Dithamalakane

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

sutlhasutlha yo o sa tshabeng mitlwa.........metsi pholosa ya mosarwa khibidu......moretologa Tswene kotama banyana ba tshege......pitsa ya setswana e tlhetlewa mo isong Mosimane wa gaetsho o o robalang a ikgatile sebono........thipana ya mokopelo Tau e ntsho e e nnang mo sekgweng se se ntsho.........nta tirr tirr!nonyane ya kgosi.......pula ka apaapa bodiba motlhaba metsi ke a tswere.........dintshe tsa bojalwa Bonnoi ba ba itaanang ka dikopi kwa motsheo........lehulo la bojalwa bo bela Naare ga o lapisiwe ke morwalo.........pinagare Monna yo o gatlhamelang mo ntlung a sa laladiwa.........marang a letsatsi/letsatsi Monna yo o tsomang a kaname - Selaga Sekananyana se mpotsa dipotso - Seyalemoya/Radio Sekananyana mafoko se a tsaya kae? - Ditaola/Dipheko Sekananyana metsi se a tsaya kae? - Legapu Pota kafa ke pote kafa retla kopana ko pele - Lebante Bana ba ba nne(4) ba dula ba taboga fela mme ga ba siane - Maotwana a koloi

Dithamalakane
e tsena e omeletse e tswa e rotha totha metsi----------> letlhare la tee Tlhaloso
Sa re nyedi sa re tseke, se ruta podi matseba Legadima
Ka itaya mpipi, mpipi a tlhoka lebadi Metsi
Sekanyana mafoko se a tsa kae? Sealemoya
Tharapa le le leele mmakatse Seporo
Ka itaya mpipi, mpipi a tswa lebadi Seretse
Ngwana a phinya, mmagwe a sia Lerumo le Tlhobolo
Sa tampa tampa sa ya go tsalela kwale Ke thotse ya nama, mme legapu la golela kwa
Sentlhaga sa kgwerere se thulame mme mae ga a tshologe Lebele la Kgomo
Monna yo o ko Ntsweng yo o binang pedi mpepetlwana Ke loleme
Moraka o o mo gare ga motlhaba Ngwedi
Phate ikale o bo o ikalola Maru
Sea tampa tampa seya go tsalela fale Thotse
Ooo thiaa setlantlapane Tlhogo ya gopane

Ka thothora boupi kaja kgetsi ------> Mogodu

Ntate o makgasa mme borotho kea boja -----> Borokhu

Kase gata sa nkomanya -----------------------> Letlhare lele omileng

Basimane ba gaetsho sale ba kgwatha maloba le gompieno ba kgwathile hela -----> Ditlhomeso

Monna yo o moleele rrahiihoo ----------------------> Mosi

Koko ya poo selela ka mogata ------------------> Seme

Maruputelo a tlou tsedi tona ---------------> Kika fae neng ele teng

Kgomo tsa gaetsho diya gonwa dile ditshetlhana di boa dile dikhunwana --------> Borotho mo mahureng

Kwatana se welawela bodibeng baprista bae bitsa koma --------> Kgamelo le mogala mo sedibeng

Kgomo e khunoo ya thaba e ntsho , e tsho ya thaba e tshweu, e tshweu ya thaga lesaka --------> Molelo, pitsa le mashi

Ka heela heela rankudinyana a beela teng -------------------> Bola

Mmangwana a phinya ngwana a tswa a sia -------------------> Lerumo le thobolo

1.2.3 banyana ba Tlokweng||maoto a pitsa

kare ke ja mmangwane a ntlhaba ka bobowa-Motoroko. Kepu e rile gore ti! gare phosoo- Morobalano

hae hae bentorogo - kgaka. tshwene kotama bana ba tshege - pitsa e bewa mo isong.

Tswee tswee tobetsa "edit" ko godimo o tsenye tse dingwe.

kibi kibi dara soo fefa kafa dara soo---------->lefeelo

Mosadimogolo a kgonama monnamogolo a e somela-------kgorogorwana

Rraagwe marte o itse go baya didibo------khudu