Maele

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Maele ke manatetsha a puo ya Setswana.

|| Go didimala ka nnete

Maele
Maele Tlhaloso
Go loma tsebe Go sebela
Go tlhaba podi matseba Go itsese
Go tlhaba kgobe ka mmutlwa Go iketla, kana go tsaya nako ya gago
Go baya pelo go nna pelo telele
Go betsana ka noga e utlwa Go ngangisana/ Go loatlhana
Go tsena ka lenga la seloko Go nyelela.
Go nna tsebe ntlha Go reetsa ka tlhoafalo.
Go a akga loleme Go bua maaka
Go epela selepe Go dira kagiso
Go utlwa ka tsa ga morakile Go sa utlwe sentle.
Go tshosa/fatlha magotlo Go rota
Go itaya sefololetse Go sa tswele pele/Go retelelwa
Go nna gopane wa moikapari Go sotlega
Go loma ka tlhaa Go tshwara bo thata
Go ja masepa a balekane ba gago Go sotlega/ Go swa pelo
Go nna ka diatla Go se dire sepe/Go nna motlapa.
Go nna tsebe di telele Go rata mafoko a a sa go ameng
Go itaana ka noga e tshela Go ilana tota/Go tlhoana
Go nna modidi wa nta e e motopo Go humanega mo go utlwisang botlhoko
Go ja motho nko e sa butswa Go garumela motho o sa mo fe sebaka sa go itlhalosa
Go nna nta ya selomela kobong Go nna letsipa
Go ja motho direthe Go seba mongwe
A e nne modiga A e nne kagiso
Go itaya kgomo lonaka Go bua boammaaruri
Go itlantla diteme Go tlhoka mafoko a a supang bonnete
Go ema motho nokeng Go thusa motho
Go tsena motho ganong Go bua motho yo o mongwe a santse a bua
Go e nametsa thaba e tlhotsa Go oketsa mathata a yo mongwe ka puo
Go ikoketsa marago ka majwe Go itira yo o botoka
Go rothisa mmutla madi Go bua sephiri
Go nya phuti boloko Go sia o tshaba
Go nna disanyana Go seka
Go itshela/nna moriti o tsididi Go itira yo o sa itseng sepe
Go tlhanola direthe Go tshaba
Go ntshana seinong Go utlwana mo go tseneletseng
Go tshwara phage ka mangana Go lebagana le bothata jo bogolo
Go siiwa ke none e tlhotsa Go palelwa ke tiro e bonolo
Go nna dikobo magetleng Go humanega
Go kopana le dinta di huduga Go nna mo mathateng a magolo
Go nna kobo dikhutshwane Go tlhoka
Go lebotsa phokoje Go sia ka lobelo o iphalotsa
Gore semene mphona/go tlhanola direthe Go sia
Go sa rothisa mmutle madi go sa bolela/go sa ntsha sephiri
Go tlhaba podi matseba Go itsisa
Go bipa mpa ka mabele Go didimala o sa bue sepe/go fitlha sephiri
Go opa kgomo lonaka Go bua boammaaruri
go eta ka loleme - go natehelelwa ke dipuo tsa merafe e sele

go ya dira o se thata-go ya ntweng o le boi/go ya ntweng o sena ditlamelo tsa ntwa

go nkgisana magwafa-go phadisanya

go roroma dirope-go tshoga mo go feteletseng

go nna moriti o tsididi-go iketla mo go feteletseng

go bogola poo e tsweletse ka go bopa-go dira sengwe se ntse se gana

go nna mosima wa phika ka marago-go nna mo diphatseng

go sega tsebe-go tlhabisa ditlhong

go loma o fodisa-go nna borai mo go ba bangwe mme o itirile mosiami

go di gama o sa di tlhapela-go tsena mo mathateng

go di gamela mo thotaneng-go nna mo mathateng

Ka tswee-tswee tobetsa "baakanya/edit" kwa godimo o tsenye a mangwe.|}|}