Kereke ya Sion

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kereke ya Sion(kgotsa ZCC) ke nngwe ya dikereke tse ditona tse di tlhomilweng mo borwa jwa Aferika, ka maloko a a balelwang mo Sioneng ya Leeba le ba bangwe ba ba mo go ya Moitshepi Eyenase.Ntlo kgolo ya Sion e ko toropong ya Sion Moria mo Limpopo,Aferika Borwa,mme ebile dikereke tse pedi tse di eteletswe pele ke Barnabas Lekganyane le Moitshepi Eyenase Lekganyane ba e leng bana ba bana ba mosimolodi wa kereke e.

MALOBENG[baakanya | edit source]

Sion e tlhamilwe dikete tse di lesome le borobabongwe,ngwaga dile lesome(ke gore 1910) tse di fitileng e tlhamiwa ke Eyenase Lekganyane yo e neng ele leloko la kereke ya Free Church of Scotland,Apostolic Faith Mission le kereke ya Zion Apostolic Church. Maloko a Sion a setse morago tshedimosetso e go bolelwang Lekganyane are o e amogetse gotswa ko Modimong ka ngwaga wa 1910. Kereke mo tshimologong ene ele mo motseng o Lekganyane a goletseng mo go one eleng Thabakgone, gaufi le Polokwane mo porofenseng ya Limpopo mo Aferika Borwa, mme ene ya kwadisiwa semmuso ele kereke ka ngwaga wa 1942, mo ngwageng o, Sione ene e setse e nale diphuthego mo Botswana le Zimbabwe. Kereke ya pele ene e kgothadiwa thata ke dithuto tsa bakereseke ba Khatholiki ba John Alexander Dowie,yo o neng a nna mo Zion, Lllinois ko Amerika le dithuto tsa moreri wa mopentakosete John G Lake, yo o simolotseng tiro mo Johannesburg ka 1908.

SE SIONE ELENG SONE[baakanya | edit source]

 • Tumelo ya gore moeteledipele wa kereke(bishopo) ke moemedi ka Keresete fa gare ga Kereke le Modimo, mme fela jaaka Keresete oka dira metlholo ya masaitseweng le phodiso ya tumelo mo leineng la Morena Jeso Keresete.
 • Tumedi ya gore baeteledipele kgotsa baruti ba ZCC baka dirisa moya yo Boitshepo go fodisa. Template:Ref
 • Tiriso ya metlhale e farologaneng ka tumelo ya phodiso. Metlhale e e akasetse go baya diatla,tiriso ya metsi a boitshepo, go nwa tee e e boitshepo le go apara megala kgotsa diaparo tse di boitshepo.
 • Mebala ya Kereke ke botala ba ditlhare, mmala wa lephutshe,o mosetlha bosweu, botala jwa loapi, merone le se se setlha.
 • Mmala wa botala jwa ditlhare le mmala wa lephutshe ke wa seaparo sa borre le bomme ebile se bidiwa "seaparo se segolo". Diaparo tsa Khakhi ke tsa Mokhukhu(di nale sekopelo) kgotsa di aparwa ke banna ba ba nang le Moitshepi Eyenase(ka sekopelo sa leeba). Diaparo tsa botala jwa loapi ke tsa bomme ebile di bidiwa 'khwaere ya bomme'; di kile tsabo di aparwa ka Tshipi. Go nale gape seaparo tsa khakhi se se nang le jeresi e mmala wa botala jwa ditlhare ele sa 'khwaere ya bomme' mme ebile ba se apara ka Tshipi. Seaparo se se setlha ke sa borre le bomme ba ba opelang "NKEDI" .Mebala ya merone le yo mosweu ke e e aparwang ke ba ba thusang ka ditiro tsa Kereke ko Motseng mogolo wa Sion.
 • Ka gore Kereke e rera molaetsa wa kagiso, ba simolola madume a bone ka gore 'KGOTSONG KGOTSA KGOTSO A E BE LE LENA (KGOTSO E BE LE LENA)' ba raya gore "peace be unto you" ka loleme la Mmamosadinyana(kgotsa sekgowa).Kereke ya Sione e thaegile ka Kagiso le tlotlo gammogo le lorato la Modimo.
 • Kereke ya Sione e nale bukana ya yone e e bidiwang "Messenger" . Go bapa le melaetsa ya maloko a kereke,bukana e e nale ditiragalo ka bophara tse di diragalang mo diphuthegong ka go farologana go anama le lefatshe.(jaaka go etela Mookamedi kgotsa beshopo)
 • Go nale lefelo le lengwe le Sione e leng gone go paba le Pudingwana kgotsa Podingwane(Podungwane). Lefelo le ke gone fa lantlha ntlo kgolo ya Sione e neng ele teng pele e fudugela ko Moria.Botswana
 • Basadi ga ba tseye karolo mo go rereng.

TUMELO[baakanya | edit source]

Maloko a Sione ka kakaretsoTemplate:Ref a dumela gore:

 • Motho o bolokwa ka go amogela Keresete le go kolobediwa mo leineng la Rara, le la Morwa le la moya yo boitshepo(Beebela, Matheio 28:19).
 • Motho o rapela (Jehofa, Yawe, ...) mo leineng la Jeso Keresete. Rotlhe re tlhodilwe ke Modimo.
 • Tlhatso ya dibe e bonwa fela ka go ipolela, boikotlhao le go rapela.
 • Moemedi(bishopo) le badiredi ba Sione ba rera Enfangedi ya Jeso Keresete jaaka e beilwe mo baebeleng.

DIPADI[baakanya | edit source]

 1. Template:Note Tshedimosetso goya ka goromente wa Aferika Borwa
 2. Template:Note Anderson, A., 1999. "Bo Lekganyane le Seporofito mo kerekeng ya Sione", Bukana ya tumedi mo Aferika , xxix - 3
 3. Template:Note Hanekom, C., 1975. Krisis en Kultus : Geloofsopvattinge en seremonies binne 'n Swart Kerk , Academica: Kaapstad en Petori
 4. Motshwaraganyi Tlhako "Kereke tse pedi dikgolo mo borwa jwa Aferika (The two largest churches in Southern Africa)", 2010, bagatisi ba 'Maltipular Senior'

DIPADI TSE DINGWE[baakanya | edit source]

 • Joyce, Peter. 1989. Ditumedi mo Aferika. Letlotlo la Ensakelopedia yaAferika Borwa. Kapa: Struik.
 • Lukhaimane, Khelebeni Elias. 1980. "Kereke ya Sione ya ga (Enyenase) Lekganyane, 1924 go ya 1948: An African Experiment with Christianity." Diss., Mmadikolo ya bokone.
 • Vilakazi, Absolom, Bongani Mthethwa, le Mthembi Mpanza. 1986. Shembe: The Revitalization of African Society. Johannesburg: Skotaville.
 • Motshwaraganyi Tlhako."tlhotlhomiso ka dikereke tse di farologaneng tsa bakeresete ("Reseacher about different types of Christian Churches")