Jump to content

Brendan Fraser

Go tswa ko Wikipedia


  Brendan James Fraser (/ˈfreɪzer/ FRAY-zer; o tshotswe ka di 3 Sedimonthole 1968) ke motshameki wa Amerika-Canada.[1]Fraser o itsege ka seabe sa gagwe se segolo mo difiliming tse di tumileng, metlae, le difilimi tsa terama. O ne a tuma thata ka ntlha ya seabe sa gagwe sa go nna Rick O'Connell mo The Mummy trilogy (1999).

Fraser o tsholetswe kwa Indianapolis, Indiana, a tsholwa ke batsadi ba kwa Canada mme o ne a fudugela kwa dinageng di sele fa a sa ntse a le ngwana. O ne a aloga kwa Cornish College of the Arts ka 1990, mme a nna le seabe sa gagwe sa ntlha mo difiliming tsa Dogfight (1991). Fraser o simolotse tiro ya gagwe ka difiliming di le dintsi tsa metlae jaaka Encino Man (1992), Airheads (1994), <i id="mwIg">George</i> of the Jungle (1997), Dudley Do-Right (1999), Blast from the Past (1999), Vedazzled (2000), Monkeybone (2001), Looney Tunes: Back in Action (2003) le Furry Vengeance (2010) mmogo le dikarolo tse di eteletseng pele mo difilimin tsa ditoro tsa Journey to the Center of the Earth (2008) le Inkheart (2008). Ka nako eo o ne a dira gape mo difiliming di le mmalwa tse di kgatlhisang jaaka School Ties (1992), With Honors (1994), The Passion of Darkly Noon (1995), Gods and Monsters (1998), The Quiet American (2002), Crash (2004), Journey to the End of the Night (2006), Extraordinary Measures (2010), No Sudden Move (2021), le The Whale (2022).

Mo godimo ga go nna motshameki wa difilimi, Fraser o nnile le seabe se se atlegileng mo thelebisheneng, go akaretsa le mo thulaganyong ya History miniseries Texas Rising (2015), the Showtime drama series The Affair (2016), the FX anthology series Trust (2018), the Epix series Condor (2018), le DC Universe / HBO Max action series Doom Patrol (2019).[2][3][4]

Botshelo jwa pele[fetola | Fetola Motswedi]

Fraser, yo mmotlana mo basimaneng ba le bane, o tsholetswe kwa Indianapolis, Indiana, morwa wa batsadi ba kwa Canada e bong Carol Mary (née Genereux; 1937ń2016) le Peter Fraser.[5] Mmaagwe e ne e le mogakolodi wa tsa kgwebo, mme rraagwe e ne e kile ya bo e le mmegadikgang yo o neng a dira jaaka modiredi wa tirelo ya boditšhabatšhaba wa Canada kwa Ofising ya Puso ya Bojanala.[6][7] Malome wa ga mmaagwe, George Genereux, e ne e le ene fela Mo-Canada yo o neng a gapa metale wa gauta mo Diolimpiking tsa Selemo tsa 1952, kwa Olympic Trap.[8] O na le bomogolowe ba le bararo: Kevin, Regan, le Sean. O na le bagologolwane ba Ba-Ireland, Ba-Scotland, Ba-German, Ba-Czech, le Ba-French-Canadian.[9] O na le boagi jwa Canada le Amerika gabedi.

Lelapa la ga Fraser le ne la fuduga gantsi fa a santse a le ngwana, ba ne ba nna kwa Eureka, California; Seattle, Washington; Ottawa, Ontario; Netherlands; le Switzerland. O ne a tsena Upper Canada College, sekolo se se ikemetseng ka nosi kwa Toronto.[10] Fa a ne a le mo malatsing a boikhutso kwa Lontone, Engelane, o ne a nna teng mo motshamekong wa gagwe wa ntlha wa theatre kwa West End, kwa a neng wa simolola go kgatlhegela go nna motshameki.

