Jump to content

Yunibesithi ya Aforika Borwa

Go tswa ko Wikipedia
University of South Africa
Former names
University of the Cape of Good Hope
MottoPro Gentibus Sapientia (Latin)
Motto in English
In the service of humanity
TypePublic
Distance education
Mega University
Established1873
ChancellorThabo Mbeki
Vice-ChancellorProf. Mandla Makhanya
Students350 551 (2017)[1]
Location, ,
25°46′02″S 28°11′58″E / 25.76722°S 28.19944°E / -25.76722; 28.19944Coordinates: 25°46′02″S 28°11′58″E / 25.76722°S 28.19944°E / -25.76722; 28.19944
CampusUrban
ColoursMaroon, Blue and White
     
NicknameUNISA
AffiliationsAAU
ACU
HESA
Websiteunisa.ac.za

Yunibesithi ya Aforika Borwa (YUNIYAB), and colloquially Unisa, ke yunibesithi e kgolo mo Aforika Borwa le mo Aforika ka ikwadiso ya baithuti. E ngoka bongwe-tharo jwa baithuto ba thuto-kgolo mo Aforika Borwa. Ka di kholetshe tse di farologaneng le baikgokantshi nayo, UNISA e na le bogolo-palo ba baithuti ba ka nna 300,000, go akaretsa le baithuti ba lefatshe kgoparara/phatlhalala go tswa dinageng tse di 130 lefatshe-bophara, go e dira nngwe ya diyunibethi tse kgolokgolo (mega universities) tsa mo lefatsheng mme e leyunibesithi ya mitshwananosi mo Aforika.

Jaaka e le yunibesithi e e (comprehensive), Unisa (offers) manaane a vocational le academic, bontsi ba ona a amogetse international accreditation, gape le geographical footprint e e tseneletseng, go fa baithuto ba yona goitsege le go thapega dinageng di le dintsi lefatsheng lotlhe.

Hisitori[fetola | Fetola Motswedi]

E tlhomilwe ka ngwaga wa 1873 e le Yunibesithi ya Cape of Good Hope (University of the Cape of Good Hope), Yunibesithi ya Aforika Borwa (kgotsa Unisa jaaka ka setlwaedi e etsegala) e weditse hisitori ya yona ya seseng e le agency ya ditlhatlhobo ya diyunibesithi tse, Oxford le Cambridge universities le jaaka bobeatsetse (incubator) moo mo go yona diyunibesithi di le dintsi mo Aforika Borwa e leng matlhogedi a yona. Ka 1946, e ne ya fiwa tseakarolo e ntshwa ya go nna yunibesithi thuto-kgakala/thuto-kgole mme gompieno e abelana ka makwalo-tshupetso dikwalwana a certificate, diploma le degree go fitlhelela leemong la tsa bongaka (doctoral).

Ka Ferikgong ya ngwaga wa 2004, Unisa e tlhagisitse Technikon Southern Africa (e seseng e ne e itsegala e le Technikon SA) gape ya ikgolaganya lephata la thuto-kgakala la Yunibesithi ya Vista University. Diinstitushene tse di kopantsweng tse tsa tshwarelela leina la Yunibesithi ya Aforika Borwa. Gona jaanong e beakantswe ka kholetshe le ka sekolo; lebelela kwa tlase (below).

Yunibesithi[fetola | Fetola Motswedi]

Logo ya Yunibesithi ya Aforika Borwa (UNISA)

Bobeo/Boagelo[fetola | Fetola Motswedi]

Yunibesithi ya Aforika Borwa

Khamphase ya Unisa ya Muckleneuk e mo Pitoria (Pretoria) gape ke letshwonaga la botlhokwa la motse-setoropo o. E ne e le ka ngwaga wa 1972 fa Unisa e hudugela legaeng la yona le le ntshwa mo Muckleneuk Ridge e sena go tswa kwa bodulong jwa yona ba kgale mo bogareng ba Pitoria. Matswakatswaka a meago e ne kgapilwe ke Bryan Sandrock Architects mo mengwageng ya bo 1960 mme e tshosolosa mokgwa wa lefatshe-kgoparara o o itlhagelelang ka monumental proportions and engineering feats jaaka cantilevered structures. Segotso se segolo se se itlhagisang ke go tlhagelela go go lelele go tswa dintshing tsa thabana, e itshetlegile ka a giant steel girder e e dutseng mo a massive column.

