Batshegetsi ba Sejana sa Lefatshe (FIFA World Cup)

Go tswa ko Wikipedia
Sekano ya FIFA
Mmepe wa batshegetsi ba makgaolakgang a FIFA World Cup, 19302022. Botala jo bo tseneletseng: gararo; botala jo bo fa gare: gabedi; botala jwa lime: gangwe; botala jo bo tseneletseng - bo rulagantse go fitlha ka 2026

Mafatshe le le lesome le borobedi a ile a nna batshegetsi ba FIFA World Cup mo dikgaisanong di le masome a mabedi le bongwe tsa kgaisano ee fa e sale World Cup simologa ka 1930. Mokgatlho wa ntlha o ne wa naya mafatshe go tshegetsa dikokoano tsa bokopano jwa FIFA. Go tlhophiwa ga lefelo go ne ga nna le ngagisano mo metshamekong ya ntlha, ka ntlha yasekgala sa mosepele wa dibeke tse tharo ka mokoro fa gare ga Amerika Borwa le Yuropa, mafelo a mabedi a a ne itsege a le maatla mo kgweleng ya dinao ka nako eo.

Tshwetso ya go tshwara Metshameko ya kgwele ya dinao ya ntlha kwa Uruguay (sekai) e ne ya dira gore mafatshe a le mane fela a Yuropa e nne one a a tsenelelang kgaisano.[1] Dikgaisano tse pedi tse di neng di latela tsa World Cup di ne tsa ya go tshwarelwa kwa Yuropa. Tshwetso ya go tshwara labobedi ya dikgaisano tsa, 1938 FIFA World Cup, kwa Fora e ne e tletse ngangisano, ka gonne mafatshe a Amerika Borwa a ne a dumela ebile a tlhaloganya gore World Cup e tla dikologa fa gare ga dikontinente tse pedi fela. Ka jalo, Argentina le Uruguay di ne tsa gana go tsenelela kgaisano ee.[2] Kgaisano ya ntlha morago ga Ntwa ya Lefatshe II, e e neng e tshwaretswe kwa Brazil ka 1950, e ne ya welwa ke seru sa gore ditlhopha di le tharo di ikgogele morago ka ntlha ya mathata a madi kgotsa go sa dumalane le mokgatlho.[3]

Go tila ngangisano epe mo isagong, FIFA e ne ya simolola mokgwa wa go neelana go tshegetsa magareng ga Amerika le Yuropa, mokgwa o o ne wa tswelela go fitlha ka 2002 FIFA World Cup kwa Asia. Tsamaiso ee e ne ya fetoga gore lefatshe le le tla amogelang kopano jaanong le tlhophiwe ka ditlhopho kwa FIFA's Congress. Sena se dirwa ka fa tlase ga tsamaiso e e feletseng ya ditlhopho. Tshwetso e dirwa mo dingwageng di le supa pele ga kgaisano, le fa baamogedi ba kgaisano ya 2022 ba ne ba tlhophiwa ka nako e le nngwe le ba kgaisano wa 2018.

Mexico, Italy, France, Germany (West Germany go fitlha morago ga 1990 World Cup) le Brazil e ne e le batshegetsi ba tiragalo e makgetho a le mabedi. Estadio Azteca ya Mexico City le Maracanã ya Rio de Janeiro ke one fela mafelo a a kileng a tshwara makgaolakgang a FIFA World Cup gabedi. 2002 FIFA World Cup ke yone fela e e neng e na le barulaganyi ba le babedi, e kgaogantswe magareng ga Japane le Korea Borwa, ka 2026 go tla nna le barulaganyi ba le bararo: United States, Canada, le Mexico.

Uruguay ka 1930, Italy ka 1934, Engelane ka 1966, West Germany ka 1974, Argentina ka 1978 le Fora ka 1998 ke Mafatshe a a rulagantseng kgaisano ya World Cup mme a e fenya.

Fa Canada,Mexic, United States e tsenya kopo ya go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2026, kgaisano ee e tla nna ya ntlha go tshwarwa ke mafatshe a a fetang bobedi. Mexico e tla nna lefatshe la ntlha go tshwara dikgaisano di le tharo tsa banna tsa World Cup mme Estadio Azteca yone, fa e ka tlhophiwa, e tla nna setadiamo sa ntlha go tshwara dikgaisano di le tharo tša World Cup.

Lenaane la baamogedi[fetola | Fetola Motswedi]

1930 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

  Dikopo:

 •  Hungary
 •  Italy
 •  Netherlands
 •  Spain
 •  Sweden
 •  Uruguay

Pele ga FIFA Congress e ka tlhopha motshegetsi wa ntlha wa World Cup, go ikgogela morago ka tatelano go ne ga dira gore go tlhophiwe Uruguay. Netherlands le Hungary di ne tsa ikgogela morago,ba salwa morago ke Sweden go ema nokeng Italy. Morago ga moo, Italy le Spain di ne tsa ikgogela morago, mme ga sala go eme Uruguay. Go ne ga nna le bokopano jwa FIFA Congress kwa Barcelona, Spain ka Motsheganong a tlhola malatsi a le lesome le boroba-bobed ka1929 go tlhomamisa tshwetso, mme Uruguay e ne ya tlhophiwa ntle le ditlhopho. [citation needed]

Maduo:

 1.  Uruguay
 2.  Italy e ne ya tswa
 3.  Spain e ne ya tswa
 4.  Sweden e ne ya tswa
 5.  Netherlands e ne ya tswa
 6.  Hungary e ne ya tswa

Moletlo wa ntlha wa Sejana sa Lefatshe o ne o tsamaisana le segopotso sa dingwaga di le lekgolo sa Molaotheo wa ntlha wa Uruguay, , ela se tlhoko. Kajalo, setadiamo se segolo se se agilweng kwa Montevideo sa World Cup se ne sa bidiwa Estadio Centenario.

1934 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

  Dikopo:

 •  Italy
 •  Sweden

Sweden e ne ya tsaya tshwetso ya go ikgogela morago pele ga ditlhopho, e letlelela Italy emela tiro ditlhopho tsa go nna motshegetsi wa Sejana sa lefatshe sa 1934 a le nosi. Tshwetso e e ne ya tlhomamisiwa ke FIFA Congress kwa Stockholm, Sweden le Zürich, Switzerland ka Motsheganong a tlhola malatsi a le lesome le bone 1932. Mokgatlho wa Kgwele ya Dinao wa Italy o ne wa amogela tiro ya go amogela kgwele ya dinao ka 9 October 1932.

Matswela:

 1.  Italy
 2.  Sweden e ne ya tswa

Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 1938[fetola | Fetola Motswedi]

  Dikopo:

 •  Argentina
 •  France
 •  Germany

morago ga gore go seka ga nna le lefatshe lepe le le gogelang kopo ya lone kwa, FIFA Congress e ne ya kopana kwa Berlin, kwa Jeremane ka Phatwe a tlhola malatsi a le lesome le boraro ka 1936 go tsaya tswetso ya gore ke mang yo o tla tshegetsang baeng. Go tlhophiwa ga Fora go tsere tlhopho e le nngwe fela, jaaka Fora e ne e na le go feta sephatlo sa dithopho mo tikologon ya ntlha.[4]

Maduo:

 1.  Fora, ditlhopho di le 19
 2.  Argentina, ditlhopho di le 3
 3.  Germany, tlhopho e le nngwe

FIFA World Cup e e neng ya phimolwa ka 1942 le 1946[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo tsa 1942:

 •  Argentina
 •  Brazil
 •  Jeremane

Go ne ga ga phimolwa ditlhopho tsa botshegetsi morago ga go tlhagoga ga Ntwa ya Lefatshe ya bobedi ka Lwetse 1939.

Dikopo tsa 1946:

 • ga go epe

1950 le 1954 FIFA World Cups[fetola | Fetola Motswedi]

 

1950 kopo[fetola | Fetola Motswedi]

Kopo:

 •  Brazil

Brazil, Argentina, le Germany di ne di supile kgatlhego ya go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 1942 semmuso, mme Sejana se ne sa phimolwa morago ga go tlhagoga ga Ntwa ya Lefatshe ya bobedi. Sejana sa Lefatshe sa 1950 se ne se rulaganyeditswe go tshwarwa ka 1949, e rile letsatsi morago ga gore Brazil e tlhophiwe ke FIFA Congress ka Phukwi a tlhola malatsi a le masome mabedi le borataro ka 1946 kwa Luxembourg City, Luxembourg, Sejana sa Lefase se ne sa rulaganngwa gape ka 1950.

Maduo:

 1.  Brazil

1954 kopo[fetola | Fetola Motswedi]

Kopo:

 •  Switzerland

Tshwaetso ya go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 1954 e ne ya wediwa ka Phukwi a tlhola malatsi a le lesome le bobedi ka 1946, ka lone letsatsi leo Brazil o ne a tlhophiwa go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 1950, kwa Luxembourg City. KaPhukwi a tlhola malatsi a le masome a mabedi le bosupa, FI FA Congress e ne ya busetsa kwa morago makgaolakgang a bo5 a World Cup ka dingwaga di le tharo, e wetsa ka gore a tshwanetse go tshwarwa ka 1954.