O ne a aloga kwa Cornish College of the Arts kwa Seattle ka 1990.[11] O simolotse go nna motshameki kwa kholetšheng e nnye ya go nna motaki kwa New York City. O ne a rulaganyetsa go ithutela Master of Fine Arts in Acting go tswa kwa Southern Methodist University, mme o ne a ema kwa Hollywood mo tseleng mme a tsaya tshwetso go nna teng go dira mo difiliming.[12]

Tiro ya gagwe[fetola | Fetola Motswedi]

Ka 1991, Fraser o ne a dira filimi ya gagwe ya ntlha jaaka Seaman yo o neng a ya kwa Vietnam mo Dogfight. O ne a nna le seabe sa gagwe sa ntlha mo baesekopong ya 1992 ya metlae ya Encino Man koo a neng a tshameka monna wa legaga yo o gatseditsweng wa pele ga hisitori yo o gakologang mo motlheng wa gompieno.[13] Filimi e ne e atlegile go sekae.[14] Mo go one ngwaga oo o ne a tshameka le Matt Damon le Chris O'Donnell mo School Ties.

Ka 1994, o ne a tshameka Steve Nebraska mo The Scout le Montgomery "Monty" Kessler mo With Honors mmogo le go tshameka mmogo le Adam Sandler le Steve Buscemi mo Airheads. Tsotlhe tse tharo e ne e le go palelwa ga diofisi tsa matlole. O ne a tshameka mo difiliming tse dingwe jaaka Philip Ridley's The Passion of Darkly Noon (1995) le The Twilight of the Golds (1997) tse le tsone di neng tsa se ka tsa atlega mo diofising tsa bobogedi. Gape o ne a na le seabe se sennye mo baesekopong ya Now and Then (1995).

O ne a nna le katlego ya gagwe ya ntlha e kgolo mo diofising tsa bobogedi ka filimi ya metlae ya 1997 ya George[15] of the Jungle e e neng e theilwe mo tatelanong ya metlae e e nang le leina le le tshwanang e e tlhamilweng ke Jay Ward.

O ne a tlotlomadiwa ke batshwayadiphoso ka ntlha ya seabe sa gagwe se segolo mo go Gods and Monsters ya 1998, e e neng e theilwe mo botshelong jwa ga James Whale (Ian McKellen), yo o neng a rutuntsha Frankenstein. Filimi eo e ne e kwadilwe le go rutuntshiwa ke Bill Condon, mme e latela go latlhegelwa ke bokgoni jwa go tlhama, tlhakanelodikobo e e sa utlwaleng le kamano fa gare ga modiri wa tshingwana wa bong jo bo sa tshwaneng (yo o tshamekwang ke Fraser) le motsamaisi wa difilimi wa mosodoma, yo o tlhokofaditsweng le yo o lwalang (yo o tshamikiwang ke Ian McKellen)[16]

Fraser kwa Toronto ka Seetebosigo 2006

Katlego ya gagwe e kgolo ya kgwebo e ne ya nna fa a ne a tshameka Rick O'Connell mo baesekopong ya The Mummy (1999) le The Mummy Returns (2001).[17]

Mo gare ga diphitlhelelo tse, o ne gape a tshameka mo di-box office bombs Dudley Do-Right (1999) (e e neng e theilwe mo thulaganyong e nngwe ya Jay Ward animated series) le Monkeybone (2001); le fa a ne a na le katlego e e lekanetseng ka 1999 romantic comedy Blast from the Past le 2000 fantasy comedy Bedazzled, e e neng e dirilwe sesha filimi ya Boritane ya 1967 ya leina le le tshwanang.[15] O ne a adimana lentswe la gagwe mo baesekopong e e iseng e gololwe ya Big Bug Man, le Marlon Brando.