Gape mo Pitoria go na le khamphase ya Sunnyside, lefelo le legolo la ditiro tsa baithuti. Khamphase ya Florida kwa Johanesborogo (Johannesburg) ke khamphase ya Unisa ya tsa matlhale. Kholotshe ya tsa Matlhale tsa Temo-Thuo le Tikologo le mafapha a mangwe a Kholetshe ya tsa Matlhale, Engineering le Technology e agetswe mo. Khamphase ya tsa matlhale e na le meago e e lesomepedi, bobolokelo-buka, diodithoriamo tse pedi le lefelo le legolo la boithutelo. E akaretsa senthara ya horticultural le fasilithi ya maikaelelo-mantsi ya patlo-kitso le thupiso e e baakanyeditsweng go fitlhelela ditlhoko tsa baithuti tsa thuto le patlisiso mo manaaneng a a mmalwa a a akaretsang temo-thuo, horticulture ya tsa mokgabiso le tshomarelo tlhago. [2]

Yunibesithi e na disenthara tsa sediko tse di supa mo Aforika Borwa, tseo di sirelang baithuti mo diphorofentsheng tsotlhe tse di robongwe. Tsone ke:

Baithuti le badiri[fetola | Fetola Motswedi]

Go ya ka data e e ntshitsweng go tswa mo go dineelotshupo (audited) tsa bofelo tsa Higher Education Management Information System (HEMIS) go ya go Lefapha la Thuto-Kgolo le Katiso (DHET), Unisa e ne e na le baithuti ba ba 355,240 ba ba ekwadisiteng ka ngwaga wa 2013 Aforika Borwa, Aforika, le mo mafatsheng-kgoparara a mangwe. Seabo se segolo sa baithuti ba ke maAforika Borwa, e leng 91.4% (324,607) ya kakaretso ya boikwadiso ya baithuti. Kholetshe ya Economic and Management Sciences (CEMS) ke e kgolo tota mo dikholetsheng tse di robedi, ka 26.7% (94,972) ya palogotlhe ya boikwadiso jwa baithuti.[3]

Go ya ka neelotshupetso eo ya HEMIS, Unisa e ne e na le maloko a badiri a a 5,575 ka ngwaga wa 2013. Ka kakaretso e ne e na le badiri ba ba tshegadi ba ba 3,261 (55.7%) le botona ba ba 2,593 (44.3%). Dipalomoka tsa 2011 tse di tswang kwa Lekaleng La Bobadi/ la go dipalopalo (the Department of Institutional Statistics and Analysis (DISA)) la yunibesithi le bontsha gore bontshi ba badiri ba ba thapilweng ke non-professional administrative staff, e leng 56.8% (3,164). Palo ya institutional/research professionals ke 33.2% (1,846) ya palokakaretso ya badiri ba ba thapilweng.

Academic community[fetola | Fetola Motswedi]

Jaaka e le nngwe ya diyunibesithi tse kgolo tsa lefatshe, Unisa e tlhagisa diabo tsa academic tse di tsamaelanang le diyunibesithi tsa setegeniki le setso. Tsone di akaretsa, le mororo di sa lekanyetswa go, dikhoso tse di kopantsweng tse di leng career-orientated tseo ka gale di tsamaelanang le yunibesithi ya setegeniki, le manaane tshimololo a academic a a amantsweng go yunibesithi ya setso.