Maduo:

 1.  Switzerland

1958 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

   

Kopo:

 •  Sweden

Argentina, Chile, Mexico, le Sweden di ne tsa supa kgatlhego ya go tshegetsa kgaisano.[5] Baemedi ba Sweden ba ne ba kopa thotloetso ya mafatshe a mangwe ka FIFA Congress e e neng e tshwaretswe kwa Rio de Janeiro ka nako ya fa go bulwa makgaolakgang a 1950 World Cup.[5] Sweden e ne ya tlhophiwa go tshegetsa kgaisano ya 1958 e sena moganetsi ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le masome mabedi 1950.[6]

Maduo:

 1.  Sweden

1962 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

  Dikopo:

 •  Argentina
 •  Chile
 •  West Germany

West Germany e ne ya ikgogela morago pele ga ditlhopho, tse di neng tshwaretswe kwa Lisbon, Portugal Seetebosigo a le lesome 1956, go tlogela ditlhopha tse pedi tse di setseng. Mo tikologong e le nngwe ya go tlhopha, Chile e ne ya fenya Argentina.

Maduo:

 1.  Chile, dibouto di le 31
 2.  Argentina, 12 votes
 3.  Jeremane Bophirima e ne ya tswa

1966 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

  Dikopo:

 •  England
 •  West Germany
 •  Spain

Spain e ne ya ikgogela morago pele ga ditlhopho tsa FIFA Congress, tse di neng di tshwaretswe kwa Roma, Italy ka 22 Phatwe 1960. Gape, go ne ga nna le tikologo e le nngwe fela ya go tlhopa, mme Engelane e ne ya fenya West Germany.

Maduo:

 1.  Engelane, ditlhopo di le 34
 2.  West Germany, ditlhopo di le 27
 3.  Spain e ne ya ikgogela morago

1970 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

   

Dikopo:

 •  Argentina
 •  Colombia
 •  Japan
 •  Mexico
 •  Peru

Ka bokopano jwa FIFA Congress kwa Tokyo, Japane ka Phalane a robabobedi 1964. Mo mogwantong o le mongwe wa ditlhopho, Mexico e ne ya fenya Argentina mo tirong ya go amogela baeng.

Maduo:

 1.  Mexico, dibouto di le 56
 2.  Argentina, 32 votes
 3.  Colombiae ne ya ikgogela morago
 4.  Japane e ne ya ikgogela morago
 5.  Peru e ne ya ikgogela morago

1974, 1978, 1982 FIFA World Cups[fetola | Fetola Motswedi]

Batshegetsi ba bararo ba 1974, 1978, le 1982 World Cup ba ne ba tlhophiwa kwa Lontone, Engelane ka Phukwi a tlhola garataro ka 1966 ke FIFA Congress. Spain le West Germany, mafatshe a a neng a lebagane mo kgaisanong ya go tshegetsa ditiro tsa 1974 le 1982 tsa World Cup, a ne a dumalana go neelana tiro ya go tshegetsa. Jeremane e ne ya ikgogela morago mo thulaganyong ya go tsenya kopo ka 1982 fa Spain le yone e ne ya ikgogela morago ka 1974, e tlhomamisa gore nngwe le nngwe e na le tshono ya go ka tshegetsa baeng. Mexico, e e neng e fentse Argentina ka 1970 dingwaga di le pedi fela pele ga foo, e ne ya dumela go ikgogela morago go letla Argentina go tsaya maemo a 1978 a go nna motshegetsi.

Maduo a 1974[fetola | Fetola Motswedi]

 1.  Jeremane Bophirima
 2.  Spain e ne ya ikgogela morago ka ntlha ya tiro ya go amogela baeng ka ngwaga wa 1982.
 3.  Italy e ne ya ikgogela morago
 4.  Netherlands e ne ya ikgogela morago

Maduo a 1978[fetola | Fetola Motswedi]

 1.  Argentina
 2.  Colombia e ne ya ikgogela morago
 3.  Mexico e ne ya ikgogela morago, ka gonne e ne e fentse go amogela baeng ka ngwaga wa 1970.

Maduo a 1982[fetola | Fetola Motswedi]

 1.  Spain
 2.  West Germany e ne ya tswa ka ntlha ya tiro ya go amogela baeng ka ngwaga wa 1974
 3.  Italye ne ya ikgogela morago

1986 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Kopo:

 •  Colombia

Ditlhopho tsa botshegetsi, tse di neng di dirwa ke Komiti ya Botsamaisi ya FIFA (kgotsa Exco), di ne di kopanetswe kwa Stockholm, Sweden ka Seetebosigo a tlhola malatsi a ferabongwe ka 1974 mme tsa tlhomamisa kopo ya Colombia e e neng e sa ganediwe.

Maduo:

 1.  Colombia

Le fa go ntse jalo, Colombia e ne ya ikgogela morago ka mabaka a tsa madi, ka Ngwanaatsele a tlhola malatsi a le matlhano ka 1982, dingwaga tse di kwa tlase ga di le nne pele ga tiragalo e simolola. Go ne ga romelwa pitso ya go tsenya dikopo gape, mme FIFA e ne ya amogela dikgatlhego go tswa kwa mafatsheng a le mararo:

 •  Canada
 •  Mexico
 •  United States

Kwa Zürich ka Motsheganong a tlhola malatsi a le masome mabedi 1983, Mexico e ne ya fenya kopo ka bongwefela jwa pelo jaaka e ne e tlhophilwe ke komiti ya botsamaisi, ka lekgetlo la ntlha mo hisitoring ya kopo ya FIFA World Cup (kwantle ga mafatse a a neng reka a sa ganediwe).

Maduo:

 1.  Mexico tlhopho ka bongwefela jwa pelo
 2.  United States 0 votes
 3.  Canada 0 votes

1990 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Kopo:

 •  Austria
 •  England
 •  France
 •  Greece
 • Iran
 •  Italy
 •  Soviet Union
 •  West Germany
 •  Yugoslavia

Kwantle ga Italy le Soviet Union, merafe yotlhe e e neng ya ikgogela morago pele ga ditlhopho, tse di neng di tshwanetse go tshwarwa ke Exco kwa Zürich ka Motsheganong a tlhola malatsi la le lesome le motso ka 1984. Gangwe le gape, go ne go tlhokega tikologo e le nngwe fela ya go tlhopha, ka gonna jalo Italy e ne ya fenya ditlhopho ka dipalo tse dintsi go feta Soviet Union.

Maduo:

 1.  Italy, dibouto di le 11
 2.  Soviet Union, 5 votes
 3.  Austriae ne ya ikgogela morago
 4.  Engelanee ne ya ikgogela morago
 5.  Forae ne ya ikgogela morago
 6.  Gerika e ne ya ikgogela morago
 7. Iran e ne ya ikgogela morago
 8.  Jeremane Bophirima e ne ya ikgogela morago
 9.  Yugoslaviae ne ya ikgogela morago

1994 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Kopo:

 •  Brazil
 •  Morocco
 •  United States
 •  Chile

Le fa go ne go na le merafe e le meraro e e neng e batla go tlhopiwa, go ne ga nna le tikologo e le nngwe fela ya ditlhopho. Ditlhopho di ne di tshwaretswe ko Zürich (e le lekgetho la boraro ka tatelano) ka Phukwi a tlhola ganne 1988. United States e ne ya bona bontsi jwa ditlhopho tsa maloko a Exco.

Maduo:

 1.  United States, ditlhopho di le 10
 2.  Morocco, ditlhopho di le 7
 3.  Brazil, ditlhopho di le 2
 4.  Chile e ne ya ikgogela morago

1998 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo:

 •  England
 •  France
 •  Germany
 •  Morocco
 •  Switzerland

ditlhopho tse di ne di tshwaretswe kwa Zürich e le lekgetho la bonè ka tatelano ka Phukwi a tlhoala bongwe, 1992. Go ne go tlhokega tikologo e le nngwe fela ya ditlhopho gore Fora e tseye tiro ya go tshegetsa go na le Morocco.

Maduo:

 1.  Foraditlhopho di le 12
 2.  Morocco, ditlhopho di le 7
 3.  Switzerlande ne ya ikgogela morago
 4.  Engelane e ne ya ikgogela morago
 5.  Jeremane e ne ya ikgogela morago

2002 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo:

 •  South Korea/ Japan
 •  Mexico

Ka Motsheganong a tlhola malatsi a le masomemararo le bongwe ka ngwaga wa 1996, kokoano ya go tlhopha e ne ya tshwarwelwa kwa Zürich e le lekgetho la botlhano ka tatelano. Go ne ga dirwa kopo e e kopanetsweng fa gare ga Japane le Korea Borwa, mme kopo e ne ya "botlhophiwa ka tumalano", e leng tlhpho ya molomo e e se nang pampiri ya ditlhopho. Kgaisano ya ntlha e e kopanetsweng ya Sejana sa Lefatshe e ne ya amogelwa, e feta Mexico.

