Daegonale

Go tswa ko Wikipedia
mola o o kgabaganyang computer monitor

Daegonale ke mola o o tlhamaletseng o o kgabaganyang go tshwaraganya dihuku. Mola o o kgabaganyang ga o ye thwi kwa godimo, kwa tlase, kgotsa go kopana. Ke mola o o tshwaraganyang dihuku tse pedi tsa popego.  

Mo dipalong mathematics, "mola-kgabaganyo" o na le bokao jo bo farologaneng. Sekao, mo geometry  daegonale ke mola mongwe le mongwe o o yang magareng a dihuku tsa  polygon. Ka jalo khutlo-nne, square , e na le didaegonale tse pedi, mme popego e e matlhakore-tlhano, five-sided shape, e na le didaegonale tse tlhano. Ka kakaretso palo ya daegonale e ka supiwa ka  formula [n(n-3)]/2 moo n e leng palo yotlhe ya matlhakore a popego.