Jump to content

Go fetoga ga tlelaemete le mefuta e e tlhaselang

Go tswa ko Wikipedia

 

Buffelgrass (Cenchrus ciliaris) ke mofuta o o tlhaselang go ralala lefatshe o o kgoromeletsang mefuta ya tlholego.

Phetogo ya tlelaemete le mefuta e e tlhaselang e kaya thulaganyo ya go senyega ga tikologo e e bakilweng ke phetogo ya tlelaemete. Phetogo eno ya tikologo e dira gore go nne motlhofo gore go nne le mefuta e e tlhaselang e e sa bonweng mo kgaolong e e rileng, mme gantsi e ama mefuta e e tlholegang mo kgaolong eo ka tsela e e sa siamang.

Go fetoga ga tlelaemete go go bakwang ke batho le go oketsega ga mefuta ya ditshedi tse di tsenang mo nageng go amana ka tlhamalalo le go fetoga ga ditsamaiso tsa tikologo. Go senyega ga maemo a bosa mo ditikologong tseno go ka dira gore go nne le lefelo le le siametseng mefuta ya ditshedi tse di tsenang mo go tsone, mme seo se dira gore di kgone go anama go feta mo di neng di nna gone pele. Kamano eno e a kgatlha ka gonne USDA e tsaya gore diphetogo tsa tlelaemete le mefuta e e tsenang mo nageng ke dilo tse pedi tsa konokono tse di dirang gore lefatshe le senyege ka ntlha ya mefutafuta ya ditshedi.

Go na le ditsela tse dintsi tsa go laola ditlamorago tsa mefuta e e tlhaselang. Go thibela malwetse, go a lemoga go sa le gale, go bonela pele maemo a bosa le go laola dijini ke ditsela dingwe tse ditšhaba di ka fokotsang dikotsi tsa mefuta e e tlhaselang le diphetogo tsa tlelaemete ka tsone.  

Ditiragalo Tsa Bogologolo

[fetola | Fetola Motswedi]

Go fetoga ga tlelaemete go na le ditlamorago tse di fetolang mo dimeleng le mo diphologolong tsa dikgaolo tse di amilweng le mafelo a bonno. Ditlamorago di ka akaretsa koketsego ya CO2, phetogo ya pH ya metsi, le gongwe le loso lwa mefuta ya ditshedi. Dilo tseno gantsi di dira gore go nne le kgatelelo ya mmele le dikgwetlho mo ditsheding tsa tlholego mo tsamaisong ya tikologo. Maemo a a bothitho kgotsa a a tsididi a dira gore ditshedi tse e seng tsa mo lefatsheng le tsa lewatle di kgone go fudugela kwa mafelong a masha le go gaisana le ditshedi tse di tlhomilweng tsa tlholego mo lefelong le le tshwanang. Ka ntlha ya bokgoni jwa tsone jo bo gakgamatsang jwa go fetofetoga le maemo, dimela tse e seng tsa tlholego di ka tlhasela le go laola tikologo e di tlisitsweng mo go yone.[1]

Go agiwa ga ditoropokgolo ke go agiwa mo lefatsheng mo go felelang go bakile go swa ga mefuta ya tlholego le go emisediwa ka mefuta e e seng ya tlholego, e e ka amang maemo a dijo mo dithulaganyong tsa tikologo. Go gotela ga lefatshe go ka baka dikomelelo mo mafelong a a omileng, mme seno moragonyana se ka bolaya dimela tse di tlhokang go dirisiwa metsi a a bokete go tswa mo mmung. Gape e ka fetisetsa mefuta e e tlhaselang mo lefatsheng le le omileng le le tlhokang metsi. Seno se ka dira gore metsi a a tlhokegang a se ka a tlhola a nna teng mo dijalong tsa kgaolo eo. Ditlhotlheletso tseno tsotlhe di ka dira gore go nne le kgatelelo ya mmele wa setshedi, ka go dira jalo go oketsa tlhaselo le go senya tikologo ya tlholego.Tempolete:ExcerptTempolete:ExcerptGo ya ka International Union for Conservation of Nature (2017), IUCN, mefuta e e tlhaselang ke "diphologolo, dimela kgotsa ditshedi tse dingwe tse di tsenngwang mo mafelong a a kwa ntle ga lefelo la tsone la tlholego, tse di nang le seabe se se sa siamang mo diphologolong tse di farologaneng, ditirelo tsa tikologo kgotsa boitekanelo jwa batho".[2]

Go fetoga ga tlelaemete gape go tla tlhalosa gape gore ke mefuta efe e e tsewang jaaka mefuta e e tlhaselang. Di-taxon dingwe tse pele di neng di tsewa jaaka tse di tlhaselang di ka nna tsa nna le tlhotlheletso e nnye mo tsamaisong ya tikologo e e fetogang fa nako e ntse e tsamaya, fa mefuta e mengwe e pele e neng e tsewa jaaka e e sa tlhaselang e ka nna ya nna tse di tlhasetseng. Ka nako e e tshwanang, palo e kgolo ya mefuta ya tlholego e tla fetoga mme ya fudugela kwa mafelong a masha.

Shifting ranges, and changing impacts of invasive species, make the definition of the term "invasive species" difficult. Considering the changing dynamics mentioned above, Hellmann et al. (2008) conclude that invasive species should be defined as "those taxa that have been introduced recently" and exert a "substantial negative impact on native biota, economic values, or human health". Consequently, a native species gaining a larger range with a changing climate is not considered invasive, as long as it does not cause considerable damage..

Ditlhopha tsa ditshedi tse di neng tsa tlisiwa ke batho go ralala hisitori di ne tsa fetoga go tloga ka lekgolo la dingwaga go ya go la lekgolo la dingwaga le go tloga ka dingwaga di le lesome go ya go di le lesome, mme go ntse jalo le ka selekanyo se di tlisiwang ka sone. Dipatlisiso tsa dipalo tsa lefatshe tsa direkoto tsa ntlha tsa mefuta e e seng ya tlholego (tse di balwang jaaka palo ya direkoto tsa ntlha tsa mefuta e e seng ya tlholego e e tlhomilweng ka yuniti ya nako) di bontsha gore mo pakeng ya 1500-1800 dipalo di ne tsa nna di le kwa tlase, fa dipalo di ntse di oketsega ka metlha go tloga ka ngwaga wa 1800..[3]


.

Taolo le thibelo

[fetola | Fetola Motswedi]
Taolo ya metšhini/ka diatla ya mefuta e e tlhaselang

Mekgwa ya taolo ka kakaretso e na le tsela e e farologaneng malebana le mefuta e e tlhaselang fa e bapisiwa le mefuta e mentsi ya tlholego. Malebana le phetogo ya tlelaemete le mefuta ya tlholego, leano la motheo ke tshomarelo. Le fa go ntse jalo, leano la mefuta e e tlhaselang ke la taolo. Go na le mefuta e le mmalwa e e farologaneng ya tsamaiso le maano a thibelo, jaaka a a latelang.

  1. "How Climate Change is Helping Invasive Species Take Over,Longer seasons and warmer weather have combined to be a game-changer in the plant wars". Smithsonian Magazine. December 2013. Retrieved February 23, 2020.
  2. "Invasive Alien Species and Climate Change" (PDF). International Union for Conservation of Nature. 2017.
  3. Oduor, George I. (1999), "Biological Pest Control for Alien Invasive Species", Invasive Species and Biodiversity Management (Dordrecht: Springer Netherlands): pp. 305–321, doi:10.1007/978-94-011-4523-7_21, ISBN 978-0-7923-6876-2, http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4523-7_21, retrieved 2022-11-22