Maduo:

 1.  Korea Borwa/Japane (tlhopho e e kopanetsweng, go tlhophiwa ka tumalano)
 2.  Mexico

2002 FIFA World Cup e ya tshwarelwa kwa Asia lekgetho la ntlha e kopanetswe ke Korea Borwa le Japane (motshameko wa semmuso wa pulamadibogo o ne o tshwaretswe kwa Korea Borwa mme wa bofelo o tswalelang o ne o tshwaretswe kwa Japane). Kwa tshimologong, mafatshe a mabedi a Asia e ne e le bagaisani mo thulaganyong ya dikopo. Mme pele fela ga ditlhopho, ba ne ba dumalana le FIFA go tshwaraganela tiro ee. Le fa go ntse jalo, go gaisana ga bone le sekgala fa gare ga mafatshe a mabedi a di ne tsa dira gore go nne le mathata a go ithulaganya le a go rulaganya dilo. FIFA e ne ya tsaya tshwetso ya gore go ka se kake ga tlhola go nna le go tshwaraganela tiro e mmogo gape, mme ka 2004 e ne ya bolela semmuso gore molao wa yone ga e letle gore mafatshe a ka tshwaraganela tiro.[7][8] Molao o o fetogetswe ka jaana World Cup ya 2026 e tla tshwaraganelwa mmogo ke United States, Mexico, le Canada.

2006 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo:

 •  Brazil
 •  England
 •  Germany
 •  Morocco
 •  South Africa

Ka Phukwi a tlhola malatsi a le marataro ka ngwaga 2000, kokoano ya go tlhopha batshegetsi e ne ya tshwarelwa kwa Zürich e lekgetho la borataro ka tatelano. Ka Phukwi a tlhola malatsi a le mane 2000, Brazil e ne ya busetsa kopo ya yona morago pele ga ditlhopho, mme dikopo di ne tsa fokotsega go nna dinne.[9] Tsena e ne e le ditlhopho tsa ntlha tse e leng gore mo go tsone go ne ga tlhokega ditikologo tse di fetang bongwe tsa ditlhopho. Kgabagare go ne ga tlhokega ditlhopho di le tharo. Jeremane e ne e le ya ntlha mo go nngwe le nngwe ya ditlhopho tse tharo, mme e ne ya feleletsa e fentse Aforika Borwa ka tlhopho e le nngwe fela morago ga go sa nne teng (bona fa tlase).

Maduo
Lefatshe Go bouta
tikologo ya Ntlha Tikologo ya Bobedi Tikologo ya Boraro
 Jeremane 10 11 12
 South Africa 6 11 11
 England 5 2 Go tlosiwa
 Morocco 2 Go tlosiwa Go tlosiwa
Palogotlhe ya ditlhopho 23 24 23

Kganetsano[fetola | Fetola Motswedi]

Kgogakgogano ya tshwetso ya go neela Jeremane botshegetsi jwa 2006 FIFA World Cup e ne ya dira gore go nne le diphetogo mo molaong. Palo ya bofelo e ne e le ditlhopho di le 12 go Jeremae le di 11 go Aforika Borwa, ba ba neng ba ratilwe thata go ka fenya. Leloko la New Zealand FIFA Charlie Dempsey, yo o neng a laetswe go tlhopha Aforika Borwa ke Oceania Football Confederation, o ne a se ka a tlhopha mo motsotsong wa bofelo. Fa a ne a tlhophile Aforika Borwa, palo e ka bo e nnile maleka a 12 - 12, go neela Moporesidente wa FIFA Sepp Blatter marapo a go tsaya tshwetso, mme bontsi bo dumela fa a kabo tlhophile Aforika Borwa.[10]

Dempsey yo e neng e le mongwe wa maloko a robobedi a komiti ya batsamaisi ba ba amogelang fax go tswa go barulaganyi ba pampirinya bobega dikgang wa satirical kwa Jeremane wa Titanic , bosigo jwa Laboraro pele ga ditlhopho, o ne a solofetsa tshupanako ya cuckoo le ham ya Black Forest ka go tlhopha Jeremane. O ne a bolela gore kgatelelo e e tswang mo matlhakoreng otlhe go akaretsa le "go leka go mo naya pipamolomo" e ne e setse e lekgwtho e kgolo thata mo go ene.[11]

Ka Phatwe a tlhola malatsi a le mane ka 2000, FIFA e ne ya tsaya tswetso ya go neelana go tshegetsa dikgaisano tsa makgaolakgang fa gare ga ditlhopha tsa yone. Se se ne sa tswelela go fitlha ka Phalane 2007, ka nako ya go tlhophiwa ga motshegetsi wa 2014 FIFA World Cup, fa ba ne ba bolela fa ba se kitla ba tlhola ba tswelela ka molao wa bone wa go neelana kwa kontinenteng (bona fa tlase).[12][13]

Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2010[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo:

 •  Egypt
 •  Morocco
 •  Nigeria
 •  South Africa
 •  Tunisia /  Libya

Tsamaiso ya ntlha ya go tsaya maemo a World Cup ka fa tlase ga go neelana ga kontinente (tsamaiso ya go neelana go tshegetsa World Cup go mokgatlho mongwe le mongwe ka go neelano) e ne e le 2010 FIFA World Cup, World Cup ya ntlha e e neng e tshwaretswe mo Aferika.[7] Ka Phukwi a tlhola matlatsi a supa 2001, ka nako ya FIFA Congress kwa Buenos Aires, go ne ga tsewa tshwetso ya gore go neelana go tla simolola mo Aferika.[14] Ka Lwetse a tlhola malatsi a la masome mabedi le boraro 2002, komiti ya botsamaisi ya FIFA e ne ya tlhomamisa gore ke mekgatlho fela ya maloko a Aferika, e e tla lalediwang go romela kopo ya go amogela 2010 FIFA World Cup.[15]

Ka Ngwanatsele 2003, Nigeria e ne ya tsena mo dithulaganyong tsa go kopa, mme e ne ya gogela morago kopo ya bone ka Lwetse.[16][17] Ka Mopitlo 2003, Sepp Blatter o ne a re kakanyo ya Nigeria ya go tshegetsa FIFA World Cup ya 2010 le mafatshe a le mane a Aferika le ne e ka se atlege.[18] Nigeria e ne e solofetse go dira kopo mmogo le baagisani ba Aferika Bophirima Benin, Ghana, le Togo.

Morago ga gore FIFA e tlhomamise gore go reka mmogo go ne go ka se letlelelwe mo isagong, Libya le Tunisia di ne tsa ikgogela morago mo thekong ya tsone ka bobedi ka Motsheganong a tlhola malatsi a tlhola borobabobedi 2004. Ka 15 Motsheganong 2004 kwa Zürich (e le lekgetho la bosupa ka tatelano fa go tlhophiwa go nna mshegetsi koo), Aforika Borwa, morago ga go latlhegelwa ke batho ba le mmalwa mo go tlhopheng ka 2006, e ne ya fenya Morocco go nna motshegetsi, ka ditlhopho di le 14 go 10. Egepeto e ne ya seka ya amogela ditlhopho.

Maduo
Lefatshe Tlhopho
Tikologo ya Ntlha
 Aforika Borwa 14
 Morocco 10
 Egypt 0
 Tunisia /  Libya O ne a Ikgogela Morago
 Nigeria O ne a ikgogela morago
Palogotlhe ya ditlhopho 24

Kganetsano[fetola | Fetola Motswedi]

Erile ka Motsheganong a tlhola malatsi a le masome mabedi le borobabobedi ka 2015, metswedi ya dikgang e e neng e bega ka kgetsi ya bonweenwee ya FIFA ya 2015 e ne ya bega gore badiredi bagolo ba kopo ya Aferika Borwa ba atlegile mo go tshegetseng World Cup ka go duela pipamolomo ya US$10 million go Motlatsamoporesidente wa FIFA wa nako eo e bong Jack Warner le maloko a mangwe a Komiti ya Khuduthamaga ya FIFA.

Erile Seetebosigo a tlhola malatsi a le mane ka 2015, motsamaisi wa FIFA Chuck Blazer, a dirisana le Federal Bureau of Investigation le bogogi jwa Switzerland, a papamatsa gore ene le maloko a mangwe a komiti ya botsamaisi jwa FIFA ba amogetse pipamolomo go rotloetsa dikgaisano tsa lefatshe tsa 1998 le 2010 kwa Aforika Borwa. Blazer o ne a re, "Nna le ba bangwe mo komiting ya botsamaisi ya FIFA re dumetse go amogela pipamolomo mabapi le go tlhophiwa ga Aforika Borwa go nn batshegetsi ba Sejana sa Lefatshe sa 2010".[19][20]

Ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le marataro 2015, The Daily Telegraph e ne ya bega gore Morocco e ne e amogetse ditlhopho tse dintsi, mme Aforika Borwa e ne ya fiwa kgaisano.[21]

2014 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopo:

 •  Argentina &  Chile
 •  Brazil
 •  Colombia

FIFA e ne ya tswelela ka mokgwa wa yone wa go neelana ga dikontinente go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 2014 kwa Amerika Borwa. Kwa tshimologong FIFA e ne ya supa gore e ka tswa e ikgogetse morago mo mogopolong wa go neelana, mme moragonyana e ne ya tsaya tswetso ya go e tsweledisa ka tshwetso ya 2014,mme morago ga moo e ne ya tlogelwa.[22]

Colombia e ne ya supa kgatlhego ya go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 2014, mme e ne ya ikgogela morago, ka e ne e simolola go tshegetsa Sejana sa Lefase sa FIFA U-20 sa 2011.[23] Brazil le yone e ne e supile kgatlhego ya go tshegetsa World Cup. CONMEBOL, South American Football Federation, e ne ya supa kemonokeng ya bone go Brazil jaaka motshegetsi.[24] Brazil e ne e le lone fela lefatshe le le neng la tsenya kopo ya semmuso fa thulaganyo ya semmuso ya dikopo ya mekgatlho ya maloko a CONMEBOL e bulelwa ka Sedimonthole 2006, mo nako eo, Colombia, Chile le Argentina di ne di setse di ikgogetse morago, mme Venezuela e ne e sa letlelelwa go tsenya kopo.

