Tshwane

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Tshwane ke motse setoropo wa Gauteng mo Aferika Borwa. Go sa na le dipuisano mabapi le go fetolela leina la Pretoria go la Tshwane. Ga jaanong masepala o bitswa ka Tshwane, mme toropo yona e sa ntse e bitswa Pretoria. Maina a mangwe a mebila e me golo a setse a fetoletswe mo maineng a bagaka ba tokologo. Ga jaana go tlhokega go re go thalwe naga setsha gore maina a mantshwa a a tle a itsiwe. Le ka taba e ya maina a mebila, go sa na le ditlhora boroko ka tsele e diphetogo tse di di tsamaisitsweng ka yona.

Gompieno ke utlwile mo seyalemoyeng gore batho ba le bantsi ba sa ntse ba gakantshwa ke maina a maswa a mebila mo Pretoria. Bontsi ba batho bo sa ntse bo dirisa maina a mebila a kgale. Go lebega ge se se tlhola tlhakatlhakano ka ge bontshi ba batho bo sa ntse bo kgomaretse maina a o. Go tlhokega seo sengwe se se botoka se se ka dirang gore maina a a mebila a dirisiwe mo puong nngwe le nngwe ya letsatsi.

Puo e e buiwang segolo setonna mo Pretoria ke Setswana se se tlakaneng le Sezulu, Sepedi le Afrikaans.