Jump to content

Maele

Go tswa ko Wikipedia

Maele

Maele
Tlhaloso
go lelelwa ke ditshipi
Go itsese
Go iketla, kana go tsaya nako ya gago
go nna pelo telele

Ilana

Go nyelela.
Go reetsa ka tlhoafalo.
Go bua maaka
Go dira kagiso
Go sa utlwe sentle.
Go rota
Go sa tswele pele/Go retelelwa
Go sotlega
Go tshwara bo thata
Go sotlega/ Go swa pelo
Go se dire sepe/Go nna motlapa.
Go rata mafoko a a sa go ameng
Go ilana tota/Go tlhoana
Go humanega mo go utlwisang botlhoko
Go garumela motho o sa mo fe sebaka sa go itlhalosa
Go nna letsipa
Go seba mongwe
A e nne kagiso
Go bua boammaaruri
Go tlhoka mafoko a a supang bonnete
Go thusa motho
Go bua motho yo o mongwe a santse a bua
Go oketsa mathata a yo mongwe ka puo
Go itira yo o botoka
Go bua sephiri
Go sia o tshaba
Go seka
Go itira yo o sa itseng sepe
Go tshaba
Go utlwana mo go tseneletseng
Go lebagana le bothata jo bogolo
Go palelwa ke tiro e bonolo
Go humanega
Go nna mo mathateng a magolo
Go tlhoka
Go sia ka lobelo o iphalotsa
Go sia
Go sa bolela/go sa ntsha sephiri
Go itsisa
Go didimala o sa bue sepe/go fitlha sephiri
Go bua boammaaruri
Go natefelelwa ke dipuo tsa merafe e sele
Go ya ntweng o le boi/go ya ntweng o sena ditlamelo tsa ntwa
Go phadisanya
Go tshoga mo go feteletseng
Go dira sengwe se ntse se gana
Go nna mo diphatseng
Go tlhabisa ditlhong
go nna borai mo go ba bangwe mme o itirile mosiami
Go tsena mo mathateng
Go nna mo mathateng

Go inaya Naga- go sia