Brazil e ne ya dira kopo ya ntlha e e sena moganetsi fa e sale go tlhophiwa la ntlha ka 1986 FIFA World Cup (fa Colombia e ne e tlhophiwa go nna motshegetsi wa yone, mme moragonyana e ne ya ikgogela morago ka ntlha ya mathata a madi). Komiti ya Botsamaisi ya FIFA e ne ya e tlhomamisa jaaka lefatshe le le amogetseng go tshegetsa ka Phalane a tlhola malatsi a le Masome mararo ka 2007 ka tshwetso e e dirilweng ka bongwefela jwa pelo.

Maduo:

2014 FIFA bidding (bontsi jwa ditlhopho di le 12)
Mafatshe a a kopileng Diboutu
Tikologo ya Ntlha Tikologo ya Bobedi
 Brazil N/A N/A
  Argentina & Chile O ne a ikgogela Morago
 Colombia O ne a ikgogela Morago

2018 le 2022 FIFA World Cups[fetola | Fetola Motswedi]

E rile ka Phalane a tlhola malatsi a le masome mabedi le borobabongwe ka 2007 FIFA ya ntsha kitsiso ya gore ga e kitla e tlhola e tswelela ka molao wa yone wa go neelana ga kontinente, o o tsentsweng mo tirisong morago ga go tlhophiwa ga batshegetsi ba 2006 World Cup. Molao o mošwa wa go tlhopha batshegetsi ke gore lefatshe lengwe le lengwe le ka dira kopo ya World Cup, fa fela setlhopha sa bone sa kontinente se ise se tshware dikgaisano tse pedi tse di fetileng tsa World Cup. Mo thulaganyong ya go tsaya maemo a Sejana sa Lefatshe sa 2018, seno se ne se raya gore go tsaya maemo go tswa kwa Aferika le Amerika Borwa go ne go sa letlelelwe.

Mo thulaganyong ya go fenya kopo ya Sejana sa Lefatshe sa 2022, kopo ya Amerika Borwa le Yuropa e ne e sa letlelelwe.[25][26] Gape, FIFA e ne ya letlelela dikopo tse di kopanetsweng gape (morago ga di thibela ka 2002), ka gonne go ne go na le komiti e nngwe fela ya go rulaganya mo dikopong tseo go farologana le Korea Japon, e e neng e na le dikomiti tse pedi tse di farologaneng tsa go rulaganya.[27] Mafatshe a a neng a itsise ka kgatlhego ya one a ne a akaretsa Australia, Engelane, Indonesia, Japane, Qatar, Russia, Korea Borwa, United States, kopo e e kopanetsweng ya Spain le Portugal le kopo e e kopanetsweng ya Belgium le Netherlands.[25][28][29]

Batshegetsi ba dikgaisano tsoopedi tsa World Cup ba ne ba itsisiwe ke FIFA Executive Committee ka 2 Sedimonthole 2010. Russia e ne ya tlhophiwa go tshegetsa 2018 FIFA World Cup, e le lekgetho la ntlha gore World Cup e tshwarelwe kwa Yuropa Botlhaba mme e dira gore e nne lefatshe le legolo go a feta otlhe go nna lefelo le le tshwaretseng World Cup. Qatar e ne ya tlhophiwa tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2022 mme e ne e le lekgetho la ntlha go tshwarwa Sejana sa Lefase mo Arab World le lekgetho la bobedi kwa Asia fa e sale ka kgaisano ya 2002 kwa Korea Borwa le Japane. Gape, tshwetso e e ne ya dira gore e nne lefatshe le lennye go di feta tsotlhe go ya ka lefelo go tshwara World Cup.[30] Ditediamo di le robabobedi di tla tshwara tiragalo e mo ditoropong di le tlhano tsa Qatar: Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah le Doha.

Maduo a 2018
Lefatshe ditlhopho
Tikologo ya Ntlha Tikologo ya bobedi
 Russia 9 13
 Spain and  Portugal 7 7
 Belgium and  Netherlands 4 2
 England 2 Go tlosiwa
Palogotlhe ya ditlhopho 22 22
Maduo a 2022
Lefatshe Go bouta
Tikologo ya Ntlha Tikologo ya Bobedi Tikologo ya Boraro Tikologo ya Bone
 Qatar 11 10 11 14
 United States 3 5 6 8
 South Korea 4 5 5 Go tlosiwa
 Japan 3 2 Go tlosiwa Go tlosiwa
 Australia 1 Go tlosiwa Go tlosiwa Go tlosiwa
Palogotlhe ya ditlhopho 22 22 22 22

2026 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Ka fa tlase ga melao ya FIFA go tloga ka 2016, 2026 Cup e ne e ka se ka ya nna kwa Yuropa (UEFA) kgotsa Asia (AFC), se se tlogela kopo ya Aferika (CAF), kopo ya Amerika Bokone (CONCACAF), kopo ya America Borwa (CONMEBOL) kgotsa kopo ya Oceania (OFC) jaaka dikgetho tse dingwe tse di ka kgonegang.[31][32][33] Ka Mopitlo 2017, moporesidente wa FIFA e bong Gianni Infantino o ne a tlhomamisa gore "Yuropa (UEFA) le Asia (AFC) di ne di sa akarediwa mo ditlhophong morago ga go tlhophiwa ga Russia le Qatar ka 2018 le 2022 ka go latelana".[34]

Tsamaiso ya go dira kopo e ne e rulaganyeditswe go simolola ka 2015, ka go tlhomiwa ga batshegetsi go rulaganyeditsa go ya kwa FIFA Congress ka Motsheganong a tlhola malatsi a le lesome ka 2017 kwa Kuala Lumpur, Malaysia.[35][36] Ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le lesome 2015, FIFA e ne ya itsise gore thulaganyo ya go batla go tsenela Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2026 e buseditswe kwa morago.[37][38] Le fa go ntse jalo, morago ga bokopano jwa Khansele ya FIFA ka Motsheganong a tlhola malatsi a le lesome ka 2016, go ne ga itsisiwe thulaganyo e ntšhwa ya kopo ka Motsheganong 2020 jaaka e le ya bofelo mo tsamaisong ya dikgato di le nne.[39]

Ka Phalane a tlhola malatsi a le lesome le bone 2016, FIFA e ne ya re e tla amogela kopo ya go abelana dikgaisano ke maloko a CONCACAF Canada, Mexico le United States.[40]

Ka Moranang a tlhola malatsi a le Lesome ka 2017, Canada, United States, le Mexico di ne tsa itsise maikaelelo a tsone a go romela kopo e e kopanetsweng ya go nna batshegetsi mmogo, ka dikwatara di le tharo tsa metshameko e e tla tshamekiwang kwa U.S., go akaretsa le ya makgaolakgang.[41]

Ka Phatwe a tlhola matsi a le lesome le motso 2017, Morocco e ne ya itsise semmuso ka kopo ya go tshegetsa.[42]

Ka jalo, dikopo tsa semmuso tsa 2026 FIFA World Cup di ne di tswa mo ditlhopheng tse pedi tsa kgwele ya dinao. Ya ntlha e ne e tswa kwa CONCACAF, e e neng e biditswe gararo ke Canada, United States le Mexico[40][43][44][45], mme ya bobedi e ne e le kwa CAF e e biditsweng ke Morocco.[46][47]

Motshegetsi o ne a itsisiwe ka 13 Seetebosigo 2018 kwa Kokoanong ya bo68 ya FIFA kwa Moscow, Russia.[48] United Bid go tswa kwa Canada, Mexico le United States e ne ya tlhophiwa go feta Morocco bid ka ditlhopho di le 134 go 65 ka 1 yo o sa tlhophang ope le 3 ba ba sa tlhopheng. Ena e tla nna kgwele ya lefatshe ya ntlha e e tshwarwang ke dinaga tse di fetang tse pedi. Mexico e nna naga ya ntlha go tshwara dikgaisano di le tharo tsa banna tsa World Cup mme Estadio Azteca ya yone, fa e ka tlhophiwa, e tla nna setadiamo sa ntlha go tshwara dikgaisano di le tharo tša World Cup. Ka fa letlhakoreng le lengwe, Canada e tla nna naga ya botlhano go tshwara dikgaisano tsa banna le basadi tsa World Cup, morago ga Sweden (Men's: 1958/Women's: 1995), United States (Men''s: 1994/Women'n: 1999, 2003), Germany (Men'n: 1974, 2006/Women"s: 2011), le France (Men't: 1934, 1998/Women: 2019). United States e tla nna naga ya ntlha go tshwara dikgaisano tsa banna le basadi tsa World Cup gabedi.

