Malebogo Marumoagae

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

(This page's format needs to be reviewed. You can help by editing it.) Template:Infobox pageant titleholder

Miss World 2007 beauty o tla bo o thwaretswe kwa China mme mafatshe a a tlabong a tseneletse dikgaisanyo tse a tsweletse ka go tlhopha baemedi ba ba tla bona ba emetse mafatshe ka go farologana . Gompieno,lefatshe la Botswana, go tsweng ntheng ya Afrika mo Borwa, ba kgonne go tlhopha moemedi wa bone go ya dikgaisanong tsa Miss World 2007. Malebogo Marumoagae o kgonne go fenya dikgaisanyo tsa bo Mmampudi jwa Mma Botswana jwa ngwaga wa 2006. O ne a kgatlhisa baathudi ka go araba dipotso tshotlhe tse a neg a di botswa le jone bontle jwa gagwe o kare naledi ya masa kwa makgaola kganyeng, o ne a tla a apesiwa korone ya Gautla e phatsima go tsweng kwa baathuding[1].

Malebogo Marumoagae o tshotswe ka (ngwaga wa 1983). Ke lekgarebe la maratagolejwa le le atlogileng monyo la boleng jo bo kwa godimo mo go bakileng gore a emele lefatshe la Botswana kwa kgaisanyong ya mmabontle wa mafatshe mafatshe ka ngwaga wa "2007", e e tumileng ka leina la Miss World 2007 kwa lefatsheng la China.Malebogo o goletse kwa motseng o o kwa bokone go bapa le toropo ya Francistown yo o bitswang Tonota,o selekanyo sa dikhilomethara tse di masome a mararo go tsweng toropong ya Francistown.

Le fa ditlhabololo di ntse di tsweletse, Tonota o ntse o tshwareletse mo ngwaong ya one.Malebogo o ne a fenya bomampudi jwa lekgarejwana le le gaisitseng botlhe mo Botswana morago ga go aloga mo dithutong tsa gagwe kwa Mmadikolo ka dithuto tsa gagwe tsa BS mo Economics le Population studies, o santse a kile a bereka e le morutabana wa nakwanwa,mme ebile gape a fiwa tiro ya go batlisisa mo lephateng la local economic policy institute.Morago ga go fetsa tiro ya gagwe e le Mma Botswana,o batla go tsweledisa dithuto tsa gagwe go nna Mmankge wa dithuto tsa (Botsogo) le Itsholelo.

Dipotso go tsweng Baathuding[baakanya | edit source]

Mo karabong ya gagwe go tsweng dipotsong ka baathudi gore ke eng sone se se faphegileng se a se ratang ka Pitse ya Naga,phologolo e yone e bonwang e le sekano sa lefatshe la Botswana, mme e se fela ka botlhale jwa gagwe fela,mme gape le ka tlhokomelo ya Makgobokgobo le diphologolo tsa one o ne a tlhalosa ka gore,"ke phologolo e e bonolo.E nale bontle jwa maratagolejwa fela jaaka ene a le montle. Mme fa o bona Pitse ya Naga e lelekiwa ke Tau, ya bo e iphalola mo botshelong jwa yone.Ga e ke e iphelela pelo,go filthelela e siela kwa go babalesegileng. Le ene a re o tshwana fela le yone, ga ke a iphelela pelo, bogolo jang fa a nale ditsetlana dingwe tse a batlang go di fitlhelela mo botshelong," o ne a raba ka go khutlisa.


Tse a di ratang[baakanya | edit source]

Ke motho yo o ratang go : Tshwantsha, Go bala, Go kwala, Go letsa katara, Go bina.MMe bontsi jwa nako ya gagwe o e dirisa fela thata go itsalanya le batho ba bangwe,ke motho yo o mo go direng ditsala jaaka re mmona a le mo maranyaneng a a letlelelang batho go buisana a Facebook.Malebogo o rata go nna le ba lelwapa la ga bone mme ebile se se mo dira gore a ithute dilo tse di farologanyeng[2]. Malebogo o ipoletse fela gore: “Mo go ene go filwe, ebile go solofetswe”.Se ke sekano se a se dirisang go tswelela mo botshelong.

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

Template:Persondata