 • College of Accounting Sciences
 • College of Agricultural and Environmental Sciences
 • College of Education
 • College of Economic and Management Sciences
 • College of Graduate Studies
 • College of Human Sciences
 • College of Law
 • College of Science, Engineering and Technology
 • Graduate School of Business Leadership (SBL)

Go tlhakana le dikholetshe tse di robedi le SBL, Unisa e na le di-bureau tse mmalwa, disenthara, di-institute, dimusiamo le diyuniti[4] tse di thekgang tswelelo ya se academic le patlo-kitso.

Boemo[fetola | Fetola Motswedi]

Ka ngwaga wa 2015, Times Highr Education, e ne ya fa Yunibesithi ya Aforika Borwa maemo a botshela mo diyunibesithi tse di itsotsoropang mo Aforika Borwa. Se sa dira yunibesithi go nna yunibesithi ya botsshela go tswa mo go tse di 30, mo Aforika.[5]

Thuto kgakala kwa Unisa[fetola | Fetola Motswedi]

Netefatso/Akhreditheishen[fetola | Fetola Motswedi]

Unisa e amogetse Royal Charterka ngwaga wa 1877. Ga jaanong e dira kwa tlase ga Statute of the University of South Africa e e tlhagisitsweng go ya ka dintlha tsa Higher Education Act (No. 101 of 1997), mme e accredited ke Lefapha la Thuto la Aforika Borwa le ba Lekgotla la Thuto Kgolo (CHE). Dikhwalifikheishene tsa yona (go akaretsa le tsa SBL) di kwadisitswe le South African Qualifications Authority (SAQA).

Netefatso ya Setshabakopano ya di khwalifikheishene tsa Unisa[fetola | Fetola Motswedi]

Unisa e kwadisitswe mo di dikatiso-kwalotshupo tse di latelang: International Handbook of Universities e e gatisitsweng ke United Nations Education, Scientific le Cultural Organization (UNESCO) mme e netefaditswe semmuso ke the International Association of Universities.

Mo mabakeng a mangwe dikatisokwadiso tsa leina la institushene mo dikatisokwadiso tse rileng tse di-authoritative di aga motheo wa netefatso. Baithuti, le fa go le jalo, ba tshwanetse go batlisisa go tswa nageng/yunibesithi e sele, e e rileng, gore a dikhwalifikheishene tsa Unisa di netefaditswe/di a itsegala. [6]

Ka bonagakopano, Unisa e kwadisitswe mo go Commonwealth Universities Handbook ya 1999 le gape ka mo go International Handbook of Universities ya 1998. Sentlentle e kwadisitswe jaaka Lekala la the Association of Commonwealth Universities (ACU 2018).[7][8]

Ditlhoko tsa go tsena[fetola | Fetola Motswedi]

Baithuti ba tlhoka khwalificashene yo pheletso/phetso-ya-sekolo e e tla ba kgonisang go tsena yunibesithi kgotsa kholetshe mo nageng ya bona.

Moaparo wa seakhademiki[fetola | Fetola Motswedi]

 • Bachelors, masters and honours degrees: purapura e ntsho ka sebopo sa go tshwana le purapura ya Yunibesithi ya Oxford kgotsa Cambridge,le kuane e ntsho e e nang letshapu le le ntsho.
 • Doctoral degrees: purapura e bohibidu bo khadinale ya matsogo a a bulegileng a a thadilweng ka bohibidu jo bo khadinale, kuane e e bohibidu jo bo khadilale ka letshapu la mmala wa kholetshe e e amegang.[9]

Culture[fetola | Fetola Motswedi]

Unisa e ntse e rotloetsa ebile e has been promoting and promulgating culture in all its manifestations since its inception in 1873. Kwa ntle ga dirutwa tsa akhedemiki tseo do abelwang ke Kholetshe ya tsa boBotho ya Unisa, loleme lwa tiriso, bokhoni ba botaki le mmino di latelelwa ka mafolofolo ka dikharikhulumo le go tsenya tirong dirutiwa tsa botlhokwa le ditlhatlhobo.