Ka ngwaga wa 2002, o ne a tshameka mmogo le Michael Caine mo terameng ya sepolotiki ya The Quiet American e e neng ya amogelwa sentle ke basekasiki.[18] Mo ngwageng o o latelang, o ne a tshameka mo baesekopong ya Looney Tunes: Back in Action jaaka motho yo o eteletseng pele, D.J. Drake (o ne gape a ntsha lentswe la ga Diabolo wa Tasmania). Ka ngwaga wa 2004, o ne a tlhagelela jaaka karolo ya setlhopha sa batshameki mo baesekopong e e gapileng Academy Award ya Crash.[19]

Fraser kwa tiragalong ya ntlha ya The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor ka Phukwi 2008

O ne a tlhagelela jaaka moeng mo dithulaganyong tsa thelebishene tsa Scrubs, King of the Hill, le The Simpsons. Ka Mopitlo 2006, o ne a tsenngwa mo Walk of Fame ya Canada, motshameki wa ntlha yo o tsholetsweng kwa Amerika go amogela tlotla eo.[6] Le fa go ntse jalo, go tloga ka 2022, ga a na naledi mo Hollywood Walk of Fame. Morago ga dingwaga di le thataro a sa tlhole a le teng, Fraser o ne a boa gape a tla go tsweledisa The Mummy ya bobedi e e neng ya gololwa ka Phatwe 2008 mme ya bidiwa The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor. Go kapa ditswhantsho go simolotse kwa Montreal Phukwi a tlhola malatsi a le masome mabedi le bosupa ka ngwaga wa 2007, mme filimi eo gape e ne e na le Jet Li jaaka Emperor Han. Mo go one ngwaga oo, o ne a tshameka mo baesekopong ya 3D ya Jules Verne's Journey to the Center of the Earth le mo baesekopo ya fantasy ya Inkheart (e e tlhophilweng ka boene go nna le seabe se segolo ke mokwadi wa buka Cornelia Funke).

Fraser o ne a tshameka e le "Brick" mo West End production ya Tennessee Williams's Cat on a Hot Tin Roof ka Lwetse 2001, e e neng e kaelwa ke Anthony Page. Badirimmogo le bone ba ne ba akaretsa Ned Beatty, Frances O'Connor le Gemma Jones. Pontsho e ne ya tswalwa ka Pherekgong 12, 2002, mme Fraser o ne a bona maduo a mantsi a a molemo.[20] Ka 2010, Fraser o ne a tshameka mo motshamekong wa Broadway wa Elling, mme motshameko o ne wa tswalwa morago ga beke e le nngwe, ka ntlha ya maduo a a sa itumediseng.[21] Morago ga go tlhagelela mo Furry Vengeance ka 2010, Fraser o ne a tlogela go emelwa ke William Morris Endeavor go ya go Creative Artists Agency.[22] Ka 2010, o ne a tshameka mo Whole Lotta Sole e e neng e kaelwa ke Terry George mme ka 2011, o ne a rulaganyeditswe go tshameka William Tell mo The Legend of William Tell: 3D, e e neng ya kaelwa ke Eric Brevig, yo Fraser a neng a kile a bereka le ene mo Journey to the Center of the Earth.[23] Go kapa ditshwantsho go ne ga diiega mme kwa bokhutlong jwa 2011, Fraser o ne a sekisa motsamaisi Todd Moyer ka tuelo e a e solofeditsweng. Moragonyana Moyer o ne a mo latofatsa ka go mo tlhasela, mme Fraser o ne a kaya fa se e le maiteko a go batla go tila go duela sekoloto sa gagwe.[24][25] Ka ngwaga wa 2013, o ne a tshameka motshameki wa Elvis Presley mo motshamekong wa black comedy Pawn Shop Chronicles.[26]

Fraser kwa New York City ka Sedimonthole 2016

Ka 2016, Fraser o ne a tsena mo boemong jwa ga Ray Liotta mo terameng ya Bollywood ya Line of Descent.[27] Moragonyana Fraser o ne a tsena mo setlhopheng sa batshameki ba ba neng ba tlhola ba tshameka mo thulaganyong ya thelebishene ya The Affair ka paka ya boraro fa a ne a tshameka modisa wa kgolegelo yo o neng a na le maikutlo a a sa itumediseng e bong Gunther.[28] O ne a tshameka James Fletcher Chace yo o neng a baakanya lelwapa la ga Getty mo tatelanong ya FX anthology Trust, e e neng ya tlhagelela e le lantlha ka Mopitlo a tlhola malatsi a le masome mabedi le botlhano ka 2018.[3] Fraser o ne a tshameka Clifford "Cliff" Steele / Robotman mo thulaganyong ya thelebishene ya Titans, mme Jake Michaels o ne a emela Robotman. O ne a boa gape a nna le seabe mo thulaganyong ya Doom Patrol, koo a neng a ntsha lentswe la motho mme a tlhagelela jaaka Steele mo ditlhatlhobong; Riley Shanahan o ne a tsaya maemo a ga Jake Michaels mo go Titans o ne a tshameka Robotman.[4] Go tlhagelela ga gagwe go ne ga dira gore dikgatiso di le dintsi di re go boa ga gagwe ka tshoganyetso go bidiwa "Brenaissance".[29][30][31]

