Dithamalakane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Mosese wa ga makgonthi Marantha----------> Dinaledi.
  • Ka phetlha mosese ka bona monate---------->Setlhotlha sa mmidi
  • E tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi----------> letlhare la tee

! letlhare la tee | Tlhaloso |- | Sa re nyedi sa re tseke, se ruta podi matseba||Legadima |- |Ka itaya mpipi, mpipi a tlhoka lebadi||Metsi |- |Sekanyana mafoko se a tsa kae? || Sealemoya |- |Tharapa le le leele mmakatse || Seporo |- |Ka itaya mpipi, mpipi a tswa lebadi||Seretse |- |Ngwana a phinya, mmagwe a sia || Lerumo le Tlhobolo |- |Sa tampa tampa sa ya go tsalela kwale || Ke thotse ya nama, mme legapu la golela kwa |- |Sentlhaga sa kgwerere se thulame mme mae ga a tshologe || Lebele la Kgomo |- |Monna yo o ko Ntsweng yo o binang pedi mpepetlwana || Ke loleme |- |Moraka o o mo gare ga motlhaba || Ngwedi |-setlaotlo seroba kgong tsa maoka..........sekere sutlhasutlha yo o sa tshabeng mitlwa.........metsi pholosa ya mosarwa khibidu......moretologa Tswene kotama banyana ba tshege......pitsa ya setswana e tlhetlewa mo isong Mosimane wa gaetsho o o robalang a ikgatile sebono........thipana ya mokopelo Tau e ntsho e e nnang mo sekgweng se se ntsho.........nta tirr tirr!nonyane ya kgosi.......pula ka apaapa bodiba motlhaba metsi ke a tswere.........dintshe tsa bojalwa Bonnoi ba ba itaanang ka dikopi kwa motsheo........lehulo la bojalwa bo bela Naare ga o lapisiwe ke morwalo.........pinagare Monna yo o gatlhamelang mo ntlung a sa laladiwa.........marang a letsatsi/letsatsi|Phate ikale o bo o ikalola||Maru |- Monna yo o tsomang a kaname - Selaga

Sekananyana se mpotsa dipotso - Seyalemoya/Radio Sekananyana mafoko se a tsaya kae? - Ditaola/Dipheko Sekananyana metsi se a tsaya kae? - Legapu Pota kafa ke pote kafa retla kopana ko pele - Lebante Bana ba ba nne(4) ba dula ba taboga fela mme ga ba siane - Maotwana a koloi |Sea tampa tampa seya go tsalela fale||Thotse |- Monna yo moleele fe gare ga tshimo |Ooo thiaa setlantlapane || Tlhogo ya gopane|| || || || || || || || || ||

|}Ka thothora boupi kaja kgetsi ------> Mogodu Ntate o makgasa mme borotho kea boja -----> Borokhu

Kase gata sa nkomanya -----------------------> Letlhare lele omileng

Basimane ba gaetsho sale ba kgwatha maloba le gompieno ba kgwathile hela -----> Ditlhomeso

Monna yo o moleele rrahiihoo ----------------------> Mosi

Koko ya poo selela ka mogata ------------------> Seme

Maruputelo a tlou tsedi tona ---------------> Kika fae neng ele teng

Kgomo tsa gaetsho diya gonwa dile ditshetlhana di boa dile dikhunwana --------> Borotho mo mahureng

Kwatana se welawela bodibeng baprista bae bitsa koma --------> Kgamelo le mogala mo sedibeng

Kgomo e khunoo ya thaba e ntsho , e tsho ya thaba e tshweu, e tshweu ya thaga lesaka --------> Molelo, pitsa le mashi

Ka heela heela rankudinyana a beela teng -------------------> Bola

Mmangwana a phinya ngwana a tswa a sia -------------------> Lerumo le thobolo

1.2.3 banyana ba Tlokweng||maoto a pitsa

kare ke ja mmangwane a ntlhaba ka bobowa-Motoroko. Kepu e rile gore ti! gare phosoo- Morobalano

hae hae bentorogo - kgaka. tshwene kotama bana ba tshege - pitsa e bewa mo isong.

Tswee tswee tobetsa "edit" ko godimo o tsenye tse dingwe.

kibi kibi dara soo fefa kafa dara soo---------->lefeelo

Mosadimogolo a kgonama monnamogolo a e somela-------kgorogorwana

Rraagwe marte o itse go baya didibo------khudu

Apola mosese re je bophosa-ditloo