Mafoko a Sekgoa le Setswana a bongaka

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Setswana English
Komelelo ga letlalo (adj.) Dry skin
Beta,go hupetsa Choke
Bo kentiwa Vaccinate
Boboko Brain
Boemo jwa pelegi Labor positions
Bofofu Blindness
Bogatsu Tingling
Bogole Birth defect
Bogwata jo bo dirwang ke motseto
(bogwata jwa motseto)
Diaper rash
Boimana Pregnancy
Boimana jo bo kwa ntle ga popelo Ectopic pregnancy
Boimana le pelegi Pregnancy and delivery
Boithwalo(go ithwala) Conception
Bojalwa Alcohol
Bokete Weight
Bokete ka nako ya pelegi Weight at birth
Bolwetse ja go tselanwa Infection
Bolwetsi jwa ditokololo(tutuma ya ditokololo Arthritis
Bolwetsi jwa go itima dijo le go
bopama mo go feteletseng
Anorexia nervosa
Bolwetsi jwa khupelo Asthma
Bonako Heartbeat Fast
Boruruga Hernia
Boruruga Puffiness
Bosadi Vagina
Bosusu Deafness
Boswa Tumor
Botlhoko mo maleng Abdominal pain
Botonanyana:thala Testicles
Botsididi mo dikarolong tse di kgakala Coldness in extremities
Dikeletso(go eletsa) Cravings
Dikodu Tonsils
Dikotla tsa pele ga pelegi Prenatal vitamins
Diritibatsi tsa mogare HAART
Ditlhabi tsa mokwatla Back pains
Ditlhabi tsa pelegi Contractions
Ditlhabi tsa pelegi Labor pains
Ditlhabi tsa setswalo Menstrual pains
Ee (ee, mma; female/ ee, rra; male) Yes
Ga ke itse I don't know
Ga ke tlhaloganye I don't understand
Go anyisa ka lebele Breastfeed, nurse
Go anyisa ka lebotlele Bottle feed
Go anywa (To) suck
Go belega Childbirth
Go belega ka loaro Cesarean section, C section
Go belega pele ga nako Preterm labor
Go bewa botsetsi Maternity
Go bulega ga molomo wa popelo Dilatation of the cervix
Go ema ga pelo Cardiac arrest
Go fola Recovery
Go gagamala ga mafatlha Tightness in chest
Go golofala(namalala ga thaka ya leitlho Dilated pupil
Go gonega mesifa Cramp
Go gotlhola madi Coughing up blood
Go hema mo go sa siamang/tlwaelesegang Abnormal breathing
Go huhula bosigo Nightsweats
Go hupela(go hupetsa mowa) Asphyxia, suffocation
Go ikutlwa o sha(phisego) Burning feeling
Go itaya ga pelo Heartbeat:
Go itaya ga pelo mo gom sa siamang Cardiac arrhythmia
Go kagola letlalo la bonna Circumcision
Go kanakanyega, go bolawa ke dikoto Seizures
Go kgaoga mosifa Torn ligament
Go kgobola Burp
Go khinoga, go latlhegelwa ke meno Loose teeth
Go kitlana meno Locked jaw
Go lokologa /phethego Dislocation
Go lwala, go gatelelwa ke bolwetse Ill, sick
Go nna pono pedi Double vision
Go nona, go nna mokima Obese
Go ntsha motlhapo kgapetse Frequent urination
Go nyema moko Depressed
Go nyema moko morago ga pelegi
/ kutlo botlhoko e e feteletseng morago ga pelegi
Postpartum depression
Go oboga letlalo Peeling of the skin
Go oketsa bosadi ka nako ya pelegi Episiotomy
Go opiwa ke tlhogo Headache
Go rema ga madi Clotting of blood
Go robega ga lerapo Bone fracture
Go rulaganya ga go tshola mo lwapeng Family planning
Go ruruga ga lebele Breast engorgement
Go senyegelwa Miscarriage
Go senyegelwa Stillbirth
Go sha/fisa Burn
Go sisa ga mabele Lactation
Go swa lentswe, go swaetsega lentswe Laryngitis
Go swa mhama Brain stroke
Go swa mhama Stroke
Go swa mhama, go swa karolo Paralysis
Go thebetha, go gonega mosifa Spasm
Go thubetsa Rape
Go tla ka maoto ga ngwana Breech presentation
Go tlhofofala ga madi, go fela madi Anemia
Go tlhoka metsi mo mmeleng Dehydration
Go tlhokomela losea Fetal monitoring
Go tlhoma,go tsenya Induction
Go tlhorega boroko Insomnia
Go tlolwa ke dikgwedi Absent periods
Go tsamaya ga mala Bowel movement
Go tsenya molemo mo mading Intravenous, IV
Go tshola ,go belega (To) deliver, give birth
Go tshwenyega ga losea Fetal distress
