Mmathubudukwane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mmathubudukwane ke motse o kgatlhisang e le ruri.O ko tlasenyana fa o tswa Mochudi.O tla bona go phatsima gateng fa o fologelela ka Mabalane. Ke motse o o kileng wa bo o tumile ka leina la Wrong Side ka bo 80's.Gone go lela thipa e botlhoko thata teng!Go aparwa dikota!,kwena &jones shoes,okapi 3 star.Go ne go tlhabanwa ka di thipa mo go tseneletseng. Lefa gontse jalo ene ele motshameko o monate thata, le bana ba banyenyane ba ne ba rutiwa motshameko o.Fa o sa ikele tlhoko one o ka iphitlhela o le ko toronkong.Ba ba botlhale ba ne ba siela ko Aferika Borwa fa ba dirile molato. Gona le tshika ee tumileng e gotweng ke ya ga Moatshe kwa kgotlaneng ya Ramoleti. Monna gotwe ke Pusweng Moatshe a nyetse basadi ba le babedi, ale bogale tota fela jaaka bana ba gagwe gompieno. Batho ba motse bane ba ba tsaya jaaka ba bogosi, ba ba tlotla.

Gompieno motse o, o etelwa ke bajanala go tswa ko metseng le mafatshe a a kwa ntle ka ke batho ba ba ratang batho. Go na le mafelo a ituso bodotu jaaka ko nokeng ko oka tswarang ditlhapi teng,ko masimo go bona temo, dibara go bona makgarebe a mantle le gonwa dibiri tse di tsididi,gona le dithaba kwa sikwane,mabalane le ko tlapa le tswa metsi ko Malolwane.