Ka Lwetse 2020, Fraser o ne a tlhophiwa go nna segongwana sa dinokwane Doug Jones mo baesekopong ya bokebekwa ya ga Steven Soderbergh ya No Sudden Move, e e neng ya gololwa ka 2021. Ka Ngwanatsele 2021, Fraser o ne a itsisiwe jaaka motshameki yo mogolo mo filiming ya ga Darren Aronofsky ya The Whale.[32] Filimi eo e ne ya bontshiwa e le la ntlha kwa Venice International Film Festival ka Lwetse 2022. Tiro ya ga Fraser e ne ya akgolwa thata mme baesekopo e ne ya amogelwa ka metsotso e le merataro e eme ka diatla tsoopedi kwa moletlong.[33]

Ka Phatwe wa one ngwaga oo, Fraser o ne a itsisiwe jaaka karolo ya batshameki ba filimi ya ga Martin Scorsese ya Killers of the Flower Moon, mmogo le filimi ya metlae ya ga Max Barbakow ya Brothers.[34] Ka Ngwanatsele 2021, Fraser o ne a tlhophiwa go nna motlhasedi Firefly mo baesekopong ya superhero Batgirl, e e neng e dirilwe mo DC Extended Universe; go gololwa ga baesekopo go ne ga phimolwa ka Phatwe 2022 morago ga phetogo mo dilong tse di tlang pele mo setediong sa Warner Bros.[35][36]

Ka bofefo morago ga go goroga kwa Los Angeles, Fraser o ne a kopana le motshameki wa metshameko Afton Smith fa a ne a le kwa moletlong wa barbecue kwa ntlong ya ga Winona Ryder ka Phukwi a tlhola gane , 1993. Ba nyalane ka Lwetse a le masome mabedi le boksupa ka 1998, mme ba nna le barwa ba le bararo: Griffin Arthur Fraser (yo o tshotsweng ka 2002), Holden Fletcher Fraser (yo o tshotsweng ka 2004), le Leland Francis Fraser ( yo o tshotsweng ka 2006).[37] Mo potsolotsong ya 2018 le GQ, Fraser o ne a senola gore morwawe wa leitibolo, Griffin, o ne a le mo setlhopheng sa autism.

Morago ga gore ntlo ya bone kwa Beverly Hills, California e rekisiwe ka Moranang 2007 ka $ 3 million, mogasi wa Fraser o ne a itsise ka Sedimonthole 2007 gore banyalani ba sweditse go tlhalana.[38][39] Fraser o ne a laelwa go duela madi a a neng a duelwa kgwedi le kgwedi a $50 000 ka lobaka lwa dingwaga di le 10 kgotsa go fitlha Smith a nyala gape, se se neng sa diragala pele, mo godimo ga tuelo ya kgwedi le kgwedi ya $25 000 ya go tlamela ngwana.[40] Mo masimologong a ngwaga wa 2011, Fraser o ne a dira kopo kwa dikgotlatshekelong gore go fokodiwe dituelo tsa gagwe tsa go tlamela, a bolela gore o ne a sa kgone go fitlhelela maikarabelo a ngwaga le ngwaga a $600,000; o ne a se ka a ganetsa dituelo tsa go tlamela bana.[40] Kwa bokhutlong jwa 2011, Smith o ne a latofatsa Fraser ka tsietso ka go fitlha dithoto tsa madi le go sa senole ditumalano tsa difilimi tsa Extraordinary Measures le Furry Vengeance.[40] Ka 2014, kgotlatshekelo e ne a atlhola kgatlhanong le kopo ya ga Fraser ya go fokotsa madi a a molemeng le kgatlhanong le ditatofatso tsa ga Smith tsa tsietso.[40] Batsadi ka bobedi ba ne ba tlotlomadiwa ka go nna le seabe ka matlhagatlhaga mo matshelong a bomorwaabone.[40]

Go tswa ka Tlhakole 2018[update], Fraser a nna kwa Bedford, New York.