Go tswa ga metsi kwa tlase/go duela lfatshe Rupture of membranes/bag of waters
Go tswa ga tlhogo Head presentation
Go tswa madi Bleeding
Go tswa madi Bleeding
Go tswa madi ka fa bosading Vaginal bleeding
Go tswa madi ka fa bosading
ka nako e e seng ya setswalo
Bleeding between periods
Go tswa metsi ka fa bosading
(a a masweu)
Vaginal discharge
Go tutela ga mabele Sore nipples
Gom iphemela/tshireletso Protection
Ithwala(go ithwala) (To) conceive
Ka bonya Heartbeat Slow
Karalala, kwatlalala, gagamala Stiff
Keledi or go kgagola Tear
Keletso ya dijo Loss of Appetite
Kemiso (emisa)-go phepahatsa ka botlalo Sterilize
Kgakologelo Loss of Memory
Kgarameletsa kwa tlase Push downwards
Kgatelelo Pressure
Kgatelelo ya madi Blood pressure:
Kgatsele Colostrum
Kgekgele/kgeleswa ya mashi Milk glands
Kgetlana Clavicle
Kgetsi ya metsi Bag of water
Kgokgontsho Abuse
Kgolu, samorago (anaimal-mothana) Placenta
Kgolu, samorago (anaimal-mothana) Placenta
Kgorikgotshane Back of knee
Kgotlholo Cough
Kgotlholo(go gotlhola) Cough
Khujwana Umbilical cord
Kidibalo e e tseneletseng Coma
Komelelo ya mala Constipation
Kotla ya folic acid Folic acid
Kwa godimo Blood pressure High
Kwa tlase Blood pressure Low
Kwa tlase Perineum
Lebele Breast
Lebete Spleen
Lebogo:letsogo Arm
Lee: boe Ovaries
Legata Skull
Legetla Shoulder
Legogo Crust, scab
Legopo, kgopo Rib
Legwafa Armpit
Legwejane(lenyenyana-side of malleoli) Ankle
Leina la gago ke mang What is (your, the child’s) name
Leino Tooth
Leitlho Eye
Lela le letona:telele Colon
Lelana:lelanyana Appendix
Lelwapa Family
Lenao Foot
Lengole Knee
Lentswe Loss of Voice
Leoto Leg
Lepele, bonna Penis
Lerama Cheek
Lerapo Bone
Lerapo la mogatla Coccyx
Lerapo la mokwatla Vertebrae
Lerinini Gum
Leroba la nko Nostril
Lerophi Blister
Lesika la borra/borra Paternity
Lesokolela Heartburn
Letheka Waist
Lethole la madi/leswele la madi/go rema ga madi Blood clot
Letlalo le le metsi Moist skin
Letlalo le le tsididi Cold skin
Letsapa Fatigue
Letshololo/go tshabisega Diarrhea
Letshoroma, febara, sethitho, sethukhuthukhu Fever
Letshoroma/moteteselo Malaria
Lobadi Scar
Loleme Tongue
Lonala Fingernail
Losea Baby
Losea Newborn
Losea(namane) Fetus
Lotlhaa Jaw
Madi mo mantleng Blood in the stool
Madi mo motlhapong Blood in the urine
Mafatlha /mawelana Twins
Mafatlha a a tshwanang Identical twins
Maikutlo a thobalano Loss of Libido
Makgwafo Lungs
Mala a mannye Intestines
Malome Uncle
Mapele Genitals
Marago Buttocks
Mashi a lebele Breast milk
Mashi a lebele Milk
Matlapana a philo Kidney stones
Matlapana a santlhokwe Gallstones
Meroko(moroko) Stitches
Mhikela, go roroma Chills
Mme yo mosha New mother
Mme/mama Mother
Mmelegisi Midwife
Mo go sa tlwaelesegang Heartbeat Irregular
Mofikela,serame Chills
Mogare Virus
Mogare wa HIV HIV
Mogodu Stomach
Moithuti wa bongaka Medical student
Mokapelo Partner
Mokapelo wa mme yo o nyetsweng Wife
Mokapelo wa rre yo o nyetseng Husband
Mokento Vaccine
Mokwatla Back
Mokwatla Spine
Molala Neck
Molemo wa kidibatso/o o robatsang Anesthesia
Molomo Mouth
Molomo wa popelo Cervix
Mometso Esophagus
Mometso Throat
Mongopo:kutukwe Rectum
Monwana wa kgonope Thumb
Monwana wa maoto Finger
Monwana wa maoto Toe
Mooki Nurse
Morafolo wa motlhapo Urine sample
Morago ga pelegi Postpartum
Moriri Hair
Moropa wa tsebe Ear drum
Morwadia-rre Sister
Morwarre Brother
Mosangwana wa bomme Tampons
Mosetlatshe, momo wa lebogo Forearm
Motlha(wa setswalo) Period
Motokwane Marijuana
Motseto Sanitary napkins
Motwane Shin
Mowa mo mpeng Stomach gas
Borurugo (n.), pudula Swelling
Bosenaboithibo jwa motlhapo,
go sa kgone go ikisa seemelong (n.)