 • African Centre for Arts, Culture and Heritage studies
 • Museum of Anthropology and Archaeology
 • Department of Music
 • Unisa Space Art Gallery
 • Unisa Music Foundation

Motheo wa Unisa[fetola | Fetola Motswedi]

The Unisa Foundation was established in 1966 and now has approximately 280 active donors, many of them individual alumni with the desire to give back to the communities, South African and international, with a sense of social responsibility. Equally vital is the role played by the Board of Trustees, whose members not only oversee the affairs of the Unisa Foundation but who also lend the weight of their professional and personal reputations in a drive to reach potential donors, without financial reward to themselves.

Based at Unisa's main campus in Muckleneuck, Pretoria, the Foundation has Fundraising and Development Divisions in Gauteng, the Western Cape and Kwa-Zulu Natal. These divisions support the smooth running of projects being undertaken in their regions while raising additional funding for local community projects.

Kgatisetso ya Unisa[fetola | Fetola Motswedi]

Kgatisetso ya Unisa ke kgatisetso e kgolo ya yunibesithi mo Aforika Borwa, e na le dikgatiso di le dintsi tota.

Batlatsa-Mokhanselara ba Yunibesithi ya Cape of Good Hope, go tloga ka 1873 go fitlha ka 1918[fetola | Fetola Motswedi]

 • Sir Langham Dale, 1873 – 1877; 1879 – 1882; 1884 – 1889
 • The Hon. Sir Charles Abercrombie Smith, 1877 – 1879; 1905 – 1911
 • The Ven. Hopkins Badnall, 1882 – 1884
 • Justice Charles Thomas Smith, 1889 – 1893
 • The Rev. Canon George Ogilvie, 1893 – 1897
 • Sir Thomas Muir, 1897 – 1901
 • The Hon. Sir Ebenezer John Buchanan, 1901 – 1905
 • The Rev. Prof Thomas Walker, 1911 – 1913
 • Prof William Ritchie, 1913 – 1916
 • The Hon. Sir Malcolm William Searle, 1916 – 1918

Dikhanselara Yunibesithi ya Aforika Borwa go tloga ka 1918 go fitlha jaanong jana.[fetola | Fetola Motswedi]

 • Field-Marshal H.R.H, Duke of Connaught and Strathearn, 1918 – 1942
 • Chief Justice the Right Hon. Nicolaas Jacobus de Wet, 1943 – 1951
 • Judge President the Hon. Gerhardus Jacobus Maritz, 1951 – 1957
 • Dr. Francois Jean de Villiers, 1957 – 1977
 • Judge Victor Gustav Hiemstra, 1977 – 1987
 • Vacant 1988
 • Prof. Theo van Wijk, 1989 – 1990
 • Dr. Christoph Friedrich Garbers, September 1990 – 2000
 • Judge Bernard Ngoepe, 2001–2016
 • President Thabo Mbeki, 2016 – present

Batlatsa-Khanselara ba Yunibesithi ya Aforika Borwa, 1918 go fitlha ka 1955[fetola | Fetola Motswedi]

 • Prof. Willem Jacobus Viljoen, 1918 – 1922
 • Sir. John Ernest Adamson, 1922 – 1926
 • The Rev. John Daniel Kestell, 1926 – 1928
 • Hugh Bryan, 1928 – 1930
 • Dr. Nicolaas Marais Hoogenhout, 1930 – 1932
 • Dr. Samuel Henri Pellissier, 1932 – 1934
 • Prof. Marthinus Christoffel Botha, 1934 -1936
 • François Daniël Hugo, 1936 – 1938
 • Senator François Stephanus Malan, 1938 – 1940
 • Prof. Ferdinand Postma, 1940 – 1944
 • Adv. Alfred Adrian Roberts, 1944 – 1946
 • Dr. Herman Heinrich Gerhard Kreft, 1946 – 1948
 • Dr. Albertus Johannes Roux van Rhijn, 1948 – 1952
 • Prof. Stephanus Petrus Erasmus Boshoff, 1952 – 1955