Fraser o bua Sefora[41] mme o direla mo lekgotleng la batsamaisi ba FilmAid International.[42] Ke motshwantshi yo o nang le bokgoni mme o dirisitse dikhamera di le mmalwa mo difiliming le mo dithulaganyong tsa thelebishene, segolobogolo mo ditirong tsa gagwe tsa baeng mo Scrubs.[6] o tlhageletse lantlha a dirisa filimi ya Polaroid pack, mme o ne a tlhagelela lekgetlo la bobedi, a dirisa Holga e e nang le Polaroid back, e leng mofuta wa Sejapane fela. Buka ya Collector's Guide to Instant Cameras e na le boineelo go Fraser.[43] Gape ke motshameki yo o nang le bokgoni jwa go hula ka bora.[44]

Dilo tse Fraser a neng a di dira mo ditirong tsa gagwe le mo ditirong tse a neng a na le tsone di ne tsa dira gore a dire dikaro di le mmalwa mo lobakeng lwa dingwaga di le supa, go akaretsa go baakanya lengole, go dira laminectomy, le go dira dikaro tsa mogala wa lentswe.[45]

Ka 2018, Fraser o ne a tlhaselwa ka tlhakanelodikobo ke Philip Berk, yo e neng e le moporesidente wa nako eo wa Hollywood Foreign Press Association (HFPA), ka nako ya dijo tsa motshegare mo bogareng jwa 2003. Tlhaselo e go neng go twe ke ya gagwe, tlhalo ya gagwe e e neng ya latela, le loso lwa ga mmaagwe di ne tsa dira gore Fraser a tshwenyege thata mo maikutlong, mme seno se ne sa dira gore a emise tiro ya gagwe.[46]

Dikgatiso di le mmalwa le badirisi ba metswedi ya loago ba ne ba tlhalosa gore Fraser o ne a "tlhotswe" go tswa kwa Hollywood ka ntlha ya ditatofatso tsa gagwe kgatlhanong le Berk, ditatofatso tse Berk a di ganetsang.[47][48] Le fa go ntse jalo, Fraser o rile o dumela gore o ne a tsenngwa mo lenaaneng le le sa siamang kwa Hollywood, ka ntlha ya ditlamorago tsa ditiragalo tseno.[48] Go farologana le seo, Fraser gape o ne a tlhalosa fa a ne a tlhagelela ka 2019 mo thulaganyong ya radio ya Sway in the Morning, "Ga ke akanye gore HFPA tota e na le maatla a mantsi jalo".[49] Mme ka 2022, Fraser o ne a begela GQ gore fa a ka tlhophiwa ke HFPA ka filimi ya gagwe ya bosheng ya The Whale, o tla "seke a tseye karolo" ka ntlha ya "hisitori" e a nang le yone le mokgatlho o o sa direng dipoelo, HFPA, o o tlhophang dikgele tsa Golden Globe.[48]

Go thusa batho[fetola | Fetola Motswedi]

Fa e sale ka 2018, Fraser e ntse e le moatlhodi yo o tumileng mo moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Dancing Stars of Greenwich charity gala o o kgobokanyang madi a mokgatlho o o sa direng poelo wa Abilis, mokgatlho o wa selegae o o tshegetsang batho ba ba fetang 800 le malapa a bone a a nang le bogole kwa Fairfield County, Connecticut.[50][51] Mosadi wa gagwe wa pele, Afton Fraser, le ene o tsaya karolo mo kgaisanong ya go tantsha.[52][51] Ka 2022, Afton le Brendan Fraser ba ne ba amogela Sekgele sa Heart of Abilis Award ka ntlha ya tshegetso ya bone le tiro ya go kokoanya madi a mokgatlho ono.[53]

