Mmino/Moopelo wa Setswana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Unreferenced stub Batswana ke morafe wa Aferika, o thata o agileng kwa Aferika Borwa.

 Bonyemyane jwa morafe o bo fitlhelwa mo Botswana kwa bodirileng morafe o motona  Mmino wa Setswana  ga o a tlwaelesega ka go tlhoka tiriso ya Meropa , gape o ikaegile thata mo didirisiweng tsa mmino tsa mefuta ya katara le go opela.

Didirisiwa tse dingwe di akaretsa segaba le setinkane. Segaba se tshwana thata le violin, ka go dirwa, mme se dirisa leseka le le lengwe le le hakisitsweng mo sebagabikeng. Fa setinkane sone se dirwa ka ditshipi tse difarologanyeng tse di se phaphathi mme di tshamekiwa jaaka keyboard.

Ka nako ya bokoloni, mokgwa wa mmino wa setswana o ne o kgalwa ka gore o ne o kaiwa fa kgoreletsa ditlhabololo mo kgaolong le mo bathong. Go tsweng boipuso jwa Botswana, tsela kgotsa mekgwa ya mmino e ne ya busetswa mo tirisong, le fa mmino e le malwa go tsweng gongwe le gongwe mo Aferika (thata Aferika Borwa), United States le Europa e setse e tsere phekeloe sele go ya ka fa e ratiwang ka teng.


[[Category: Mmino wa Botswana]]

Template:SouthAfrica-stub Template:Botswana-stub Template:Music-genre-stub