Selekanyo sa Boimana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Selekanyo sa Boimana mo go alafiweng ga go sa tshola ke selekanyo se se atlegileng sa boimana. Ke bontlha bongwe mo lekgolong jwa tekeletso e e bakang boimana,ditekeletso tse ka kakaretso go raya fa motho a tsena mo kgweding fa go tsengwa kgotsa go dirisiwa sengwe se e seng sa tlholego , se se ka nnang motlhofo go tsengwa ga sengwe se eseng sa tlholego (AI) kgotsa tsotlhe ka kakaretso mo vitro fertilization.

Tlhaloso[baakanya | edit source]

Ga go na tlhaloso e e letlelelwang lefatshe ka bophara ya lefoko le. Ka go rialo mo selekanyong sa boimana jwa IVF go itebagantswe le kalafi ya sedika e e dirisiwang, didika tse di tsamaileng mo lenaneong la oocyte retrieval, kgotsa didika tse ngwana a fetlotsweng di ne tsa dirwa. Mo diteng moragang, "boimana" ba ka raya bimana jwa boammaruri , bosupi jwa boimana ka"ngwana" kgotsa go ipaya ga ngwana mo popelong ya ga mmagwe (ka go rialo go papamadiwa ka go re selekanyo sa go ipaya ga ngwana mo popelong ya ga mmagwe ). Fa go tswelelwa, selekanyo sa boimana se ka rotloediwa mo IVF ka go fetlola bana ba le bantsi mo go ka bakang tsholo ya bana ba le bantsi. Tlhaloso e e tsepameng mo IVF e ka raya selekanyo sa boimana bo le bongwe se se kayang gore matshelo a a ka tsholwang fa go tshwantshangwa le didika tsa IVF.

Dintlha tsa bofelo tse di tshwanang[baakanya | edit source]

Mo ntlheng e nngwe, selekanyo sa katlego se akaretsa kgotsa go nna teng ga losea le le tshelang(jaaka go ka twe selekanyo sa katlego kgotsa tsholo ya masea a a tshelang ka go latelelana).

Selekanyo sa tsholo ya masea a a tshelang[baakanya | edit source]

Selekanyo sa tsholo ya masea a a tshelang ke bontlha bongwe mo lekgolong jwa sedika se se elang kwa masea a a tshelang, gape ke selekanyo sa boimana jo bo katlolositsweng sa boimana jwa tshenyegelo gape le masea a a tsholwang a tlhokafetses. Fa go abelelwa, ka ngwaga wa 2007, dikokelwana tsa kwa Canada di nshitse kakanyo ya Selekanyo sa tsholo ya masea a a tshelang ya selekanyo sa masome a mabedi le bosupa mo lekgolong go nale vitro fertilisation. [1]

Selekanyo sa go kopana ga peo ya ga Rre le Mme.[baakanya | edit source]

Mo IVF kgotsa le kwa le tswang teng, Selekanyo sa go kopana ga peo ya ga Rre le Mme go ka dirisiwa go kala gore di kae oocytes tse di kopanang le karolonyana e nye ya setshidi ya peo ya ga Rre. Selekanyo sa peo e e kopana ya peo ya Rre le Mme ya lefela mo sedikeng ,kwa go senang oocytes e felela di kopana, e bidiwa go sa kgonagala ga kopana ya peo ya Rre le Mme ka tshobokano .[2] Kalafi e e boeletswang ya ICSI e ka dirisiwa kgotsa fela e le dipilisi ka go sa kgonagala ga kopana ya peo ya Rre le Mme ka tshobokano.[2]

Selekanyo sa Boimana sa AI[baakanya | edit source]

Ka tshoboko,selekanyo sa boimana sa AI ke lesome go ya kwa selekanyo sa lesome le botlhano mo lekgolong la sedika sa go tsna mo kgweding fa go dirisiwa ICI,gape le [3]selekanyo sa lesome le botlhano go ya kwa masome a mabedi mo lekgolong sa IUI.[3]

Selekanyo sa Boimana sa IVF[baakanya | edit source]

Ka maranyane a a tlokafaditsweng, selekanyo sa boimana di thatafalela pele mo bogompienong fa go tshwantshanngwa le maloba. Ka ngwaga wa 2006,dikokelwana tsa kwa Canada di ntshitse kakanyo ya kakaretso a selekanyo sa boimana e le masome a mararo le botlhano mo lekgolong. [1]

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

  1. 1.0 1.1 Success rate climbs for in vitro fertilization The Canadian Press. December 15, 2008 at 8:27 PM EST
  2. 2.0 2.1 Template:Cite journal
  3. 3.0 3.1 Utrecht CS News Subject: Infertility FAQ (part 4/4)