Bagokgo le Batlatsa-Khanselara ba Yunibesithi ya Aforika Borwa go tloga ka 1953 go fitlha jaanong jana[fetola | Fetola Motswedi]

 • Prof. Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt, Principal, 1953 – 1955
 • Prof. Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt, Principal and Vice-Chancellor, 1956
 • Prof. Samuel Pauw, Principal and Vice-Chancellor, 1956 – 1972
 • Prof. Theo van Wijk, Principal and Vice-Chancellor, 1972 – 1988
 • Prof. Jan Casper Gerhardus Janse van Vuuren, Principal and Vice-Chancellor, 1989 – 1993
 • Prof. Marinus Wiechers, Principal and Vice-Chancellor, 1994 – 1997
 • Prof. Antony Patrick Melck, Principal and Vice-Chancellor, 1998 (acting) and 1999 – 2001
 • Prof. Nyameko Barney Pityana, Principal and Vice-Chancellor, 2002 – 2010
 • Prof. Mandla Makhanya, Principal and Vice-Chancellor, 2011–present

Notable alumni (baithuti le fakhaliti)[fetola | Fetola Motswedi]

 • Jean-Bertrand Aristide, Haitian politician, o amogetse Doctor of Literature and Philosophy (D.Litt et Phil.) ya Maleme a Aforika (African Languages) ka ngwaga wa 2007
 • Walter Battiss, motaki wa Aforika Borwa (South African abstract painter), o amogetse Honorary Doctor of Literature and Philosophy (D.Litt et Phil. Honoris Causa) ka ngwaga wa 1973
 • Edwin Cameron, moatlhodi wa Constitutional Court of South Africa, o amogetse Bachelor of Laws (LL.B. Cum Laude) ka ngwaga wa 1981
 • Ergun Caner, Swedish Evangelical and Southern Baptist apologist, o amogetse Doctor of Theology (D.Th.) ka ngwaga wa 2000
 • Alan Clark, CEO ya peleng ya SABMiller, o amogetse Doctor of Literature and Philosophy ya Psychology
 • Johan Froneman, moatlhodi wa Constitutional Court of South Africa, o amogetse Bachelor of Laws (LL.B.) ka ngwaga wa 1977
 • King George V, o amogetse Honorary Doctor of Laws (LL.D. Honoris Causa) ka ngwaga wa 1899, dingwaga di le pedi pele a nna moKhanselara wa Yunibesithi [10]
 • Denis Goldberg, molwa-kgatlhanong le kgethololo: Public Administration, Library Science, History and Geography, magareng ga ngwaga wa1965 le 1985.
 • Pravin Gordhan, Minisetara wa peleng wa tsa Matlotlo wa Aforika Borwa, o amogetse Doctor of Commerce (D.Com. Honoris Causa) ka ngwaga wa 2007
 • Elson Kaseke, Solicitor-General of Belize ya peleng , o amogetse Doctor of Laws (LL.D.) ka ngwaga wa 2006
 • Ahmed Kathrada, mopolotiki wa peleng wa Aforika Borwa, o amogetsee Bachelor of Arts (B.A.) ya Criminology le History ka ngwaga wa 1968 gape le Bachelor ya Bibliography (B.Bibl.) ya African Politics le Library Science ka ngwaga wa 1975
 • F. W. de Klerk, State President of South Africa wa peleng, o amogetse Doctor of Laws (LL.D. Honoris Causa) ka ngwaga wa 1995
 • Pius Langa, Chief Justice of South Africa wa peleng, o amogetse Bachelor of Jurisprudence (B.Iuris) ka ngwaga wa 1973 gape le Bachelor of Laws (LL.B.) ka ngwaga wa 1976
