Noka ya Nata

Go tswa ko Wikipedia

Noka ya Nata kana ya Amanzanyama ke motswedi wa metsi wa tlholego mo borwa jwa Aferika. Mo lefatsheng la Botswana noka ya Nata ke motswedi wa metsi kwa [[Botswana|makgobokgobong] ]a Makgadikgadi, kwa ditshidi di nnang teng.[[Botswana|[[[0]]]]] Noka ya Nata e tshela mo Sua Pan{/0go tswa kwa dikgaolong tse di kwa botlhaba jwa Botswana le borwa bophirima jwaZimbabwe.

Selekanyo sa metsi a a tselegelang kwa Okavango go tswa kwa nokeng ya Nata[fetola | Fetola Motswedi]

Selekanyo sa metsi a a tsenang mo makgobokgobong se farologana ngwaga le ngwaga, mme se se bake pharologanyo mo seemong sa morwalela ngwaga go tswa mo go o mongwe. Makgobokgobo a mo lefelong le le lekalekanang, mo go dire gore dipharologanyo tse di nnye di bake phetogo e kgolo mo seemong sa morwalela. Morwalela o, o bake mafaratlhatlha a dinoka tsa sennela ruri, megojwana, ditshutlha tse di fa gare ga metsi tsa setlhatsana sa koma,majwang a a dikaganyeditsweng ke metsi ka dipaka dingwe, dikgwa tse di kitlaneng le tse di mo komelolong ya letshitshi la noka.

Tebelopele ya meamuso ya tlholego[fetola | Fetola Motswedi]

Tebelopele ya makgobokgobo ke go nna le tikologo e e dirisiwang ka kelelelo, e e ntshang ditirelo ka tlhamalalo, e bile e na le dipoelo tsa sennelaruri tse di kgaoganwang ka tekatekano ke bana-le-seabe ba mo gae, setshaba ka kakaretso le ba ditshabatshaba.

Tlhaloso[fetola | Fetola Motswedi]

Lefatshe la Botswana le ntse le nosiwa metsi ke makalana a a farologaneng mo dingwageng tse di fetileng. Water Utilities Corporation e ntse e nosa ditoropo le ditoropo dikgolo. Mo godimo ga moo, e ntse e thusa Lephata la Metsi le Dikhansele tsa Dikgaolo ka bokete jwa metsi go abiwa le mafelo a mangwe a lefatshe leno. Maikaelelo a Lenaneo la go Dira Diphetogo mo Mhameng wa Metsi ke go baakanya ditsamaiso tse marara mme ka jalo go nne bonolo go isa metsi kwa bathong.

Ke eng se se tlamileng gore go diragadiwe Lenaneo la Diphetogo tsa Mhama wa Metsi?[fetola | Fetola Motswedi]

Kanoko ya Lenaneo Legolo la Sechaba la Phatlalatso Metsi la 2005-2006, le ne la re go dirwe diphetogo tse dikgolo mo mhameng wa metsi, mme dingwe tsa tsone e le gore, go kgaoganngwe tsamaiso ya mhama wa metsi le makalana a mangwe a a thusang ka ditirelo. Morago ga dikanoko tse, ba ne ba gakolola gore Water Utilities Corporation e tseye tsamaiso yotlhe ya go nosa lefatshe leno.Go tla a tsewa metse efe la ntlha?Gore go tla a tsewa metse efe lantlha, go tla a laolwa ke mabaka a a farologaneng, mabaka a tshwana le gore ke metse efe e e nang le ditlamelo tse di setseng di siametswe go tsewa mme ke metse efe e ditlamelo tsa yone di sa ntseng di tshwanelwa ke go tlhabololwa seemo pele, jalo le jalo pele ga e tsewa. Metse e e nang le ditlamelo tse di e golaganyang le e mengwe le yone e ka nna ya tsewa ka nako yone eo. Thulaganyo eno e tla a dira gore dikgaolo le dikgaolo-potlana di sobokiwe di nne setlhopha mme di bo di ka tseelwa gongwe fa go ka kgonegang teng.

Tsamaiso eno e tsile go goga lobaka lo lo kae?[fetola | Fetola Motswedi]

Go ya ka thulaganyo eno, Water Utilities Corporation e tla a tsaya ditsamaiso tsotlhe tsa metsi a a nowang mo Lefatsheng leno le ditirelo tsotlhe tsa metsi a a dirisitsweng mo dingwageng tse tlhano tse di tlang, go simolola ka Motsheganong 2009.


O ka tsibogela[fetola | Fetola Motswedi]

  • Nwetwe Pan
  • Sua Pan


Dipadi tse dingwe.[fetola | Fetola Motswedi]

  • Ann Hulsmans, Sofie Bracke, Kelle Moreau, Bruce J. Riddoch, Luc De Meester and Luc Brendonck, Dormant egg bank characteristics and hatching pattern of the Phallocryptus spinosa (Anostraca) population in the Makgadikgadi Pans (Botswana) , Hydrobiologia, Springer Netherlands, Volume 571, Number 1 / November, 2006 ISSN 0018-8158 (Print) 1573-5117, pages 123-132 [1]
  • Chris McIntyre (2008) Botswana: Okavango Delta, Chobe, Northern Kalahari , Bradt publishers, 502 pages ISBN 1841621668

Mola wa makwalo[fetola | Fetola Motswedi]


Tempolete:Coord missing