Difilimi[fetola | Fetola Motswedi]

Dituelo le go tlhophiwa[fetola | Fetola Motswedi]

Ngwaga Kamano Setlhopha Tiro Matswela Ref
1993 Sekgele sa Chicago Film Critics Association Motshameki yo o Solofetsang go Gaisa Monna wa Encino le Dikamano tsa Sekolo Othopilwe
1997 Sekgele sa Seattle International Film Festival Motshameki yo o Gaisang O Sa ntse o Khutsa Phenyo
1998 Sekgele sa Boitlosobodutu sa Blockbuster Motshameki yo o Ratang - Lelapa George wa Sekgwa Othopilwe
1999 Dituelo tsa Chlotrudis Motshameki yo o Thusang yo o Gaisang Medimo le Dilalome Othopilwe
2000 Sekgele sa Saturn Motshameki yo o Gaisang Setopo se se Beetsweng Othopilwe
Sekgele sa Boitlosobodutu sa Blockbuster Motshameki yo o Ratang Setopo se se Beetsweng Othopilwe
2001 Sekgele sa Teen Choice Baesekopo e e Tlhophilweng Motshameki Setopo se se Beetsweng se Boile Othopilwe
2002 Dituelo tsa Bana ba ba Tlhophilweng Motshameki wa Baesekopo yo a Ratang Setopo se se Beetsweng se Boile Othopilwe
Sekgele sa Mokgatlho wa Difilimi le Thelebishene mo Internet Motshameki yo o Gaisang wa Moeng mo Diterong Tsa Metlae Matlhotlhapelo Othopilwe
2004 Sekgele sa Mokgatlho wa Difilimi le Thelebishene mo Internet Motshameki yo o Gaisang wa Moeng mo Diterong Tsa Metlae Matlhotlhapelo Phenyo
2005 Dituelo tsa Gotham Setlhopha se se di Gaisang Tsotlhe Go wa Othopilwe
Sekgele sa Hollywood Film Festival Setlhopha sa Ngwaga Go wa Phenyo
2006 Mokgatlho wa Batshwayadiphoso ba Difilimi tsa Broadcast Badiragatsi ba ba Gaisang Go wa Phenyo
Sekgele sa Screen Actors Guild Award Tiro e e Tlhomologileng ya Motshameki yo o Tlhophilweng mo Baesekopong Go wa Phenyo
2008 Dituelo tsa Bosetšhaba Tsa Dibaesekopo Tiro e e Gaisang ya Monna Setopo se se omisitsweng: Lebitla la Mmusimogolo wa Kgogela Othopilwe
Sekgele sa ShoWest Sekgele sa Dingwaga di le Lesome tse di Tlhomologileng Tsa Katlego mo Difiliming Ene ka Boene Phenyo
2009 IGN Summer Movie Awards Cameo e e Ratang G.I. Joe: The Rise of Cobra Othopilwe
2022 Super Awards e Batshwayadiphoso ba e Tlhophileng Motshameki yo o di Gaisang Tsotlhe mo Motshamekong wa Superhero Patrol ya go Latlha Othopilwe
Dituelo tsa TIFF Tribute Sekgele sa Motshameki Whale Phenyo
Gotham Independent Film Awards Tiro e e Tlhomologileng ya Boeteledipele a setse a emetswe [54]

Ditshupiso[fetola | Fetola Motswedi]