2026 Maduo
Lefatshe Dithopho
Tikologo ya Ntlha
 , le 134
 Morocco 65
Ga go na Dithoto dipe 1
Palogotlhe ya ditlhopho 200

Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2030[fetola | Fetola Motswedi]

Tsamaiso ya go batla go tsenela Sejana sa Lefatshe se ga e ise e simolole. Le fa go ntse jalo, go ile ga akangwa gore go nne le dikopo dingwe tsa ntlha tsa Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2030 e leng Sejana sa Lefase sa Dingwaga. Kopo ya ntlha e e neng e akantswe e ne e le kopo e e kopanetsweng ke maloko a Argentine Football Association le Uruguayan Football Association mme kopo e eka tswa kwa Uruguay le Argentina.[49] Kopo ya bobedi e ne e le kopo e go akanwang e ka tswa kwa The Football Association of England.[50] Ka fa tlase ga melao ya FIFA go tloga ka 2017 e e thibelang di-confederation tse pedi tse di fetileng go tshwara Sejana sa Lefatshe se se latelang, Sejana sa Lefase sa 2030 ga se ka ke sa tshwarwa kwa Asia (AFC) ka gonne Asian Football Confederation ga e a akarediwa mo dikopong morago ga go tlhophiwa ga Qatar ka 2022, kgotsa kwa Amerika Bokone ka gonne Mafatshe a CONCACAF le a United States, Canada le Mexico a tla tshwara Sejana tsa Lefatshe sa 2026.[34][50] Gape ka Seetebosigo 2017, moporesidente wa UEFA Aleksander Čeferin o ne a bolela gore Yuropa (UEFA) e tla lwela tshwanelo ya yone ya go tshwara Sejana sa Lefatshe sa 2030.[51]

Ikopelo ya Uruguay-Argentina ka se tsamaisane le segopotso sa dingwaga di le lekgolo sa makgaolakgang a FIFA World Cup ya ntlha, le segopodiso sa dingwaga di ka nna 200 sa Molaotheo wa ntlha wa Uruguay, mme fa go tlhophiwa malatsi a kgaisano a ne a tla tsamaisana. Ikopelo ya Uruguay-Argentina e ne ya tlhomamisiwa semmuso ka Phukwi a tlhola malatsi a le masome mabedi le bosupa ka 2017. Ikopelo e e kopanetsweng e ne ya itsisiwe ke Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto wa Argentina le Mokgatlho wa Kgwele ya dinao wa Uruguay ka Phatwe a tlhola malatsi a le masome mabedi le boferabongwe ka 2017.[52] Pele ga Uruguay le Argentina di tshameka motshameko o o se nang dinno kwa Montevideo, batshameki ba FC Barcelona e bong Luis Suárez le Lionel Messi ba ne ba tsweletsa kopo ka dihempe tsa segopotso.[53] Ka 31 Phatwe a tlhola malatsi a le masome mararo 2017, go ne ga akangwa gore Paraguay e tla nna motshegetsi wa boraro.[54] CONMEBOL, mokgatlho wa Amerika Borwa, o ne wa tlhomamisa kopo e e kopanetsweng ya ditsela tse tharo ka Lwetse 2017.[55]

Motlatsa modulasetulo wa English FA David Gill o ne a na le mogopolo wa gore lefatshe la gagwe le ka tsenya kopo ya 2030, fa fela thulaganyo ya go dira kopo e direlwa mo pontsheng.[56] "England ke lengwe la mafatshe a a mmalwa a a ka tshwarang tiragalo ya merafe mo lebakeng la dioura di le 48 ka botlalo, fa motsamaisi yo mogolo wa Football Association Martin Glenn a ne a tlhalosa sentle kwa tshimologong ya ngwaga ono kwa go tsenyeng kopo ga 2030 e neng e le kgetho".[50] Ka Seetebosigo 2017, UEFA e ne ya bolela gore "e tla tshegetsa kopo ya Boritane ya 2030 kgotsa kopo e le nngwe go tswa kwa Engelane".[57] Ka Phukwi a tlhola malatsi a le lesome le botlhano ka ngwaga wa 2018, Motlatsa Moeteledipele wa UK Labour Party, Tom Watson, o ne a bolela fa a ne a botsolotswa gore ene le lekoko la gagwe ba tla ema nokeng tshegetso ya kopo ya 2030 World Cup ya UK a re "Ke solofela gore se ke nngwe ya dilo tsa ntlha tse puso ya Labour e di dirang, e leng go dira le FA ya rona go leka go baakanyetsa kopo ya World Cup".[58] Ka Phukwi a tlhola malatsi a le lesome le borataro ka 2018, Tonakgolo ya Boritane Theresa May o ne a tlhalosa ka kemonokeng ya gagwe ya kopo le go bulegela dipuisano ga gagwe le balaodi ba kgwele ya dinao.[59][60] Le fa go ne ga seka ga nna le dipuisano dipe pele le Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto, Scottish FA le yone e neng ya bontsha kgatlhego ya yone ya go tsenya kopo ya Home Nations.[61] Tona wa pele wa Scotland Henry McLeish o biditse puso ya Scotland le Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto wa Scotland go tsenya dikopo tsa Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2030 le dinaga tse dingwe tsa Boritane.[62]

Ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le lesome le bosupa ka 2018, Royal Moroccan Football Federation e ne ya ntsha kitsiso ya yone ya go tsenya kopo ya yone ya World Cup ya 2030. Go na le kgonagalo ya go dira kopo e e kopanetsweng ke Tunisia le Algeria.[63]

Ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le lesome le bosupa ka 2018, English Football Association e ne ya ntsha kitsiso ya gore ba tla tsena mo dipuisanong le mafatshe tsa gaabo ka ga kopo ya UK ya go tshwara Sejana sa Lefatshe sa 2030.[64] Ka Phatwe a tlhola ga nngwe ka 2018, go ne ga begwa gore FA e ipaakanyetsa go dira kopo ya gore Engelane e tshware World Cup ka 2030. Tshwetso e solofetswe go dirwa ka 2019, morago ga gore FA e dire tiro ya go dira gore go kgonege go dira kopo e e ka nnang teng.[65] Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto wa Scotland o ne wa tsaya kopo ya Boritane e le sebaka se se molemo sa go bona madi a go baakanya le go tlhabolola Hampden Park kwa Glasgow, setadiamo sa kwa gae sa setlhopha sa kgwele ya dinao sa bosetšhaba sa Scotland.[66] Ka Lwetse a tlhola gane ka 2018, go ne ga itsisiwe gore Rephaboliki ya Ireland e le mo dipuisanong tse di batlisisang ka kgonagalo ya go tsenya kopo ya 2030 World Cup.[67]

Ka Phukwi a tlhola malatsi a le lesome ka 2018, Tona ya Metshameko ya Egepeto e ne ya supa kgatlhego ya go tsenya kopo.[68]

Lenaneo la sepolotiki la mokhanselara wa poresidente wa Cameroon Joshua Oish le akaretsang go tlhopha lefatshe ga mmogo le mafatshe a mabedi a kgaolo tse pedi tsa Aferika tse di kwa borwa jwa Sahara go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa 2030, go ya ka seteishene sa Cameroon sa CRTV.[69]

Ka Lwetse a tlhola malatsi a le lesome le bobedi ka 2018, Tonakgolo ya Spain Pedro Sánchez o ne a tlotla ka kgonagalo ya gore Spain e ka tsenela ditlhopho le Moporesidente wa FIFA Gianni Infantino le Moporesente wa Royal Spanish Football Federation Luis Rubiales.[70] Ka Seetebosigo a tlhola malatsi a robabobedi 2019, Spain le Portugal di ne tsa supa kgatlhego ya go tsenya kopo e e tshwaraganetsweng ya 2030 FIFA World Cup.[71][72]

Ka Ngwanatsele a tlhola gabedi ka 2018, Tonakgolo ya Bulgaria Boyko Borisov o ne a bolela gore modirimmogo ka ene wa Mogerika Alexis Tsipras o ne a akantse gore Bulgaria, Romania, Serbia le Greece di kopane ka nako ya kokoano ya Balkan Four kwa Varna.[73] Mo kokoanong ya Ditona tsa Basha le Metshameko tsa Serbia, Vanja Udovičić, Krasen Kralev wa Bulgaria, Constantin Bogdan Matei wa Romania le Motlatsa Tona ya Ditso le Metshameko ya Greece, Giorgos Vasileiadis, go ne ga tlhomamisiwa semmuso gore mafatshe a mane a a tla romela kopo e e kopanetsweng go rulaganya Kgaisano ya Kgwele ya mafatshe a Yuropa le UEFA ya 2028 le dikgaisano tsa Lefatshe tsa 2030.[74]

Ka 15 Ngwanatsele 2019 moporesidente wa FIFA Gianni Infantino o ne a ema nokeng Morocco, Portugal le Spain go tsaya karolo mo go tsenyeng kopo ya go tshegetsa World Cup ya 2030, se ya nna kitewo ya lebole mo tsholofelong ya Engelane, Ireland, Northern Ireland, Scotland le Wales , le fa go ne go sa ntse go le "ka pela" go bua ka yone.[75]

Chile e ne ya tlhomamisa kopo ya yone ya go amogela setlhopha ka Tlhakole a tlhola malatsi a le lesome le bone ka 2019 jaaka kitsiso e e kopanetsweng go tswa go dichabeng tse di tlhomamisitsweng tse di kopaneng le Argentina, Paraguay le Uruguay.[76]

