Tshane

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

(This page's format needs to be reviewed. You can help by editing it.)

Tshane is located in Botswana
Location of Tshane

Tshane ke motsana oo mo kgaolwaneng ya Kgalagadi ya mo Botswana. O kwa sekakeng sa Kalahari, mme o direlwa ke ba lephata la boemelo jwa difofane ya mo gae ya Tshane. Motsana o o nale sekolo se se botlana mme palo ya batho e ne e le makgolo a a robabobedi, masome a matlhano le borobabobedi ka ngwaga wa 2001 mo palo batho. Go dikologa Tshane go nale metsana ya Lehututu, Hukuntsi le Lokwabe. Mme kwa go nang le batho ba le bantsi ke kwa Lehututu go nale dikolo tse di botlana tse pedi, se segolwane le sa tiro tsa diatla sa Matcheng. Bajanala ka bontsi ba etela motsana wa Lehututu go robala le itloso bodutu ka go bane go nale ntlo e go gorogelang baeng le lefelo la itloso bodutu bosigo..[1]

Banana ba kgotlhadiwa[baakanya | edit source]

Molomaganyi wa mananeo a twantsho bolwetsi ya HIV/AIDS, Rre Mmikanyana Busang, a re go dira loaro (circumcision) le le babalesegileng la bonna go botlhokwa go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV/AIDS le malwetsi a mangwe a tlhakanelo dikobo. O boletse jalo beke eno kwa motseng wa Ntlhantlhe jaaka go ne go ipelelwa kgwedi ya banana kgatlhanong le bolwetse jwa AIDS, a re kgwedi e e tlhomilwe ka ngwaga wa 1996 ke puso gore letsatsi la go nna jalo le gopolwe. Rre Busang a re mo kgweding ya Mopitlo puso le makgotla a e thusanang nao ba tsibosa le go ruta setshaba bogolo jang banana ka mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS, a re ka jalo kgwedi e ba tshwanetse go oketsa go ruta banana le go oketsa go tlhaloganya ga bone gore segajaja sa AIDS se tshwanetse go lwantshiwa.O tlhalositse fa tlhogo ya monongwaga e le go tsaya boikarabelo, tsaya kgato-dira tshiamo, o fenose letlalo la bonna. A re tlhogo eo e tsile ka nako e e lebaneng e lefatshe la Botswana le itshegetseng tema ya gore e re ka ngwaga wa 2016 le bo le fedisitse kanamo ya mogare wa HIV. A re ke ponelopele ya puso gore ka ngwaga wa 2016 go bo go sena dintsho, kgetlhololo ya ba ba tshelang ka mogare le gone gore dipalo tsa batho ba ba tsenwang ke mogare di bo di ile kwa tlase. O boletse fa maikaelelo magolo a ngwaga o e le gore go okediwa ga dipalo tsa banana ba borre ba ba dirileng loaro lwa borre, a re tsholofelo ke gore e re ka Tlhakole ngwaga o o tlang banana ba le dikete di le lesome le botlhano ba bo ba dirile loaro le mo Botswana ka bophara[2].

Rre Busang o boletse fa e le kgwetlho e e lebaganyeng ngwana mongwe le mongwe wa mosimane yo o sa dirwang loaro loo, a tlatsa ka go rotloetsa bomme le makgarebe go tswelela ka go ruta le go rotloetsa bana ba bone, bokgaitsadiabone le bakapelo ba bone go nna makau a a ithatang, a a dirileng loaro. O tlhalositse fa go rupisiwa ga borre e le tiro e e tswang bogologolong e dirwa, a re erile ka ngwaga wa 2005 ga dirwa dipatlisiso mo go borre ba ba sa rupisiwang ba dingwaga tse di lesome le boroba bobedi go ya kwa go tse di masome a mabedi le bone kwa Aferika Borwa mme tsa supa gore go rupa go fokotsa go tsenwa ke mogare ka selekanyo sa masome a marataro mo lekgolong. A re kwa mafatsheng a Kenya le Uganda go ne ga dirwa dipitlisiso tsa go nna jalo tse le tsone di supileng maduo a a tshwanang. O boletse fa kgwedi eno e le masome a mararo bongaka bo tla a simolola thulaganyo ya loaro lwa borre kwa Moshupa kwa kgolegelong ya basimane, mme ba tlaa tsweledisa thulaganyo ya go ara go fitlha kwa kgweding ya Moranang e le lesome ba itebagantse le go rupisa bana ba dikolo. O rotloeditse batsadi go ya go kwadisa bana ba dikolo kwa dikokelong gore ba tle ba tlhatlhobelwe mogare wa HIV le go ya go dirwa loaro la bonna kwa Moshupa. Fa a leboga monana wa motse Rre Kerotse Seitio o ne a re go tswelelwe ka go ruta banana ka tse di amang bolwetsi jwa HIV/AIDS gore ba bone gore tsela ba tsaya efe go ikgapha le go tsaya maikarabelo. Rre Seitio a re ke thuto e e botlhokwa mo bananeng gore ba tsenye letsogo mo go fokotseng kanamo ya mogare ka go dira loaro la borre.

Banana ba rotloeditswe go dirisa mananeo a puso[baakanya | edit source]

Banana bangwe ba inaakantse le mananeo a puso a banana ba dira dikgwebo e le tsela nngwe ya go itlhamela ditiro, go itshetsa le go godisa itsholelo ya lefatshe.Banana bao ba bagwebi ba babotlana ba supeditse Tona wa Banana, Metshameko le Ngwao Rre Shaw Kgathi dikgwebo tsa bone fa a ne a di etetse go lekola ka fa ba dirang ka teng le dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo kgwebong.Mongwe bone Gaopalelwe Modietswane yo o mo kgwebong ya tsa maranyane ya (Internet cafe) o boleletse tona gore o thusa batho ka tsa dikhompiutara, fax, go kopisa dipampiri le dikarolo tsa dikhompiutara.Rre Modietswane o dirile lekwalo la form 5 fela mme a tsaya botsipa jwa go dirisa dibalamakgolo kwa lebenkeleng le a neng rekisa kwa go lone fa a sena go fetsa dithuto tsa gagwe.A re o simolotse kgwebo ya gagwe ka go adima madi mo ditsaleng a bo a reka dikhompiutara tse tharo, mme morago ga ngwaga a ikwadisetsa go adima madi a dithuso tsa banana mme lephata leo la mo thusa ka P95 000 a mo go one a tlaa busang fela P45 000 yo a setseng a simolotse go mo duela[3].

Rre Modietswane a re mo nakong eno o setse a simolotse kgwebo ya go rekisa difitlholo (coffee shop) a tlhalosa fa dikgwebo ka bobedi di dir a sentle ebile a thapile banana ba le bararo. Mme Keolebogile Kgaodi ene o boletse fa a ikwadiseditse madi a dithuso tsa banana a le dingwaga di 28 ka ngwaga wa 2007 mme a dira kgwebo ya borotho e ka yone a rekisetsang dikole tse dipotlana di le tlhano, marekisetso a leokwane, le mabentlele a dijo. A re o thapile banana ba le babedi mo kgwebong e a tlhalositseng fa e dira sentle.

Dipadi tsa kwa kgotsa tse dingwe:[baakanya | edit source]