Sekalaka

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Sekalaka ke puo e e buiwang mo lefatsheng la Botswana, bogolo jang ko bokone le kwa lefatsheng la Zimbabwe.

Sekai sa puo e ke se:

Dumilani

Bakanyi kwedu ko bokeka kwazo ku ndandamadza njudzi dzedu ti singa bakhwe nge shoni. Pasi ipapa, nda kwala matama asi mangapani kuti bana lizibo kene khatego ye lulimi gbwe ikalanga ba thuse pa ba no khona.

Metupo ye Bakalanga

For man: Kadzasha Ntombo Sungwasha Mdambeli Phizha Moyo, Neswimbo

For woman: Bangwadhi Batjilalu Bamalibala Moyo, Bafungwane, Basenete, Bamabuwa, Basubula, Batatjilisa