Dingongorego tsa baithuti

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dingongorego tsa baithuti di dikanyetsa sekgala se se se bophara sa ditiragalo tse di supang go se kgotsofaleng ga baithuti (student)   ka kgang e e rileng ya sepolotiki kgotsa seakhedemiki (political or academic issue) le go kokoana gore ba tlhaeletsane ka go sekgotsofale go mo go balaodi (diunibesithi kgotsa sepuso kgotsa bobeding bjo) le  setshaba (society) ka kakaretso ka tsholofelo ya go rarabolola bothata bjo.  Mefuta ya dikhuduego (Protest) e akaretsa le fa e sa kgotswafatse ke: sit-ins, go dula diofising le meagong ya diunibesithi, ngalo-ditiro (strikes) etc. Mehuta e e feteletseng e akaretsa go ipolaya (suicide) jaaka tsheko ya Jan Palach le Jan Zajíc ba ngongorega kgatlhanong le go fela ga Prague Spring le dingongorego tsa Kostas Georgakis' kgatlhanong le masole a junta maGerika ka ngwaga wa 1967 -1971(Greek military junta of 1967–1974).

Ngalo-ditiro tsa baithuti [paakanyo | edit source]

Mokgwa o o tlwaelegileng wa dingongorego tsa baithuti ke go tsenela ngalo-ditiro (nakonngwe se bediwa ngalo ya diphaposi/ditlelase (boycott of classes), e e diragalang fa baithuti ba ba kwadisitsweng instithusheneng ya thuto jaaka sekolo, kholetshe, kgotsa unibesithi (school, college or university) ba ganang go ya diphaposing. E diretswe gore e tshwane le ditiro tsa ngalo-ditiro ya badiri ba ba ipopileng (strike action by organized labour). Maikaelelo a ngalo-sitiro tse go le gale ke go bea kgatelelo mo bolaoding ba unibesithi, segolo thata mo dinageng tse thuto e lokologileng, ebile mmuso/puso e sa kgone go kgotlelela segongwana (cohort) sa baithuti go ka latlhegelwa ke ngwaga otlhe.  Se se ka baka gore baithuti ba ikale mo themeng e le nngwe ya akhademiki (academic term) le boseyo jwa phaposi yotlhe mo themeng e e latelang.

Kwa Bodikela, ngalo-ditiro ga baithuti go tlhaga kwa matsatsing a pele a diunibesithi a di Middle Ages, nngwe ya tsa peleng e e itsegeng thata e le ngalo-ditiro ya Unibesithi ya Paris ya ngwaga wa 1229 (University of Paris strike of 1229), e e tsereng mengwaga e mebedi ebile e unne ditumelano tsa botlhokwa. Mo dinakong tsa sesheng, go diragetse thuromologo tse masisi mo mafelelong a mengwaga ya bo-1960 le mo tshimologong ya mengwaga ya bo-1970: dikhuduego tsa Motsheganong tsa Fora (the French May 1968 uprisings) di simolotse e le ngalo-ditiro tse di tlhomaganeng tsa baithuti. Ngalo-ditiro ya baithuti e kgolokgolo  mo historing ya Amerika e diragetse ka Motsheganong le Seetebosigo ka ngwaga wa 1970, mo ditlamoragong tsa tlhaselo ya Amerika ya Cambodia (invasion of Cambodia) le dipolao tsa bangongoregi ba baithuti kwa unibesithing ya Kent State University mo Ohio. Ka tekannyetso baithuti ba ba dimilione di le nne go tswa go diunibesithi, dikholtshe le dikolo tsa kwa godimo di ka feta 450 ba tsere karalo mo ngalo-ditiro ya baithuti ya ngwaga wa 1970 (Student Strike of 1970).[1][2]

Moono wa 'ngalo-ditiro" (student strike) e kgadilwe ke mekgatlho e mengwe  (unions)[3] le batshwaedi ba ditaba (news media)[4] gore ga e a nepafala. Ditlhopha tse di tlhagisitse gore di dumela theme e ngalo (boycott)  ke yone e e nepafetseng.[3][4]

Sekao[paakanyo | edit source]

Bona gape[paakanyo | edit source]

  • Academic Crisis
  • Civil disobedience
  • Student voice

References[paakanyo | edit source]

  1. Director: Joe Angio (2007-02-15).
  2. Todd Gitlin, The Sixties, New York: Bantam Books, 1987, p. 410.
  3. 3.0 3.1 "CUPFA Response to Student Class Boycott: March 3, 2012". Concordia University Part Time Faculty Association. 2012-03-03. http://www.cupfa.org/response-to-student-class-boycott/. Retrieved 16 May 2012. 
  4. 4.0 4.1 Deck, Larry (2012-04-15).