Wikipedia:O ka kwala jaana

Go tswa ko Wikipedia
Matseno ka go baakanya kgotsa go kwala mo Wikipedia
Amogelesega mo ensaeklopidia ya mahala e mongwelemongwe a kgonang go kwala kgotsa go baakanya, tirisanyommogo e dirilweng ka maikaelelo a go leka go ensaeklopidia ka diteme tsa mafatshe a a farologanyeng. Ga o batla go itse thata kaga porojeke e, bona Ka ga Wikipedia.

Ka ha o ka baakanyang ka teng

A 3D-printed Wikipedia globe being held in someone's hands

O seka wa tshaba go baakanyaMongwelemongwe o kgona go baakanya nteng ga tse di sireleditsweng tsebe ngwelengwe; wena batla sengwe se o ka se thabololang gore se nne botoka! O ka tsenya sengwe mme o tsenye metswedi go ema nokeng se o se tsenyang, o ka baakanya diphoso mo dieleng, kana wa thabolola gore go balege botoka. Go tlwaelesegile gore batho ba ba sha ba seka ba tseega sentle ke melawana ya rona, mme o seka wa tshwenyega ga o sa tlhaloganye sengwe le sengwe lantlha; go siame go dirisa tlhaloganyo ya gago go baakanya, gape ga o senya sengwe ka phoso, o mongwe o tla se baakanya kana a se dira botoka morago nyana. Wena tswelelela o baakanya Wikipedia o e dire motswedi o botoka wa thuto wa mafatshe fatshe!

Kopa dithabololo – Pego ngwelengwe e nale Tsebe ya “puisano", kwa o ka buang kafa o batlang tsebe eo e thabololwa ka teng, kana kwa o ka buang diphoso tse di mo tsebeng eo.

Bula akaonte

O a amogelesega go ka baakanya o ephithile, mme go bula akaonte go nale dipoelo tse dintshi tse o ka di bonang, go bonako gape ke Mahala.

O batla go bula tsebe?

Ga o batla go bula tsebe e seyong bona; O ka bula tsebe jaana