Kereke ya nnete ya ga Jeso

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

"Kereke ya nnete ya ga Jeso" ke kereke e e ikemetseng ka nosi e e simolotseng kwa toropong ya Beijing, kwa China ka ngwaga wa 1917. Gompieno e na le maloko a le sedikadike le sephatlo mo mafatsheng a le masome a mane mo dikontinenteng di le thataro. Kereke e ke ya mothale wa Sekeresete sa Sepentekosete se se simolotseng mo seketeng sa dingwaga se se fetileng se rogwa. Kereke e gape e dumela mo tumeding ya sengwefela (tumelo ya leina la ga Jeso). Ka ngwaga wa 1997, kereke e e ne ya simololwa kwa Aforika Borwa. Ba ikaelela go rera dikgang tse di molemo mo lefatsheng lotlhe pele ga go tla ga bobedi ga ga Jeso Keresete. Dipinagare tse di lesome tsa thuto ya kereke e ke tse di latelang:

  1. Moya o o boitshepo: "Go bua ka maleme go supa go amogela moya o boitshepo, mme go solofetsa go tsena kwa Legodimong."
  2. Kolobetso: "Go kolobediwa ka meetse ke sakeramente e re lebalediwang ka yone melato mme ra tsalwa sentšha. Kolobetso e direlwa mo meetseng: e ka nna mo nokeng kgotsa kwa lewatle. Mokolobetsi, ene, o tshwanetse a bo a setse a kolobeditswe, mme o tla eta tiro eno kwa pele mo leineng la Jesu Kriste. Mokolobediwa o tshwanetse a inwe mo meetseng gotlhelele, a inamisitse thlogo mme sefatlhego sa gagwe se lebile kwa tlase."
  3. Go tlhapisa dinao: "Sakeramente ya go thlapa dinao e re letla go tsea karolo mo botshelong jwa Jesu Kriste. E re gakolosa ka dinako tsotlhe gore re tshwanetse re nne le lerato, re nne ba boitshepo, re tshwarele ba ba re senyeditseng mme re fe nako le matsogo a rona go direla Modimo. Mongwe le mongwe o a kolobeditsweng o tshwannwa ke go thlapa dinao tsa gagwe mo leineng la Mora Jesu Kriste. Fa go kgonega, batsea karolo mo sakeramenteng ba ka thlapisana dinao."
  4. Selalelo
  5. Letsatsi la Sabata: "Letsatsi la Sabata, lone la bosupa, ke le le boitshepo, mme le segofaditswe ke Modimo. Re a le thlompha, mme ka lone, re ikgopotsa letsatsi leo Modimo a thlodileng lefatshe ka lone, le tshwarelo ya melato, le botshelo jo bo sa feleng."
  6. Jeso Keresete: Jeso Keresete, Lefoko le le nnileng nama, o sule mo mokgorong go rekolola baleofi, a tsoga mo baswing mo letsatsing la boraro mme a tlhatlogela kwa legodimong. Ke ene Mmoloki fela wa batho, Motlhodi wa legodi le lefatshe le Modimo wa nneke a le nosi.
  7. Baebele e e boitshepo: Baebele e e Boitshepo, e e nang le Kgolagano e Kgologolo le e Ntšha, e tlhotlheleditswe ke Modimo, e le lefoko le le boammaaruri le seelo sa botshelo jwa Sekeresete.
  8. Poloko (pholoso): Poloko e bonwa ka tshegofatso ya Modimo ka tumelo. Badumedi ba tshwanetse go ikaega ka Moya o o Boitshepo go latela boitshepo, go tlotla Modimo le go rata batho.
  9. Kereke
  10. Katlholo ya bofelo

Metswedi[paakanyo | edit source]