Bojanala jwa lefatshe la Botswana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Thutlwa mo Central Kalahari Game Reseve

Dingwe tsa konokono tse nyokang bajanala mo Botswana ke mafelo a bojanala, go tsoma le go kapa ditshwantsho. Tse dingwe tse di nyokang bojanala di akaretsa lefelo la Okavango Delta le le elelang ka metsi segolo jang ka nako ya dipula, ditlhaketlhake le matsha. Lephata la Bojanala le thusitse mo tlhabololong ya itsholelo ya Botswana mo go lentsheng go ikaegeng mo ditsa tlholego jaaka diteemane le nama ya kgomo, mme e ne ya re ka ngwaga wa 2005 la dira ditiro di le dikete di le masome a mabedi le boraro.

Mafelo a a Kgatlhang Baeti[paakanyo | edit source]

Mafelo a Boitapoloso[paakanyo | edit source]

Lefelo la diphologolo la Central Kalahari[paakanyo | edit source]

Central Kalahari ke lefelo le letona la diphologolo mo sekakeng sa Kalahari mo Botswana. Ka ngwaga wa 1961 le ne la simolodisiwa le na le bophara jwa sekgele sa dikete tse di masome a matlhano bobedi le makgolo a robabobedi (52,800 km) le go dira go nna lefelo la bobedi le letona mo lebopong lotlhe. Go na le diphologolo tsa naga jaaka dithutlwa, manyau,nkwe,ntsha tsa naga, mangau, ditau le tse dingwe fela jalo.

Lefelo la Boitapoloso la Chobe National[paakanyo | edit source]

Chobe National e e mo bokone bophirima jwa Botswana, e na le diphologolo tse di dintsi thata mo Aferika. Ke lefelo la boraro la boitapoloso le letona mo lefatsheng morago ga la Central Kalahari Game Resserve le Gemsbok,ke lone le le nang le dilo ka go farologana. Ke lefelo la ntlha la boitapoloso mo lefatsheng.

Lefelo la Boiketlo la Kgalagadi Transfrontier[paakanyo | edit source]

Kgalagadi Transfrontier ke lefelo le letona mo Aferika yo o mo Borwa le go tlhokomelwang diphologolo tsa naga teng. Lefelo le, le fa gare ga lefatshe la Aferika Borwa le la Botswana, gona le la Kalahari Gemsbok le le mo Afericka borwa, le la Gemsbok le le mo Botswana. Bophara ba lefelo le bo dikete tse di masome a mararo le boferabobedi (38000). Bontsi ba lefatshe bo mo Botswana go na le Aferika Borwa.

Melaetsa ya Bajanala[paakanyo | edit source]

Molao motheo wa puso ya Botswana mo go tlhokomeleng tsa bojanala o ne wa dirwa e le leano la go rotloetsa bojanala le tshireletso mafelo a diphologolo tsa naga. Banni ba United States,Aferika Borwa, mafatshhe a selekane le a bophirima jwa Europe ga ba tlhoke visa fa ba eta malatsi a a kwa tlase ga masome a ferabongwe le bongwe. Go tlhokega pasa go tsaya leeto mo lefatsheng. Bajanala ba ba tswang kwa mafelong a a amegileng ba tshwanetse go rurifatsa fa ba tsere mekento ya letshololo le letshoroma le legolo.

Ba mafatshe fatshe ba tsa mesepele le bojanala ba ne ba baya lefatshe la Botswana mo maemong a bo masome a ferabobedi le bosupa (87) mo go a le lekgolo le masome a mararo,morago ga dikgaisano tsa mesepele le bojanala tsa ngwaga wa 2008. l Dipalo tseo di ne tsa galaletsa thata bojanala mo Botswana, dikgwetlho tse di lebaneng bojanala jaaka ditlhaelo tsa maranyane, seemo sa bophepha se se sa itumediseng, ditsela le ditlhaeletsanyo di ne tsa baka go tlhoka go dira sentle.

Dipalo[paakanyo | edit source]

Ka ngwaga wa 1999, matlo a borobalo a ne a le dikete tse pedi le lekgolo (2,100),malao a le dikete tse tharo makgolo a supa le masome a mabedi (3,720).Bajanala go tswa mo mafatsheng a Aferika mo ngwageng eo ba ne ba goroga mo Botswana ka dipalo di ka feta 720,000. Dipoelo tsa bojanala mo ngwageng wa 2000 di ne di le diketekete di le 313 (313 million). Ka ngwaga wa 2003 Ditlhwatlwa mo mafelong a mangwe mo lefatsheng di kwa tlase ka didolara tsa America di le masome a matlhano.

Dipadi tse dingwe.[paakanyo | edit source]

Template:Economy of Botswana Template:Tourism in Africa