Wikipedia:Tafole ya thuso

Go tswa ko Wikipedia
Tafole ya thuso mo Wikipedia ya Setswana ke lefelo le o ka botsang dipotso ka go fetola kana go dirisa Wikipedia. Fa o nale dipotso tse dingwe fela, dirisa lebokoso la go batla kana ntlo ya tee.
  • O seka wa kwala nomoro ya gago kana maranyane a gago a email kana gope fela kwa re ka ikgolaganyang le wena teng. Dikarabo di dirwa fa fela.
  • Rotlhe re baithaopi, ka jaalo nako nngwe go ka tsaya sebaka gore o arabiwe. Katswetswe nna pelo telele. Nna o ntse o boela mo tsebeng e go bona gore a potso ya gago e arabilwe.
  • Fa o le modirisi o mosha, o ka bona gole botoka go botsa dipotso ko Ntlo ya tee, lefelo le le diretsweng go thusa badirisi ba basha ka go fetola ka go baakanya dipego mo Wikipedia ya Setswana.
  • Gakologelwa go tsenya monwana pele ga o romela molaetsa ka go tsenya ditselana tse (~~~~) ko bofelelong jwa se o neng o se kwala. Gape o ka tobetsa setshwantsho sa go tshwana le se (Wikipedia edit toolbar signature icon).

A go siame le fa keka kwala setlankana ka setswana se se dirisiwang kwano Aforika Borwa(SA Barolong) kgotsa go a patelesega gore ke kwale ka moo Batho ba Botswana ba kwalang ka teng?

Go Siame le fa o ka se kwala fa o dirile phoso mongwe o tla baakanya, ke a leboga. RebelAgent bua le nna 03:28, 1 Lwetse 2022 (UTC)