Motshegetsi o tla itsisiwe ka nako ya 74th FIFA Congress ka 2024.[77]

Thulaganyo e e tlhomamisitsweng ya go tsenya kopo:

O bontshitse kgatlhego mo go tsenyeng kopo:

 • AFC:
  •  South Korea (pending on North Korea, China and Japan)
  •  Australia /  Indonesia
 • CAF:
 • Kgonego
  •  Colombia /  Ecuador /  Peru
 • UEFA:
  •  Kazakhstan

2034 FIFA World Cup[fetola | Fetola Motswedi]

Tsamaiso ya go tsenya kopo ya Sejana sa Lefatshe se, ga e ise e simolole. Le fa go ntse jalo, go ile ga akangwa gore go nne le dikopo dingwe tsa ntlha tsa 2034 FIFA World Cup. Ikopelo ya ntlha ya 2034 FIFA World Cup e akanyetswa jaaka kopo ya setlhopha ke maloko a Association of Southeast Asian Nations. Mogopolo wa kopo e e kopanetsweng ya ASEAN e ne e ntse e buiwa go tloga ka Hirikgong 2011, fa Moporesidente wa pele wa Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto wa Singapore, Zainudin Nordin, a ne a bolela mo polelong gore kakanyo e dirilwe kwa kopanong ya Ditona tsa Mafatshe a Sele a ASEAN, le fa mafatshe a ka se kgone go dira kopo (jaaka go ya kwa mekgatlhong ya bosetšhaba). Ka 2013, Nordin le Moporesidente wa Special Olympics Malaysia, Datuk Mohamed Feisol Hassan, ba ne ba gakologelwa kakanyo ya gore ASEAN e tshwarele World Cup mmogo. Ka fa tlase ga melao ya FIFA go tloga ka 2017, Sejana sa Lefatshe sa 2030 ga se ka ke sa tshwarwa kwa Asia (AFC) ka gonne maloko a Asian Football Confederation ga a letlelelwe go tsenelela ditlhopho morago ga go tlhophiwa ga Qatar ka 2022. Ka jalo, kopo ya ntlha ya leloko la AFC e ka dirwa ka 2034.

Moragonyana, Malaysia e ne ya ikgogela morago mo go nneng le seabe mme Singapore le mafatshe a mangwe a ASEAN a ne a tswelela ka letsholo la go romela kopo e e kopanetsweng ya World Cup ka 2034. Ka Ngwanatsele 2017, ASEAN e ne ya tshwara dipuisano ka go simolola kopo e e kopanetsweng ka nako ya ketelo ya Moporesidente wa FIFA Gianni Infantino kwa Yangon, Myanmar.[82] Ka la Phukwi a tlhola gangwe ka 2017, Mothusa Modulasetulo wa Mokgatlho wa Kgwele ya Maoto wa Indonesia Joko Driyono o ne a re Indonesia le Thailand di ne di rulaganyeditswe go etelela pele setlhopha sa dichaba tsa borwabotlhaba jwa Asia mo kopong. Driyono o ne a oketsa ka gore ka ntlha ya go akarediwa ga lefatshe le mafaratlhatlha le sebopego se se atolositsweng (ditlhopha di le 48), bobotlana dinaga tse pedi kgotsa tse tharo tsa ASEAN di kopane di tla bo di le mo seemong se se tlhokegang go tshwara metshameko.[83][84]

Ka Sedimonthole 2017, Mothusa-Molaodi wa Thai League 1 Benjamin Tan, kwa bokopanong jwa Khansele ya ASEAN Football Federation (AFF), o ne a tlhomamisa gore Mokgatlho wa gagwe o "supile kgatlhego ya bone go tsenya kopo le go tshegetsa" World Cup ya 2034 le Indonesia. Mo tiragalong e e tshwanang, Mokwaledi-mogolo wa AFF, Dato Sri Azzuddin Ahmad, o ne a tlhomamisa gore Indonesia le Thailand di tla romela kopo e e kopanetsweng.[83] Indonesia ke lone fela lefatshe la borwabotlhaba jwa Asia le le kileng la tsaya karolo mo World Cup, fa naga e ne e itsege jaaka Dutch East Indies.[85]

Le fa go ntse jalo, ka Seetebosigo 2018, leloko la komiti ya botsamaisi ya FIFA le kgosana ya serwalo le molaodi wa Pahang, Tengku Abdullah yo gape e neng e le Moporesidente wa pele wa Football Association of Malaysia (FAM) o ne a bontsha kgatlhego ya go kopana le mafatshe a mararo go tshwara World Cup mmogo. Mafatshe a mane a a dikile a tshweraganetse motshameko wa kgwele ya dinao ka nako ya 2007 AFC Asian Cup. Fa FAM e ka dumela go tsena gape mo porojekeng, e tla nna ya ntlha go romela kopo ya mafatshe a le mane mo hisitoring ya FIFA World Cup.

Kopo ya bobedi e tswa kwa Egepeto. Tona wa tsa Metshameko le Basha Ashraf Sobhy o rile Egepeto e akanyeditsa go tsenya kopo ya go tshegetsa Sejana sa Lefatshe sa FIFA sa 2034.[86] Kopo e e ntseng e baakanyediwa ke mokgatlho wa kgwele ya dinao wa bosetšhaba ya lefatshe leo.

Morago ga go palelwa ke go amogela 2022 FIFA World Cup, Australia e akanyetsa go dira kopo e e kopanetsweng le New Zealand, leloko la OFC.

 • AFC:
  •  Indonesia,  Malaysia,  Singapore,  Thailand and  Vietnam [87]
  •  China[88][89]
 • AFC:
  •  Australia,  New Zealand and/or  Indonesia[90]
 • CAF:

Palogotlhe ya dikopo go ya ka lefatshe[fetola | Fetola Motswedi]

Ditlhopho tsa go fenya Sejana sa Lefatshe di a gagamadiwa. Diforomo tse di ntshitsweng di kwadilwe ka mokwalo o o sekameng. Dikopo tse di gannweng, mmogo le dikopo tse go rulagantsweng mme e se tsa semmuso tsa 2030 le go feta, ga di akarediwe.

Lefatshe Dikopo Dingwaga E Thsegeditse gakae
 Germany 8 1938, 1962,[lower-alpha 1] 1966,[lower -alpha 1], 1974,[lower:alpha 1][ 1982,[lower,alpha 1]] 1990,[lower 2
 Argentina 5 1938, 1962, 1970, 1978, 2014 1
 England 1966, 1990, 1998, 2006, 2018 1
 Italy 1930, 1934, 1974, 1982, 1990 2
 Mexico 1970, 1978, 1986,[lower-alpha 2] 2002, 2026[lower'alpha 3] 3
 Morocco 1994, 1998, 2006, 2010, 2026 0
 Spain 1930, 1966, 1974, 1982, 2018[lower-alpha 4] 1
 Brazil 4 1950, 1994, 2006, 2014 2
 Colombia 1970, 1978, 1986,[lower-alpha 2] 2014 1
 United States 1986, 1994, 2022, 2026[lower-alpha 3] 2
 France 3 1938, 1990, 1998 2
 Japan 1970, 2002,[lower-alpha 5] 2022 1
 Netherlands 1930, 1974, 2018[lower-alpha 6] 0
 Sweden 1930, 1934, 1958 1
 Australia 2 2018, 2022 0
 Canada 1986, 2026[lower-alpha 3] 1
 Chile 1962, 1994 1
 Russia 1990,[lower-alpha 7] 2018 1
 South Africa 2006, 2010 1
 South Korea 2002,[lower-alpha 5] 2022 1
 Switzerland 1954, 1998 1
 Austria 1 1990 0
 Belgium 2018[lower-alpha 6] 0
 Egypt 2010 0
 Greece 1990 0
 Hungary 1930 0
 Iran 1990 0
 Libya 2010[lower-alpha 8] 0
 Nigeria 2010 0
 Peru 1970 0
 Portugal 2018[lower-alpha 4] 0
 Qatar 2022 1
 Tunisia 2010[lower-alpha 8] 0
 Uruguay 1930 1
 Yugoslavia 1990 0

Ditiragatso tsa lefatshe le le tshegeditseng[fetola | Fetola Motswedi]

Kwantle ga ka 1934, fa Italy e ne e tshwanetse go tsenelela kgaisano e kgolo, dichaba tse di neng di tshwere dikgaisano di ne di ntse di fiwa tetla ya go tsenelela fela World Cup (go sa ntse go sa tlhomamisiwe gore a go tla nna jalo ka 2026).