 1. "UPI Almanac for Tuesday, Dec. 3, 2019". United Press International. 3 December 2019. Retrieved 15 October 2020.
 2. "Texar Rising – About". History.com. History. Retrieved March 4, 2018.
 3. 3.0 3.1 "Brendan Fraser – James Fletcher Chace". FXNetworks.com. FX. Retrieved March 4, 2018.
 4. 4.0 4.1 Andreeva, Nellie (August 21, 2018). "'Doom Patrol': Brendan Fraser To Star As Robotman In DC Universe TV Series". Deadline Hollywood. Retrieved August 21, 2018.
 5. "Carol G. Fraser Obituary". Harvey Family Funeral Home. Retrieved 2020-03-22.
 6. 6.0 6.1 6.2 "2006 Inductees – Brendan Fraser". Canada's Walk of Fame. Retrieved August 24, 2008.
 7. "Brendan Fraser Biography (1968–)". Film Reference. Retrieved November 2, 2008.
 8. "Daily Highlights – January 10 – Brendan Fraser Interview". Late Night with Jimmy Fallon.
 9. Rota, Kara (February–March 2010). "Brendan Fraser on Playing John Crowley in Extraordinary Measures". Irish America.
 10. Diamond, Jamie (June 21, 1992). "UP AND COMING: Brendan Fraser; A Man Schooled for Success". The New York Times. https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE7DE103AF932A15755C0A964958260. 
 11. Halpern, Lisa (February 10, 2005). "Fraser's Edge". Cornish College of the Arts. Archived from the original on December 31, 2007. https://web.archive.org/web/20071231081159/http://www.cornish.edu/news/2005/05/frasers_edge.html. 
 12. "Brendan Fraser's eclectic career". South Coast Today.
 13. "The many faces of Brendan Fraser – Philstar.com". philstar.com. October 24, 2000.
 14. "Hey bu-ddy! 'Encino Man' turns 25 — but here's where the '90s comedy was really filmed". May 23, 2017.
 15. 15.0 15.1 "Bankability Breakdown: Brendan Fraser – Box Office Mojo". Box Office Mojo.
 16. "Gods and Monsters Credits". Gods and Monsters Official site. Retrieved August 24, 2008.
 17. "The Mummy (1999) – Box Office Mojo". Box Office Mojo.
 18. "The Quiet American". Rotten Tomatoes.
 19. Stacey Wilson Hunt (December 5, 2016). "How Crash Crashed the Oscars". Vulture.
 20. "Albemarle – Archive". Albemarle-london.com. Archived from the original on September 26, 2008. Retrieved November 2, 2008.
 21. "Brendan Fraser Broadway debut shuts after one week". BBC. https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11848038. 
 22. "Fraser finds 'Sole' in Ireland". http://www.torontosun.com/entertainment/movies/2011/03/25/17752621.html. 
 23. "Eric Brevig Re-Teaming with Brendan Fraser for 'William Tell 3D'". TheFilmStage.com. September 7, 2011. Retrieved April 22, 2012.
 24. "Producer Todd Moyer Files Lawsuit Against Brendan Fraser, After Fraser Sued Moyer". Penske Business Media, LLC. https://deadline.com/2012/07/producer-todd-moyer-files-lawsuit-against-brendan-fraser-alleging-assault-after-fraser-sued-moyer-300331/. 
 25. "Brendan Fraser Sued By Producer For Alleged Battery". http://www.businessinsider.com/brendan-fraser-sued-by-producer-for-alleged-battery-2012-7?IR=T. 
 26. "Elijah Wood, Brendan Fraser & Many More Tell 'Pawn Shop Chronicles'".
 27. Bhushan, Nyay (June 15, 2016). "Brendan Fraser Replaces Ray Liotta in Indian Mafia Thriller 'The Field'". The Hollywood Reporter. Retrieved June 15, 2016.
 28. Ihnat, Gwen (December 5, 2016). "An unrecognizable Brendan Fraser shows up to give The Affair a menacing twist". The A.V. Club.
 29. McNear, Claire (December 28, 2016). "Let the Brendan Fraser Renaissance Begin". The Ringer.
 30. Codrai, Lorna (November 30, 2018). "STEP ASIDE MCCONAUGHEY, THE BRENAISSANCE IS HERE". Cultured Vulture.
 31. Mathews, Liam (April 1, 2018). "Trust: Brendan Fraser's Brenaissance Is Here, and It's Glorious". TV Guide.