 • Nelson Mandela, mopresidente wa peleng wa Rephapholiki ya Aforika Borwa (Republic of South Africa), o amogetse Bachelor of Arts (B.A.) ka ngwaga wa 1942 gape le Bachelor of Laws (LL.B.) ka ngwaga wa 1988
 • Gwede Mantashe, mopolotiki wa Aforika Borwa, o amogetse Bachelor of Commerce (B.Com.) ka ngwaga wa 1997 gape le Bachelor of Commerce Honours (B.Com. (Hons)) ka ngwaga wa 2002
 • Trevor Manuel, mopolotiki wa Aforika Borwa, o amogetse Honorary Doctor of Technology (D.Tech. Honoris Causa) ka ngwaga wa 2002
 • Anja Marais, mmetli (sculptor) wa Aforika Borwa, o amogetsee Bachelor of Fine Arts Honour's (B.F.A. (Hons)) ka ngwaga wa 1998
 • Mogoeng Mogoeng, current Chief Justice of South Africa seseng, o amogetse Master of Laws (LL.M.) ka ngwaga wa 1989
 • Dikgang Moseneke, Deputy Chief Justice of South Africa ya peleng, o amogetse Bachelor of Arts (B.A.) ya English le Political Science, le Bachelor of Jurisprudence (B.Iuris), a Bachelor of Laws (LL.B.), gape le Honorary Doctor of Laws (LL.D. Honoris Causa) ka ngwaga wa 2011
 • Bulelani Ngcuka, former Director of Public Prosecutions wa peleng wa Aforika Borwa, o amogetse Bachelor of Laws (LL.B.) ka ngwaga wa 1985
 • Georgia Papageorge, motaki wa installation wa Aforika Borwa , o amogetse Bachelor of Arts (B.A.) ya Fine Arts ka ngwaga wa 1979
 • Mark Pilgrim, motho-wa-bo sella-moyeng le thelebishene wa Aforika Borwa, o amogetse Bachelor of Commerce (B.Com.) ya Industrial & Organisational Psychology ka ngwaga wa 1994
 • Cyril Ramaphosa, mopresidente wa seseng wa Republic of South Africa, o amogetse Baccalaureus Procurationis (B.Proc.) ka ngwaga wa 1981
 • Mamphela Ramphele, mopolotike wa peleng wa Aforika Borwa, o amogetse Bachelor of Commerce (B.Com.) ya Administration ka ngwaga wa 1983
 • Justice Raymond Zondo, moatlhodi wa Constitutional Court of South Africa, o amogetse Master of Laws (LL.M.) ya Commercial Law, Master of Laws (LL.M.) ya Labour Law, gape le Master of Laws (LL.M.) ya Patent Law

Bona gape[fetola | Fetola Motswedi]

 • List of universities in South Africa

Tempolete:Portal

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

 1. Institutional Information and Analysis Portal [1]
 2. "Unisa opens r1bn science campus".
 3. "Facts & figures – Student enrolments". Retrieved 11 December 2016.
 4. "Unisa – Bureaus, Centres, Institutes, Museums and Units". Unisa.ac.za. Retrieved 2012-01-20.
 5. "Top Africa". Ranking Web of World Universities. Retrieved 26 February 2010.
 6. "Accreditation". pathwaystudy.com. 2 July 2012. Retrieved 2012-07-02.
 7. "Unisa". Retrieved 2018-01-15.
 8. "ACU Members - Africa". Retrieved 2018-01-15.
 9. "Academic dress". Retrieved 26 January 2019.
 10. Boucher, Maurice. 1973. Spes in Arduis: a history of the University of South Africa. Pretoria: UNISA. Pages 74 and 114.

Yunibesithi[fetola | Fetola Motswedi]

Dikopanelo tsa lefatshe-pharaphara[fetola | Fetola Motswedi]