Go tsewa ka bophara gore go nna le phitlhelelo kwa gae ke phitlhegelo mo World Cup, ka setlhopha se se tshegeditseng gantsi se dira kwa godimo ga palogare.[94] Mo metshamekong e le 13 mo go e le 21 lefatshe le le tshegeditseng le fitlhile mo go e mene ya bofelo. Mo ditlhopheng di le 8 tse di fentseng kgwele ya dinao, tsotlhe ntle le Brazil le Spain di ile tsa nna di-champions fa di ne di tshegeditse kgwele ya maoto, mme Engelane e ne ya fenya kgwele ya lefatshe go nna mmampudi ka nako e e neng e tshegeditse. Mo godimo ga moo, Sweden e fitlhile kwa makgaolakgannyeng a yone fela kwa mmung wa gaabo.[95] Chile le Korea Borwa di ne tsa ya kwa di-semi-final tsa tsone fela kwa gae, mme Mexico (makgetho a le mabedi) le Russia e e ikemetseng ka nosi di ne tsa fitlhelela di-semi's tsa tsone fela mo go tse robedi tse di kwa godimo fa di ne di tshegeditse. Aforika Borwa le Qatar ke tsone fela tse di sa kgonang go feta mo tikologong ya ntlha.[96]

Year Team Result Note Pld W D L GF GA GD
1930 Tempolete:Fb Champions Best result, later equalled 4 4 0 0 15 3 +12
1934 Tempolete:Fb Champions Best result, later equalled 5 4 1 0 12 3 +9
1938 Tempolete:Fb Quarter-finals Best result, later improved 2 1 0 1 4 4 0
1950 Tempolete:Fb Runners-up Best result, later improved 6 4 1 1 22 6 +16
1954 Tempolete:Fb Quarter-finals Equalled best result 4 2 0 2 11 11 0
1958 Tempolete:Fb Runners-up Best result 6 4 1 1 12 7 +5
1962 Tempolete:Fb Third place Best result 6 4 0 2 10 8 +2
1966 Tempolete:Fb Champions Best result 6 5 1 0 11 3 +8
1970 Tempolete:Fb Quarter-finals Best result, later equalled (again as hosts) 4 2 1 1 6 4 +2
1974 Tempolete:Fb Champions Equalled best result, later equalled again 7 6 0 1 13 4 +9
1978 Tempolete:Fb Champions Best result, later equalled 7 5 1 1 15 4 +9
1982 Tempolete:Fb Second round (top 12) 5 1 2 2 4 5 −1
1986 Tempolete:Fb Quarter-finals Equalled best result (previous time again as hosts) 5 3 2 0 6 2 +4
1990 Tempolete:Fb Third place 7 6 1 0 10 2 +8
1994 Tempolete:Fb Round of 16 4 1 1 2 3 4 −1
1998 Tempolete:Fb Champions Best result, later equalled 7 6 1 0 15 2 +13
2002 Tempolete:Fb Fourth place Best result 7 3 2 2 8 6 +2
Tempolete:Fb Round of 16 Best result, later equalled 4 2 1 1 5 3 +2
2006 Tempolete:Fb Third place 7 5 1 1 14 6 +8
2010 Tempolete:Fb First round Equalled best (and worst) result 3 1 1 1 3 5 −2
2014 Tempolete:Fb Fourth place 7 3 2 2 11 14 −3
2018 Tempolete:Fb Quarter-finals Best result as independent nation 5 2 2 1 11 7 +4
2022 Tempolete:Fb First round Best (and worst) result 3 0 0 3 1 7 -6
2026 Tempolete:Fb TBD
Tempolete:Fb TBD
Tempolete:Fb TBD