Incontinence
Bosisi, bogatsu (n.) Numbness
Go otsela, go ya dikgofeng (n.) Drowsiness
Kidibalo (n.) Unconsciousness
Letshogo (n.) Shock
Lotlhatso (n.), tlhatsa (v.)/ kgwa Vomit
Ngwaya; kgwarinya (n.); ngapa v, go ingwaya Scratch
Seromo, ntho, seso (n.) Ulcer
Thoromo (n.), go roroma (adj.) Tremor
Ngaka Doctor
Ngaka ya malwetsi a sesadi Gynecologist
Ngaka ya tsa pelegi Obstetrician (OB)
Ngati:marakana mantsi Pancreas
Ngwana wa ngwana Grandson
Ngwana yo o mo popelong Embryo
Ngwana yo o tsileng pele ga nako Premature
Ngwari:potongwane Calf
Nko Nose
Nkuku Grandmother
Nnyaa (nnyaa, mma; female/ nnyaa, rra; male) No
Noka Hip
Ntate/ papa Father
Ntatemogolo Grandfather
Ntho Wound
Ntlwana ya pelegi Delivery room
Ntsalake Female cousin
Ntsalake Male cousin
O ya go nna moimana Obese
Pabego, adj., go baba Itch
Palo ya masole a mmele CD4 count
Pele ga pelegi Prelabor
Pele ga pelegi Prenatal
Pelegi Childbearing
Pelegi Labor
Pelegi e e seng yone/e e seng ya boaammaruri False labor
Pelegi ya tlholego Natural childbirth
Pelo Heart
Phafamogo, tsibiketso Convulsions
Phaphalalo ya sehuba Dry cough
Phatla Forehead
Phatlha ya marago Anus
Pherego ya sebete, khidikego, mosetlego Nausea
Pherogo ya sebete Nausea
Phese Labia
Philo Kidney
Phupu ya leitlho Eyelid
Pompo ya lebele Breast pump
Pono e e sa tlhapang Blurred vision
Popelo Uterus
Popelo Uterus
Pounama:molomo Lip
Rakagadi Aunt
Santlhokwe Gall bladder
Seatla Hand
Sebete Liver
Sebokwana sa mala/seboko sa mala Tapeworm
Sedidi Dizziness
Sefatlhego Face
Sega Cut
Segotlhola se se nang le madi Blood in sputum
Sehuba:lefatlha Chest
Seipone X-ray
Sejabana,sekgono Elbow
Sekausu Condom
Sekorotane Rheumatic fever
Selalo(lerapo la selalo) Pelvis
Seledu Chin
Senwamadi
/setshedinyana se se nnang mo mmeleng wa motho
Parasite
Seome/ go bona setswalo nako nngwe le nngwe Irregular periods
Serethe Heel
Serope Thigh
Setlha Bladder
Setlha Bladder
Setlogolo sa mosetsana Niece
Setlogolo sa mosimane Nephew
Setswalo Menstrual flow
Tatlhegelo ya Loss of:
Tatlhegelo ya kutlo Hearing loss
Tatlhegelo ya mmele Unexplained weight loss
Thibamo, kgotlholo e tona Tuberculosis
Thibelo ya boimana Contraception
Thoba Nipple
Thoba e e tlhanogileng Inverted nipple
Thurugo/boruruso(go ruruga) Bump
Tilane/thola Meconium
Tlhagala,phologolo,sebola Abscess
Tlhakanelo dikobo Sexual intercourse
Tlhatlhobe ya APGAR APGAR test
Tlhatlhobo ya boimana Pregnancy test
Tlhatlhobo ya ka fa sebete se berekang ka teng Liver function tests
Tlhatlhobo ya motlhapo Urinalysis
Tlhatlhobo ya motlhapo mo motsetong Diaper-urine test
Tlhogo Head
Tlhokomelo pele ga pelegi Prenatal care
Tokololo ya seatla Wrist
Tsa pelegi Obstetrics
Tsala ya mosetsana Girlfriend
Tsala ya mosimane Boyfriend
Tsatsi la tshiamelo/tshwanelo Due date
Tsebe Ear (internal)
Tsela ya motlhapo Urethra
Tshelano(go tshelana bolwetsi) Transmission
Tshenyegelo;phetelelo Abortion
Tshetsha tsa pelegi Stages of childbirth
Tshologo ya madi, go dutla madi Hemorrhage
Tsipoga Sprain
Tutma ya mabele Mastitis, breast infection
Tutuma ya kgokgotso Bronchitis
Tutuma ya lelana(tutuma-inflammation) Appendicitis
Tutuma ya makgwafo, thibamo Pneumonia
Tutuma ya popelo Endometritis
Tutuma, kgotelo Inflammation
V-teteelo/topela/teketa n-dingalo Bruise
Go idibala, go gonoga, go tsewa ke sedidi (v.) Fainting
Thebetha (v.) Twitch