Mefuta ya dijo tsa lefatshe la Botswana

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Ugali and cabbage.jpg
Samp.jpg

Dijo tsa lefatshe la Botswana ke tse kgethegile mme gape di kopanetse dikarolo dingwe le dijo tsa mafatshe a mangwe a Borwa jwa Afori Dikai di akaretsa phaletšhe, setampa, magwinya le phane. Dijo tse di kgethegile sa lefatshe la Botswana di akaretsa seswaa, nama e e lokilweng thata e bo e thugiwa.

Metswako[baakanya | edit source]

Marekisetso a lefatshe la Botswana a tletse ka mefuta ya dijo e e farologanyeng. Bontsi jwa tsone ke tse di lemilweng mono gae ka go nosediwa fa tse dingwe e le tse di rekilweng mo mafatsheng a a mabapi. Bontsi jwa nama ya kgomo bo tswa mo lefatsheng la Botswana. Nama ya nku,ya konyana,ya koko le mefuta e mengwe ya nama e teng mo lefatsheng leno e le mentsi. Nama ya kgomo ke yone e e tlwaelesegileng e latelelwa ke ya podi. Ditlhapi tsa matamo le tsone ke ngwe ya dijo tsa lefatshe leno.

Mabele le mmaidi ke tsone dijwalo tse di lemiwang thata mo leaftsheng leno. Korong,raese le mefuta e mengwe ja dijalo ga di lemiwe mo lefatsheng leno. Bontsi jwa dinawa tse di lemiwang mono gae di akaretsa ditloo le letlhodi. Matonkone kgotsa manoko a lemiwa mono gae. Bontsi jwa merogo e e lemiwang mono gae e akaretsa sepinichi,digwete,chabetšhe,dikwii,ditapole,ditamati le dipotata. Go na le merogo e e tlhogang ,mo sekgweng e e nnang teng ka dipaka dingwe. Morogo wa dinawa ke dijo tsa setswana tse di tlwaelesegileng thata.

Go nna le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana a a akaretsang morula. Go dumelwa fa magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana mme nna mantsi ka paka ya one. Mefuta e mengwe ya magapu e akaretsa lerotse kgotsa lekatane le le lone le lemiwang mono. Go nna le mefuta e mengwe ya magupa a naga a a tlhogang mo mafelo a a metlhaba e bile a le dikaka a le botlhokwa mo banning ba dikgaolo tse ka ba a dirisa e le dijo e bile gape e le metsi. Bontsi jwa merogo e bonwa ka dipaka dingwe mme ebile e a omelediwa kgotsa e lokiwa e le tsela ya go e itsa go senyega. Go nna le metlhale e le mentsi ya go apaya merogo e e omeleditsweng e.

Dijo tse di itsegeng thata[baakanya | edit source]

Vetkoek with mince-001.jpg
Mopane Worm by Arne Larsen.jpg

Seswaa kgotsa Chotlho ke nama ya setswana e e apewang mo medirong e e kgetlhegileng. Gantsi e apewa ke borre mo pitsaneng e e maoto mararo kwa leisong,e apewa ka leswai le metsi fela mo molelong o o kwa tlase go fitlhale le butswa thata e bo e nna boruma. Dijo tse dingwe tse di itsegeng thata ke serobe;mala la dirwe tsa podi,nku kgotsa kgomo tse di apeilweng go fitlhelela di nna boruma.Fa phologolo e le nku kgotsa podi tlhako e apewa le tsone.

Go dumelwa fa koko ya setswana e gaisa ya kgodiso ka seatla ka tatso. Go apaela moeng koko ya setswana go dira gore a ikutlwe a amogelesegile. Go e apeela mo pitsaneng e e maoto mararo go e e efa tatso ya maemo a a kwa godimo.

Motogo kgotsa bogobe bo apewa ka go faga bopi jwa mabele, jwa phaletšhe kgotsa jwa lebelebele, mme o fudue ka bonya ka bonya go fitlhelela go lowa. Nako tse dingwe bopi jwa mabele kgotsa jwa phaletšhe bo a bidisiwa bo bo bo jerwa ka maši le sukiri. Dijo tse di bidiwa ting. Ko ntleng ga maši le sukiri,ting e ka jewa ka nama le mrogo e le dijo tsa motshegare kgotsa tsa maitseboa. Tsela e ngwe ya go apaya bogobe ke go bo tsenya madila le lerotse. Dijo tse di bidiwa tophi ke morafe wa baKalanga.

Bopi jwa borotho ke ngwe ya dijo mme bone bo nna le dingwaga bo ntse bo rekiwa go tswa mo mafatsheng a sele. Go nna le mefuta e mentsi ya go apaya borotho e e setseng e itsege lefatshe ka bophara.[1][1]

O ka tsibogela[baakanya | edit source]

Template:Portalbox

Tse di lateng ketse di dirisitsweng go batla kitso ee kwadilweng fa[baakanya | edit source]

  1. 1.0 1.1 "Botswana Food & Dining". iExplore. Accessed May 2010.