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

 1. "History of 1930 World Cup". BBC Sport. 11 April 2002. Archived from the original on 22 November 2003. Retrieved 13 April 2006.
 2. "France 1938 FIFA World Cup site". Retrieved 13 April 2006.
 3. "Brazil 1950 FIFA World Cup site". Retrieved 13 April 2006.
 4. "FIFA World Cup™ host announcement decision" (PDF). FIFA.com. Retrieved 1 March 2018.
 5. 5.0 5.1 Norlin, pp.24–25
 6. "FIFA World Cup: host announcement decision" (PDF). FIFA. 12 March 2009. Retrieved 2 October 2011.
 7. 7.0 7.1 "Host nation of 2010 FIFA World Cup – South Africa".
 8. "World Cup 2018 Russia". 15 May 2004. Archived from the original on 19 August 2014. Retrieved 8 January 2006.
 9. "Adeus Copa 2006". Folha de S.Paulo (in portuguese). 4 July 2000. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0407200001.htm. 
 10. Wagman, Robert (7 July 2000). "FIFA president Blatter a big loser with Germany getting 2006 World Cup". SoccerTimes. Archived from the original on 8 January 2009. https://web.archive.org/web/20090108063115/http://www.soccertimes.com/wagman/2000/jul07.htm. 
 11. "German magazine takes credit for bribery hoax". IOL. 7 July 2000. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=6&click_id=19&art_id=qw962980020648B216. 
 12. "Fifa to rotate World Cup". TheGuardian.com. 4 August 2000. Retrieved 29 October 2015.
 13. Australia can host World Cup, by Matthew Hall, published 18 September 2005
 14. "Six African associations announce interest in hosting 2010 FIFA World Cup™". FIFA. 6 January 2003.
 15. "2010 FIFA World Cup™ : bidding process opens". FIFA. 23 October 2002.
 16. "Nigeria bid for 2010". bbc.co.uk. 6 January 2003. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/world_cup/2631533.stm. 
 17. "Nigeria ends World Cup bid". bbc.co.uk. 29 September 2003. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/3149666.stm. 
 18. "Fifa slams Nigeria's 2010 plan". bbc.co.uk. 18 March 2003. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/africa/2858787.stm. 
 19. Vicki Hodges, Giles Mole, JJ Bull, Luke Brown and Rob Crilly, "Fifa whistleblower Chuck Blazer - bribes accepted for 1998 and 2010 World Cups: as it happened", The Telegraph, 3 June 2015. Retrieved 4 June 2015
 20. Owen Gibson, Paul Lewis, "Fifa informant Chuck Blazer: I took bribes over 1998 and 2010 World Cups", The Guardian, 3 June 2015. Retrieved 4 June 2015
 21. "Fifa in crisis: 'Morocco won 2010 World Cup vote - not South Africa'". The Telegraph (London). 6 June 2015. https://www.telegraph.co.uk/sport/football/fifa/11657442/Fifa-in-crisis-Morocco-won-2010-World-Cup-vote-not-South-Africa.html. 
 22. "Games win inspires bid to host 2018 World Cup". The Times. 16 November 2005. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,27-1874286,00.html. 
 23. BBC News, Colombia bids for 2014 World Cup, 17 July 2006
 24. "Brazil set to host World Cup". BBC News. 18 March 2003. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/internationals/2858989.stm. 
 25. 25.0 25.1 "The end of the rotation policy: the press conference explaining the decision.". Fifa.com – News Centre. 29 October 2007. https://www.fifa.com/newscentre/videos/player.html#id=625042. 
 26. "Fifa abandons World Cup rotation". BBC Sport. 29 October 2007. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/7067187.stm. 
 27. "Blatter announces what's to come". FIFA. 7 June 2010. https://www.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/news/newsid=1230904.html. 
 28. "Iberian threat to England's 2018 World Cup bid". ESPNsoccernet. 27 November 2007. Archived from the original on 1 October 2012. https://web.archive.org/web/20121001152956/http://soccernet.espn.go.com/news/story?id=485193. 
 29. "Australia Drops Out of Race to Host 2018 World Cup". BBC. 10 June 2010. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/8733913.stm. 
 30. "Russia and Qatar to host 2018 and 2022 FIFA World Cups, respectively". FIFA. 2 December 2010. https://www.fifa.com/worldcup/bidders/2018/media/newsid=1344971.html. 
 31. "FIFA blocks Europe from hosting 2026 World Cup, lifting Canada's chances". CBC. 14 October 2016. http://www.cbc.ca/sports/soccer/world-cup-expanded-1.3804717. 
 32. Gastelum, Andrew (8 July 2013). "CONCACAF president is pushing hard to land 2026 World Cup". Retrieved 17 November 2013.
 33. "No Rest for the Curious: Looking Ahead To World Cup 2026". World Cup Blog. Archived from the original on 19 February 2014. Retrieved 17 November 2013.
 34. 34.0 34.1 Tim Hill in New York (9 March 2017). "Trump travel ban could prevent United States hosting World Cup". The Guardian. Retrieved 11 April 2017.
 35. "2022 FIFA World Cup to be played in November/December". FIFA.com. 20 March 2015.
 36. "FIFA defers decision on continental rotation for WCup bids". Yahoo! News. 25 May 2015. https://news.yahoo.com/fifa-defers-decision-continental-rotation-wcup-bids-185529476.html. 
 37. "Fifa 2026 World Cup bidding process delayed". BBC News. 10 June 2015.
 38. "FIFA Statement on 2026 FIFA World Cup bidding". FIFA.com. 10 June 2015.
 39. "FIFA Council agrees on four-phase bidding process for 2026 FIFA World Cup". FIFA.com. 10 May 2016.
 40. 40.0 40.1 "World Cup 2026 may be co-hosted in North America after FIFA says it will accept tournament-sharing". Mirror.co.uk. 14 October 2016. Retrieved 11 April 2017.
 41. "U.S., Mexico and Canada officially launch bid to co-host 2026 World Cup". ESPNFC.com. http://www.espnfc.com/fifa-world-cup/story/3100808/us-mexico-and-canada-officially-launch-bid-to-co-host-2026-world-cup. 
 42. "Le Maroc dépose officiellement sa candidature pour le Mondial 2026". Le360. 11 August 2017.
 43. "FIFA open to 40-team World Cup, Canada as co-hosts". Sportsnet.ca. 6 September 2016. Retrieved 11 April 2017.
 44. Graham Dunbar (6 September 2016). "FIFA president Infantino open to 40-team World Cup, co-hosts". Ca.sports.yahoo.com. Archived from the original on 27 August 2017. Retrieved 11 April 2017.
 45. Graham Dunbar (14 October 2016). "FIFA blocks Europe from hosting 2026 World Cup". The Globe and Mail. Retrieved 11 April 2017.
 46. "Morocco Seeks to Host the 2026 FIFA World Cup bid". Morocco world news. Retrieved 7 October 2015.
 47. "المغرب يتقدم رسميا بطلب استضافة كأس العالم 2026 - الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم". www.frmf.ma. Retrieved 15 March 2018.
 48. "World Cup 2026: Canada, US & Mexico joint bid wins right to host tournament". BBC. 13 June 2018. Retrieved 13 June 2018.
 49. 49.0 49.1 "Coupe du Monde 2030 : l'Argentine et l'Uruguay confirment leur intérêt". Mondial-2030. January 2016. Retrieved 23 June 2016.
 50. 50.0 50.1 50.2 Rumsby, Ben (14 October 2016). "England's hopes of hosting 2030 World Cup given boost". The Telegraph. Retrieved 14 January 2017.
 51. "UEFA will 'fight' for Europe's right to host 2030 World Cup". Retrieved 2 June 2017.
 52. "Argentina, Uruguay Announce Bid to Host 2030 FIFA World Cup". Turner Broadcasting System. 29 July 2017. http://bleacherreport.com/articles/2724516-argentina-uruguay-announce-bid-to-host-2030-fifa-world-cup. 
 53. "Lionel Messi and Luis Suarez campaign for Uruguay and Argentina's 2030 World Cup bid before 0-0 draw". 1 September 2017. https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/lionel-messi-luis-suarez-campaign-11091664. 
 54. "Es oficial: Paraguay se suma a la candidatura de Argentina y Uruguay para el Mundial 2030". 5 September 2017. Archived from the original on 3 September 2017. https://web.archive.org/web/20170903005051/http://www.lanacion.com.ar/2058230-paraguay-se-suma-a-la-candidatura-de-argentina-y-uruguay-para-el-mundial-2030. 
 55. "Sin Messi ni Suárez, así es el primer video promocional para la candidatura del Mundial 2030". 5 September 2017. Archived from the original on 16 December 2017. https://web.archive.org/web/20171216162754/http://www.lanacion.com.ar/2059722-asi-es-el-primer-video-promocional-para-la-candidatura-del-mundial-2030. 
 56. "England could bid for 2030 World Cup, says FA vice-chairman David Gill". 30 March 2015. Retrieved 31 March 2015.
 57. 57.0 57.1 McMahon, Bobby. "Uruguay, Argentina And Paraguay Bid For 2030 FIFA World Cup Finals Will Be Hard To Beat". Forbes. Retrieved 15 March 2018.
 58. "Tom Watson: Labour would back an England-led bid to host the World Cup in 2030". http://www.itv.com/news/2018-07-15/tom-watson-labour-would-back-an-england-led-bid-to-host-the-world-cup-in-2030/. 
 59. "Theresa May backs bid to bring football home by holding World Cup 2030 in Britain". Daily Mirror. 16 July 2018.
 60. "World Cup 2030: UK bid to host tournament backed by government". The Independent. 16 July 2018.
 61. "World Cup 2030: Scottish FA 'open-minded' to joining home nations bid". BBC. 17 July 2018.
 62. "Henry McLeish: Scotland should lead home nations bid for World Cup 2030". Herald Scotland. 21 July 2018.
 63. 63.0 63.1 "Zetchi : Pour une coupe du monde "Algérie-Tunisie-Maroc" en 2030 – Algerie Direct". Archived from the original on 15 September 2018. Retrieved 17 June 2018.
 64. "FA in talks with home nations over UK-wide bid to host 2030 World Cup". The Guardian. 14 June 2018. Retrieved 17 June 2018.
 65. "England preparing bid to host 2030 World Cup, FA confirms". Sky Sports. 1 August 2018. http://www.skysports.com/football/news/12098/11456493/england-preparing-bid-to-host-2030-world-cup-fa-confirms. 
 66. "Landing 2030 World Cup will help us secure the funding needed to redevelop Hampden, says SFA chief executive". The Herald Scotland. 11 September 2018.
 67. "Ireland in talks over joining 2030 World Cup bid". The Times. 4 September 2018.
 68. "EGYPT PLANNING TO BID TO HOST 2030 WORLD CUP". FourFourTwo. 10 July 2018. Retrieved 11 July 2018.
 69. 69.0 69.1 "Cameroonian Candidate Wants to Rival Morocco for World Cup 2030". FourFourTwo. 28 August 2018.
 70. "Spain will bid to the host World Cup in 2030". Sport English. 12 September 2018. Archived from the original on 13 September 2018. Retrieved 3 December 2022.
 71. "PORTUGAL E ESPANHA PENSAM NO MUNDIAL DE 2030". abola.pt. 8 June 2019. Archived from the original on 6 December 2022. https://web.archive.org/web/20221206024034/https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/792086. 
 72. "España y Portugal piden organizar el Mundial 2030". as.com. 8 June 2019.
 73. "Bulgaria, Romania, Serbia, Greece eye joint bid for hosting 2030 FIFA World Cup". seenews.com. 2 November 2018. Retrieved 8 December 2018.
 74. "Serbia is running for candidacy for hosting the European Championship and World Cup". bizlife.rs. 26 November 2018. Archived from the original on 9 October 2019. Retrieved 8 December 2018.
 75. "Infantino: Still Early to Talk About Moroccan-European Bid for 2030 World Cup".
 76. 76.0 76.1 "Chile joins Argentina, Uruguay and Paraguay in World Cup bid". Reuters. 14 February 2019.
 77. https://www.sportingnews.com/us/soccer/news/2030-fifa-world-cup-host-countries-bid-europe-africa-america/vb9n2t2h70fnwfiprrlk3qus
 78. ElPais. "Valdez: "La candidatura original es Uruguay-Argentina"". Retrieved 15 March 2018.
 79. ElPais. "Molestia en Uruguay por video de Conmebol". Retrieved 17 June 2018.
 80. "Potential 2030 World Cup hosts". The Guardian. 14 June 2018. Retrieved 14 June 2018.
 81. "2030 World Cup: Spain and Portugal announce bid to be joint hosts". BBC News. 4 June 2021.
 82. . 
 83. 83.0 83.1 . 
 84. "Football: Indonesia to lead South-east Asian 2034 World Cup bid". The Straits Times. AFP. 5 July 2017. http://www.straitstimes.com/sport/football/football-indonesia-to-lead-southeast-asian-2034-world-cup-bid. 
 85. "1938 FIFA World Cup France". FIFA.com. FIFA. Retrieved 6 June 2018.
 86. "Egypt Considering Bidding to Host World Cup or Olympics - Sports Ministry". FourFourTwo. 18 July 2018. Archived from the original on 24 July 2018. Retrieved 23 July 2018.
 87. "ASEAN nations to 'launch joint bid' to host 2034 FIFA World Cup". www.aljazeera.com. Retrieved 2021-04-22.
 88. Hong Soon-do (19 June 2017). "China to Overtake US economy and Host World Cup in 2034". Huffington Post. Retrieved 15 March 2018.
 89. "China denies submitting official bid for World Cup 2034 – but it seems it's only a matter of deciding what year". https://www.scmp.com/sport/soccer/article/2093436/china-denies-submitting-official-bid-world-cup-2034-it-seems-its-only. 
 90. "Australia in stunning World Cup bid". NewsComAu. 27 June 2019. Retrieved 27 June 2019.
 91. "Zimbabwe's tourism minister reveals ambitious plan to host Fifa World Cup in 2034". https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/zimbabwe/10974039/Zimbabwes-tourism-minister-reveals-ambitious-plan-to-host-Fifa-World-Cup-in-2034.html. 
 92. "Egypt Considering Bidding to Host World Cup or Olympics". Archived from the original on 24 July 2018. https://web.archive.org/web/20180724004703/https://www.fourfourtwo.com.au/feature/egypt-considering-bidding-to-host-world-cup-or-olympics---sports-ministry-498526. 
 93. "Could the rise of online sports betting in Nigeria help a future World Cup bid?". https://guardian.ng/sport/could-the-rise-of-online-sports-betting-in-nigeria-help-a-future-world-cup-bid/. 
 94. Chris Anderson & David Sally (12 June 2014). "How Big Is Brazil's Home-Field Advantage at the World Cup?". Deadspin. Retrieved 2 August 2014.
 95. "What can econometrics tell us about World Cup performance?" (PDF). PricewaterhouseCoopers. May 2010. p. 6–7. Retrieved 2 August 2014.
 96. Smallwood, John (11 June 2014). "Ultimate home field advantage: Host nation luck". Philadelphia Daily News. Retrieved 2 August 2014.

Dikarolo tse di kwa ntle[fetola | Fetola Motswedi]

Tempolete:FIFA World CupTempolete:FIFA World Cup bids