 32. Barber, Nicholas (4 September 2022). "The Whale review: 'Brendan Fraser deserves an Oscar'". BBC News.
 33. Setoodeh, Ramin (2022-09-04). "Brendan Fraser Breaks Down in Tears as 'The Whale' Gets Huge 6-Minute Standing Ovation in Venice". Variety. Retrieved 2022-09-04.
 34. Grobar, Matt (2021-08-03). "Brendan Fraser Boards Martin Scorsese's 'Killers Of The Flower Moon' & Legendary Comedy 'Brothers'". Deadline. Retrieved 2021-08-03.
 35. Kroll, Justin (October 25, 2021). "'Batgirl': Brendan Fraser To Play Villain In New Warner Bros. And DC Pic Starring Leslie Grace". Deadline Hollywood. Retrieved October 25, 2021.
 36. Hermanns, Grant (2022-09-03). "Why Brendan Fraser Is Disappointed By Batgirl Movie Cancellation". ScreenRant. Retrieved 2022-09-05.
 37. "Brendan Fraser's Looney Adventure". CBS. November 13, 2003. https://www.cbsnews.com/stories/2003/11/12/earlyshow/leisure/celebspot/main583274.shtml. 
 38. "Brendan Fraser's Former Mid-Century Modern Home Back on the Market for $4.4M". August 10, 2016. http://www.foxnews.com/leisure/2016/08/10/brendan-fraser-former-mid-century-modern-home-back-on-market-for-44m/. 
 39. "Brendan Fraser and Wife to Divorce". The Insider. December 27, 2007. Archived from the original on March 1, 2008. Retrieved December 27, 2007.
 40. 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 "FindLaw's Superior Court of Connecticut case and opinions". Findlaw. Retrieved 2021-08-05.
 41. "BBC – Films – Brendan Fraser". BBC. Retrieved February 27, 2008.
 42. "filmaid.org Newsletter". FilmAid International. Archived from the original on July 6, 2007. Retrieved February 27, 2008.
 43. "30 celebrity photographers who are actually celebrities" (in en). https://www.techradar.com/how-to/photography-video-capture/cameras/30-celebrity-photographers-who-are-actually-celebrities-1320886/2. 
 44. Lazarus, Susanna (March 7, 2014). "Brendan Fraser on archery, aliens and the return of The Mummy". https://www.radiotimes.com/tv/comedy/brendan-fraser-on-archery-aliens-and-the-return-of-the-mummy/. 
 45. "Brendan Fraser Says He Destroyed His Body Doing Movie Stunts: 'I Was Probably Trying too Hard'". February 22, 2018. https://people.com/health/brendan-fraser-destroyed-body-movie-stunts/. 
 46. Vojtech, Jim (February 22, 2018). "Brendan Fraser says he has his own #MeToo story". ABC News. Retrieved May 27, 2018.
 47. Spence, Niamh (July 27, 2022). "The Reason Why Brendan Fraser Was 'Blacklisted' From Hollywood For Years". LAD Bible. Retrieved September 10, 2022.
 48. 48.0 48.1 48.2 "Brendan Fraser Won't Attend Golden Globes After Sexual Assault Allegations Against Former HFPA President". Peoplemag. Retrieved 2022-11-16.
 49. "Brendan Fraser on 'Doom Patrol' Role & If He Felt Blacklisted After Sexual Assault Claims". Sway in the Morning. Episode dated April 18, 2019. April 18, 2019. Retrieved September 10, 2022.
 50. "Dancing Stars of Greenwich Celebrity Judges". Retrieved October 27, 2022.
 51. 51.0 51.1 "Greenwich teen is top dancer, fundraiser at Abilis dance-off benefit". October 23, 2022. Archived from the original on November 1, 2022. Retrieved November 24, 2022.
 52. "Dancers Bring Star Power to Benefit for Abilis". Archived from the original on 2022-10-27. Retrieved 2022-11-24.
 53. "2022 Abilis Annual Meeting". YouTube.
 54. Shanfield, Ethan (October 25, 2022). "'Tár' Leads Gotham Awards Nominations: Full List". Variety. Retrieved October 25, 2022.

Dikarolo tse di kwa ntle[fetola | Fetola Motswedi]

 • Brendan Fraser – official site
 • Brendan Fraser at IMDb
 • Brendan Fraser at AllMovie
 • Brendan Fraser best movies blog (archive)