Tiragalo ya Air Botswana ya ngwaga wa 1999

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Refimprove

An Air Botswana ATR-42

Tiragalo ya ngwaga wa 1999 ya Air Botswana e diragetse jaaka Chris Phatswe, wa Botswana airline yo e neng le mokgweetsi wa difofane yo o ipolaileng ka go phatlhakanya sefofane mo sekonotere le setlhopha sa difofane kwa lebaleng la maemelo a difofane la Sir Seretse Khama International Airport mo Gaborone Tshwetso ya gagwe e bakile kgoreletso e ntsi mo ditirelong tsa Air Botswana.

Loso[baakanya | edit source]

Ka kgwedi ya Phalane e tlhola malatsi a le lesome le bongwe ka ngwaga wa 1999, Phatswe yo o neng a fofisa sefofane sa Aérospatiale ATR-42, se se kwadisitsweng ka nomoro ya A2-ABB, mo lephateng la Air Botswana kwa lebaleng la maemelo a difofane le kwa di emelelelang teng. Lebaka dioura tse pedi o ne a fofa a dikologa lebala la maemelo a difofane, a tlhaeletsa ka seromamowa kwa towereng ya taolo a bolela fa maikaelelo a gagwe e le go batla go ipolaya. Motho mongwe le mongwe o ne a tswa mo maemelong a difofane ao e le go iphemela; mme moragonyana pabagami ba difofane ba supile fa ba na le poifo ka lefelo le o. Badiredi ba towara dirisa tumalano e kgolo e maiteko a go leka gore a fetelo maikutlo a gagwe gore a emise sefofane ka tsela e e siameng; maiteko a a ne a etleletswe pele ke General Tebogo Masire, yo e neng e le motshusa mogolwane wa Botswana Defense Force ka nako eo..

Fa sefofane se ne se simololo go felelwa ke lookwane, Phatswe o ne a tshosetsa ka gore o tla se phatlakanyetsa mo dikagong tsa ofisi ya Air Botswana; a re o batla go fetsa kgotlhang le motsamaisi jwa Air Botswana. O ne a kopa go bua le Ian Khama,yo e neng e le mothosa tautona ka nako eo mme sefofane se ne sa felelwa ke lookwane go le mo maitekong a go mo kopanya le ene. Dikeletso tsa gagwe di ne tsa seka tsa diragatswa. Moragonyana dipego di latlhetse dire o ne a tshosetsa ka go sephatlakanya kwa bonnong jwa ga Festus Mogae yo e neng e le tautona ka nako eo.

Badiredi ba towara ya tlaolo ba tlhaloseditse Phatswe gore go na le batho mo dikagong tsa Air Botswana gone kwa ka bofefo jo bo rileng a ileng a phatlakanyetsa sefofane se a neng a se tsere ko ntle ga tetla epe, mo go tse dingwe tse pedi tsa modiro wa sone tse di neng di le mo maemelong. Difofane tse ka boraro jwa tsone di ne tsa sugakana mo go senang bo bankanyetso, le Phatswe e bo a tlhokafala. Ke e ne fela yo o ileng a latlhegetsweng ke botshelo.

Difofane tse tlharo tse e ne e le tsone fela tse di dirisiwang mo go tsa mesepele ya difofane ya Botswana; fa se se sengwe sa bone sa modiro wa BAe-146, se ne se se motirisong ka se ne se na le mathata a bothekiniki. Ditlamorago tsa ditshwetso tsa ga Phatswe diamile ditirelo tsa folaga ya tsa mesepele ya difofane ya Botswana

Mabaka[baakanya | edit source]

O ne a kopa go bua le {0}Ian Khama{/0},yo e neng e le {1}mothusa tautona{/1} ka nako eo mme sefofane se ne sa felelwa ke lookwane go le mo maitekong a go mo kopanya le ene. Ka nako ya tiragalo o ne a le malatsing a sa tlheogele ka mabaka a tsa botsogo, ka gore o ne a feila ka seemo sa boitekanelo jwa mmele kgwedi tse pedi tse difitileng mme o ne a laelwa gore ga a itekanela go ka fofisa sefofane, gape o ne a sa neelwa tetla go ka tsaya sefofane seo. Moragonyana go lemogilwe fa Phatswe a ne a na le bolwetsi jwa {0}AIDS{/0}, le fa bontlhabongwe jwa se se ka tswang se se tlhoteleditse mo ditshwetsong tsa gagwe se sa itsiwe.

Moragonyana go lemogilwe fa Phatswe a ne a na le bolwetsi jwa AIDS, le fa bontlhabongwe jwa se se ka tswang se se tlhoteleditse mo ditshwetsong tsa gagwe se sa itsiwe.. Ntle ga kgapelo ntle ga gagwe ka mabaka a tsa botsogo o ne a na letselana ya pabalesego ya tsa lebala.

Dipadi tse Dingwe:[baakanya | edit source]

Template:No footnotes

Template:Aviation incidents and accidents in 1999

[[Category:Dikotsi le ditiragalo tsa ditirelo tsa difofane ka ngwaga wa 1999 ]]