Tlholegile

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Lefoko le tlholegile le tswa mo lefokong le tlholego. Go ya ka fa le dirisitsweng ka teng mo, lefoko le le ka ya modi. Se se kaya gore se tswa se le kae. Ka kakaretso tlholegile e ka kaiwa jaaka go palelwa, jaaka fa nka re moketekete o tlholegile go ka fitlhelela maikaelelo a gagwe. Le fa go ntse jalo, mo lefoko le le dirisitsweng teng le kaya modi wa gore kgang kgotsa puo e e tswa e le kae.